Najważniejsze zmiany w przepisach VAT

Zmiany od 01.09.2019 r.

 

Zwrot przyspieszony w terminie 25 dni – dodatkowe warunki

Podatnik, ubiegający się o przyspieszony zwrot musi złożyć w urzędzie skarbowym, potwierdzenie zapłat faktur ujętych w deklaracji podatkowej.

Płatność faktur musi być dokonana przelewem z rachunku bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym / aktualizacyjnym. Potwierdzenie zapłaty należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

 

Przekazywanie do KAS niektórych dokumentów w wersji elektronicznej

Deklaracje podatkowe przekazywane są do KAS drogą elektroniczną, bez możliwości składania w ten sposób dodatkowych dokumentów.

Nowelizacja ustawy pozwala na składanie w wersji elektronicznej również dokumentów związanych z likwidacją spółki lub zaprzestaniem działalności przez osobę fizyczną.

Termin składania załączników – nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

 

Dostosowano zwolnienia z VAT gier hazardowych, do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych.Sankcje w przypadku wystawienia faktur do paragonów niezawierających numeru NIP od 01.01.2020 r.

Zmiany od 01.01.2020 r.

 

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego:

100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, do zapłaty przez podatnika, wystawcy faktury, oraz nabywcy podatnika VAT, który rozliczy fakturę w ewidencji VAT.

Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, z wyjątkiem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), nie są objęci obowiązkiem wystawiania faktur do paragonów zawierających numer NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT.

W związku z tym nie dotyczą ich sankcje spowodowane naruszeniem powyższego obowiązku.

 

Zmiany od 01.04.2020 r.

Wprowadzenie pliku JPK_VAT

Od kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K , zmianie ulega wzór dokumentu elektronicznego. Nowy wzór zawierać będzie deklarację i ewidencję w postaci JPK.

Wprowadzony zostanie nowy plik JPK_VAT.

Podatnicy składający deklarację VAT-7 ZA OKRESY MIESIĘCZNE, będą składać deklarację w postaci pliku JPK_VAT.

Podatnicy składający deklaracje VAT- 7K ZA OKRESY KWARTAŁ, będą składać do urzędu ewidencję VAT:

  • za 1 i 2 miesiąc kwartału - do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym 

  • za 3 ostatni miesiąc kwartału wraz z deklaracją, do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

Korekty ewidencji VAT

Korekty ewidencji można dokonać w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez podatnika nieścisłości.

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego dopatrzy się w przesłanej elektronicznie ewidencji błędów, uniemożliwiających przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji transakcji, wyznaczy termin 14 dni do ich skorygowania. Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu.

 

Zawiadomienia wierzyciela o skorzystaniu z ulgi na złe długi

Z dniem 01.04.2020 r. zniesiony będzie obowiązek składania druku VAT-ZD, czyli zawiadomienia o skorygowaniu podatku należnego, który wierzyciel składa wraz z deklaracją VAT w ramach ulgi na złe długi. Wierzyciel będzie informował o korekcie w deklaracji podatkowej.

 

Nowa matryca stawek VAT

Obecnie towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, klasyfikujemy zgodnie z PKWiU / 2008.

Z dniem 01.04.2020 r., zmieni się sposób klasyfikowania towarów i usług na rzecz:

  • (CN) Unijna Nomenklatura Scalona - towary

  • PKWiU (2015) – usługi.

Zakres zmian od 01.04.2020 r.

  • ujednolicenie stawek VAT dla jednorodnych grup produktów

  • 8% stawki VAT do robót konserwacyjnych

  • 8% stawki VAT do działalności gastronomicznej szeroko rozumianej / Art. 41 ust. 12B f ustawy

Zakres zmian od 01.11.2019 r.

Zmiana zasad klasyfikacji czasopism, książek, gazet.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: (...)„opodatkowanie taką samą stawką całych (w miarę możliwości) grup towarów/usług. Efekty to taka sama stawka dla podobnych towarów/usług, likwidacja arbitralnych kryteriów decydujących o stawce (np. 10% wody w waflach), uproszczenie przepisów ustawy o VAT (zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach do ustawy). (…)”Zmiany od 1 lipca 2020 r.

W wyniku nowelizacji ustawy podatnicy będą mieli możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.

Warunek:

  • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązań podatkowych

  • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.


21.10.2019

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020