Najważniejsze zmiany w przepisach VAT na rok 2020!

Najważniejsze zmiany w przepisach VAT

Zmiany od 01.09.2019 r.

Zwrot przyspieszony w terminie 25 dni – dodatkowe warunki.

Podatnik, ubiegający się o przyspieszony zwrot musi złożyć w urzędzie skarbowym, potwierdzenie zapłat faktur ujętych w deklaracji podatkowej.

Płatność faktur musi być dokonana przelewem z rachunku bankowego wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym / aktualizacyjnym. Potwierdzenie zapłaty należy złożyć do urzędu skarbowego nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

 

Przekazywanie do KAS niektórych dokumentów w wersji elektronicznej

Deklaracje podatkowe przekazywane są do KAS drogą elektroniczną, bez możliwości składania w ten sposób dodatkowych dokumentów.

Nowelizacja ustawy pozwala na składanie w wersji elektronicznej również dokumentów związanych z likwidacją spółki lub zaprzestaniem działalności przez osobę fizyczną.

Termin składania załączników – nie później niż w dniu złożenia deklaracji.

 

Dostosowano zwolnienia z VAT gier hazardowych, do nowych przepisów ustawy o grach hazardowych.Zmiany od 01.01.2020 r.

 

Sankcje w przypadku wystawienia faktur do paragonów niezawierających numeru NIP od 01.01.2020 r.

 

Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego:

100% kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze, do zapłaty przez podatnika, wystawcy faktury, oraz nabywcy podatnika VAT, który rozliczy fakturę w ewidencji VAT. Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych, za wyjątkiem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), nie są objęci obowiązkiem wystawiania faktur do paragonów zawierających numer NIP nabywcy będącego podatnikiem VAT. W związku z tym nie dotyczą ich sankcje spowodowane naruszeniem powyższego obowiązku.

 

Zmiany od 01.04.2020 r.

Wprowadzenie pliku JPK_VAT

Od kwietnia 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K, zmianie ulega wzór dokumentu elektronicznego. Nowy wzór zawierać będzie deklarację i ewidencję w postaci JPK.

 

Wprowadzony zostanie nowy plik JPK_VAT.

Podatnicy składający deklarację VAT-7 ZA OKRESY MIESIĘCZNE, będą składać deklarację w postaci pliku JPK_VAT. Podatnicy składający deklaracje VAT- 7K ZA OKRESY KWARTALNE, będą składać do urzędu ewidencję VAT:

 • za 1 i 2 miesiąc kwartału - do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym

 • za 3 ostatni miesiąc kwartału wraz z deklaracją , do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału

 

Korekty ewidencji VAT

Korekty ewidencji można dokonać w terminie 14 dni od daty stwierdzenia przez podatnika nieścisłości.

Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego dopatrzy się w przesłanej elektronicznie ewidencji błędów uniemożliwiających przeprowadzenie prawidłowej weryfikacji transakcji, wyznaczy termin 14 dni do ich skorygowania. Naczelnik urzędu skarbowego ma prawo nałożyć na podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd wskazany w wezwaniu.

 

Zawiadomienia wierzyciela o skorzystaniu z ulgi na złe długi

Z dniem 01,04,2020 r zniesiony będzie obowiązek składania druku VAT-ZD, czyli zawiadomienia o skorygowaniu podatku należnego, który wierzyciel składa wraz z deklaracją VAT w ramach ulgi na złe długi. Wierzyciel będzie informował o korekcie w deklaracji podatkowej.

 

Nowa matryca stawek VAT

Obecnie towary i usługi podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, klasyfikujemy zgodnie z PKWiU /2008/.

Z dniem 01.04.2020 r., zmieni się sposób klasyfikowania towarów i usług na rzecz:

 • (CN) Unijna Nomenklatura Scalona - towary

 • PKWiU (2015) – usługi

 

Zakres zmian od 01.04.2020 r.

 • ujednolicenie stawek VAT dla jednorodnych grup produktów

 • 8% stawki VAT do robót konserwacyjnych

 • 8% stawki VAT do działalności gastronomicznej szeroko rozumianej / Art. 41 ust. 12B f ustawy

 

Zakres zmian od 01.11.2019 r.

