RODO – Polityka Prywatności

Jesteś tutaj:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, pragniemy poinformować, iż:


Administratorem Pani/a danych osobowych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem jest Kancelaria Księgowo Podatkowa Partner Sp. z o.o., ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice, tel. 32 49 66666, email: biuro@kkp-partner.pl.


Kancelaria Księgowo Podatkowa Partner Sp. z o.o. będzie/ jest procesorem powierzonych mu danych na podstawie umowy powierzenia danych w przypadku danych osobowych pracowników Klienta lub jego partnerów biznesowych występujących w przekazanej dokumentacji księgowej, podatkowej, kadrowo-płacowej.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Admistratorem
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:


wykonania i realizacji umowy o świadczenie usług (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
kontaktu zwrotnego ze strony biura po kontakcie z Państwa strony za pomocą formularza kontaktowego (w celu stworzenia umowy lub w innych celach, wyłącznie uzasadnionych Państwa interesem). (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (podstawa prawna: art.6 ust.1 lit f) wykonania obowiązków prawnych administratora (np. wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży, pozostałych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .c) RODO) na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit .a) RODO) Kancelaria Księgowo Podatkowa Partner Sp. z o.o. nie ujawnia danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z prowadzoną przez nas działalnością, jak również w sytuacjach wymaganych przez przepisy prawa oraz w celu realizacji Państwa zgłoszeń. Dane mogą być w związku z powyższym udostępniane m. in. następującym kategoriom odbiorców: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, urzędom skarbowym, Poczcie Polskiej, firmom kurierskim, innym organom administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa, partnerom (technicznym, informatycznym) Administratora, z którymi zawarto stosowne umowy o powierzeniu danych osobowych – wyłącznie w celach uzasadnionych interesem Administratora.
Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą:

przez okres obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu mogą być przechowywane do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych , jak również do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

do momentu wycofania zgody, w przypadku, gdy udzielono zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej wyrażenia na przetwarzanie danych w celach marketingowych) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy.

W przypadku, gdy podanie danych osobowych opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa, niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora uniemożliwi podjęcie czynności, na którą wyrażana jest zgoda.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Podejmujemy wszelkie starania aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w powyższej Klauzuli Informacyjnej RODO. W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony dotyczących sposobu administrowania danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@kkp-partner.pl