Najnowsze zmiany podatkowe

Jesteś tutaj:
Nabycie sprawdzające

Wszczęcie kontroli podatkowej zgodnie z obecnymi przepisami . Podstawa prawna :Dz.U.2021.1540 Ordynacja podatkowa , akt obowiązujący do 31 grudnia 2021r. (?) Art. 282b. [Zawiadomienie o kontroli podatkowej] § 1. Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, z zastrzeżeniem art. 282c. § 2. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i…

Read article
Zmiany w deklaracjach ZUS: RCA i ZUS DRA

Źródło : Projekt Rozporządzenia MRiPSW uzasadnieniu projektu czytamy :„(?) Nowe wzory dokumentów rozliczeniowych zawierają modyfikacje w bloku XII na dokumencie ZUS DRA i w bloku III.F na dokumencie ZUS RCA w zakresie: 1) wykazywania danych do wyliczenia rocznej składki odrębnie dla każdej z form opodatkowania (skala podatkowa, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych); 2) odniesienia…

Read article
Składki ZUS w 2023 r

Podstawa prawna : Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r (Dz.U. poz.1952). W 2023 r nastąpi wzrost wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz wzrost minimalnej stawki godzinowej : Na podstawie kwoty minimalnego wynagrodzenia ustala się podstawę wymiaru składek ZUS.…

Read article
Preferencje obowiązujące w stanie zagrożenia epidemicznego

Mimo odwołania stanu epidemii, niektóre preferencje podatkowe nadal będą stosowane, z uwagi na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji zawartej między przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 tyś zł , została dokonana na rzecz czynnego podatnika VAT , przelewem na rachunek…

Read article
Zwolnienia w PIT obowiązujące do końca 2023 r

Wolna od podatku dochodowego jest : Limit zwolnienia w roku podatkowym do kwoty 1 tyś zł . Uwagi: Nie stanowią rzeczowych świadczeń min. bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Z powodu pandemii COVID-19 limit został podwyższony do 2 tyś zł . Ulgą są objęte świadczenia w okresie od…

Read article
Preferencje podatkowe obowiązujące do końca 2022 r

W ramach ulgi na złe długi podatnicy CITi PIT: a) wierzyciele b) dłużnicy Korekt dokonuje się po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie. W związku z sytuacją COVID-19 , wierzyciele mogli dokonywać powyższych korekt jeżeli wierzytelność nie została uregulowana w terminie 30 dni od dnia upływu terminu…

Read article
Zmiany podatkowe w związku z odwołaniem stanu epidemii

Z dniem 16 maja 2022 r Minister Zdrowia ogłosił zakończenie stanu epidemii w Polsce i rozpoczęcie stanu zagrożenia epidemicznego. Spowoduje to szereg zmian w rozliczeniach z tytułu PIT i CIT , ponieważ w związku z COVID wprowadzono liczne preferencje podatkowe . Cześć preferencji kończy się z ostatnim dniem miesiąca w którym odwołano stan epidemii ,…

Read article
Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulgę mogą zastosować pracodawcy, którzy w zeznaniu rocznym nie odliczyli od swojego dochodu kwot ulgi na działalność badawczo-rozwojową , z uwagi na poniesioną stratę lub osiągnięty przez podatnika dochód był zbyt niski , aby w pełni zastosować przysługującą ulgę . Ulgę będzie można zastosować po raz pierwszy w 2023 r . Pracodawca może odliczyć kwoty…

Read article
Ulga badawczo-rozwojowa i ulga IP BOX

Podstawa prawna : art.18d ustawy o PDOP i art.26e ustawy o PDOF. MF w informacji z dnia14 lutego 2022 r poinformowało , że dzięki tej uldze koszt opracowania nowego towaru, usługi ,wdrożenia innowacji ,będzie dużo niższy. Wydatki na ten cel mogą być dodatkowo odliczane od podstawy opodatkowania nawet w wysokości 200%, : a) jeżeli podatnik…

Read article
Ulga na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów

Ulga pozwalająca na dodatkowe odliczenie kosztów, które poniósł podatnik w celu rozszerzenia swoich rynków zbytu, także zagranicznych . Wydatki na ekspansję podatnik może odliczyć jako koszty uzyskania przychodów i dodatkowo w ramach ulgi jako odliczenie od podstawy opodatkowania , ale w wysokości nie przekraczającej 1mln zł . Uregulowanie : art. 18eb ustawy o PDOP i…

Read article