2019-02-05

3 przestępstwa vat których możesz nie być świadomy!

3-przestepstwa-vat-ktorych-mozesz-nie-byc-swiadomy

Karuzela podatkowa
WSA Gdańsk, wyrok z dnia 28.12.2016 r Sygn. Akt I SA/Gd 925/16
Zdaniem Sądu, cyt.:”(?) Pod pojęciem ?karuzeli podatkowej? rozumie się organizacyjnie zaawansowane przestępcze schematy transakcyjne, wykorzystujące konstrukcję podatku od wartości dodanej w celu uzyskania nienależnej korzyści związanej z rozliczeniami z zakresu VAT poprzez stworzenie iluzji okrężnego ruchu towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Przedmiotem obrotu są towary nabyte w ramach transakcji dostawy z reguły wewnątrzwspólnotowej.”

Nabywcą na terytorium kraju jest ? tzw. „znikający podatnik”, który:

 • nie odprowadza należnego podatku VAT lub nie składa deklaracji rozliczeniowych dotyczących podatku od towarów i usług VAT
 • rejestruje działalność pod adresem gdzie działalność nie jest prowadzona
 • obniża ceną towaru i dokonuje dalszej sprzedaży do kolejnych podmiotów pełniących rolę łańcucha dostaw
 • ostatnim ogniwem łańcucha dostaw jest podmiot dokonujący sprzedaży towaru za granicę w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub w ramach eksportu z zastosowaniem stawki VAT 0 % I WYSTĘPUJE O ZWROT VAT lub pomniejsza swoje zobowiązanie podatkowe poprzez dokonanie odliczenia podatku VAT naliczonego.

Skutki udziału podatnika w takiej transakcji:

 • pozbawienie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego
 • wykreślenie z rejestru podatników VAT
 • kara pozbawienia wolności
 • grzywna
  Puste faktury
  WSA Gliwicach wyrok z dnia 24 .01. 2017 r. Sygn. Akt III SA/Gl 915/16
  Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są zobligowane do zachowania szczególnej ostrożności w doborze kontrahentów do współpracy, tym bardziej, że to na nabywcy skupiają się negatywne skutki transakcji wątpliwej.

Brak wykonania usługi lub dostawy towaru skutkuje brakiem możliwości odliczania VAT. Zdaniem Sądu, cyt.: „(?) Faktury dokumentujące czynności, które zostały dokonane jedynie w celu uzyskania korzyści podatkowej nie mogą, stosownie do (?) art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a) stanowić podstawy do obniżenia podatku należnego. Należy je bowiem uznać za czynności, które nie zostały dokonane w rozumieniu tego przepisu, tj. pomiędzy wskazanymi w nich podmiotami i w ramach rzeczywistych czynności dokonywanych w ramach działalności gospodarczej (gdyż zostały dokonane w ramach czynności mających na celu jedynie uzyskanie nienależnych korzyści podatkowych). (?)
Zakupu towarów lub usług, od podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej
NSA wyrok z dnia 07 .03. 2018 r Sygn. Akt I FSK 769/16
NSA orzekł: ?Podatnik nie traci prawa do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli transakcji dokonał w dobrej wierze, nie posiadał wiedzy, że kontrahent dopuścił się przestępstwa, lub że inna transakcja związana z dostawą której dotyczy odliczenie, naruszyła przepisy ustawy o podatku VAT.

Podatnik ma prawo do realizacji neutralności podatku od towarów i usług VAT, a warunki formalne nie mogą przeszkodzić w egzekwowaniu tego prawa.

Ważne jest aby transakcja pomiędzy podatnikiem a dostawcą nie budziła zastrzeżeń. Trybunał Sprawiedliwości UE często podkreśla, że podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego, jeżeli dostawca nie jest zarejestrowany dla celów rozliczeń podatku VAT, o ile faktury dokumentujące transakcję zawierają dane określone w Szóstej Dyrektywie art. 22 ust. 3 lit. b) tj.konieczne do ustalenia tożsamości osoby wystawiającej faktury oraz rodzaju towarów objętych transakcją. Podatnik realizując transakcje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zobowiązany jest do dochowania przy ich zawieraniu należytej staranności. W przeciwnym razie może utracić prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!