Zmiana zasad klasyfikacji czasopism, książek, gazet.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów: (...)„opodatkowanie taką samą stawką całych (w miarę możliwości) grup towarów/usług. Efekty to taka sama stawka dla podobnych towarów/usług, likwidacja arbitralnych kryteriów decydujących o stawce (np. 10% wody w waflach), uproszczenie przepisów ustawy o VAT (zmniejszenie liczby pozycji w załącznikach do ustawy). (…)”Zmiany od 1 lipca 2020 r.

W wyniku nowelizacji ustawy podatnicy będą mieli możliwość rozliczania VAT należnego od importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT.

Warunek:

 • zaświadczenia o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązań podatkowych

 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 

Likwidacja VAT-27

W wyjaśnieniach MF informuje, że dane dotyczące obrotu krajowego w zakresie objętym VAT-27, będą uwzględnione w strukturze nowego pliku JPK.

 

Indywidualny rachunek do rozliczeń z Fiskusem.

Podstawa prawna: Art. 61b Ordynacji Podatkowej

Podatnik oraz płatnik otrzyma indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą którego będą dokonywane wpłaty zobowiązań podatkowych.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego będzie można uzyskać w BIP MF lub urzędzie skarbowym. po podaniu identyfikatora podatkowego.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia,że przyczyni się to do wyeliminowania ryzyka nieprawidłowego przekazywania wpłat.

 

Wykreślenie podatnika VAT czynnego z rejestru

Wykreśleniu z rejestru podatników VAT czynnych, będzie podlegać podatnik, który nie złożył deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, za trzy kolejne miesiące lub kwartał.

Zastosowanie od dnia 01.09.2019 r.Przywrócenia zarejestrowania podatnika VAT w rejestrze podatników VAT czynnych.

Podstawa prawna: Art. 96 ust. 9H ustawy o VAT

Ponowna rejestracja następuje na podstawie złożonego wniosku o przywrócenie - ale nie później niż w terminie 2 miesiące od wykreślenia z rejestru. W przypadku nieskładania deklaracji przez podatnika wraz z wnioskiem należy złożyć wszystkie zaległe deklaracje. Rzeczą istotną jest udokumentowanie prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Naliczenie przez urząd dodatkowego zobowiązania podatkowego

Dodatkowa sankcja w VAT – 15% kwoty uszczuplenia podatku, w sytuacji, gdy podatnik w terminie 14 dni po doręczeniu informacji o wszczęciu kontroli, dokonuje korekty złożonych deklaracji. Podatnik najpóźniej w dniu złożenia korekty zobowiązany jest do wpłaty różnicy zobowiązania podatkowego.

 

Faktury od rolnika ryczałtowego / Faktura VAT RR/

Zrezygnowano z dodawania na Fakturze VAT RR:

 • w przypadku umów kontraktacji - dowodu osobistego dostawcy, daty wydania dokumentu, nazwy organu wydającego dokument / jeżeli rolnik jest osobą fizyczną, 

 • umożliwiono wystawianie i przesyłanie Faktur VAT RR w formie elektronicznej

 • warunkiem odliczenia zryczałtowanego zwrotu podatku za nabyte od rolnika produkty rolne lub usługi rolnicze, pod warunkiem zapłaty na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, bez określenia terminu płatności.

 •  

Podmiotowe zwolnienia z VAT

Rozszerzeniu uległ katalog podmiotów, które nie mogą skorzystać ze zwolnienia z VAT, o podmioty dokonujące sprzedaży „na odległość„ min. przez internet:

 • komputerów

 • wyrobów elektronicznych

 • wyrobów optycznych

 

Zwolnienie z VAT budynków ulepszonych

Wyrok TSUE z 16.11, 2017 r. sprawa C-308/16

Sprzedaż budynków w okresie i po upływie 2 lat od pierwszego zasiedlenia, bez dokonywania wydatków na ulepszenie, bez odliczeń podatku VAT związanego z poniesionymi nakładami, wydatki nieprzekraczające 30% wartości początkowej budynku – sprzedaż takich budynków korzysta ze zwolnienia z VAT.

Warunek ten nie musiał być spełniony, jeżeli budynki były używane przez okres 5 ciu lat do czynności opodatkowanych.

Po 31.08.2019 r. zmianie ulega definicja pierwszego zasiedlenia dla budynków ulepszonych. Pierwsze zasiedlenie dla budynków ulepszonych, następuje przed upływem 5 lat.

W Wyroku TSUE z 16.11.2017 r. sprawa C-308/16, stwierdzono, że pierwsze zasiedlenie, obejmuje również rozpoczęcie użytkowania na potrzeby własne budynków.
25.10.2019

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020