Nowe zmiany dot. kas fiskalnych

Kasy fiskalne „starego” typu oraz kasy on-line - kasy rejestrujące, nie mające możliwości technicznych nadania nowych oznaczeń towarów.

Od 01.05.2019 r. wprowadzono nowe oznaczania stawek VAT na paragonach fiskalnych :

 • litera "A" - stawka podatku w wysokości 22% lub 23%

 • litera "B" - stawka podatku w wysokości 7% albo 8%

 • litera "C" - stawka podatku w wysokości 5%

 • litera "D" - stawka podatku w wysokości 0%

 • litera "E" -  zwolnienie od podatku

 • litera "F" i "G" - pozostałe stawki podatku i zero techniczne związane z procedurą marży  (turystyka, towary używane, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, antyki)

Rozpoczęcie  stosowania nowych oznaczeń literowych: 01.08.2019 r. 

Kasy "starego" typu

Ustawa dopuszcza możliwość stosowania do ewidencjonowania sprzedaży  po 01.05. 2019 r. kas „starego typu”, jeżeli podatnicy nie mają technicznych możliwości nadania literowych oznaczeń stawek VAT, pod warunkiem, że ich stosowanie zapewnia prawidłowość rozliczeń.

 

Dyrektor KIS: 0115-KDIT1-1.4012.443.2019.1.AJ 

Art. 111 ust.3c Ustawy o VAT 

Do ewidencji sprzedaży muszą być stosowane kasy rejestrujące, nabyte w czasie obowiązywania potwierdzenia Prezesa GUM, spełniające zadania przewidziane dla kas on-line, oraz dla kas rejestrujących.

Art.145 a Ustawy o VAT 

 • Podatnicy mogą nadal prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, które nie umożliwiają przesyłu danych do  Centralnym Repozytorium Kas. Kasa musi zapewniać prawidłowość rozliczeń. 

 • W przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii musi być zapewniona możliwość przesyłania danych na zewnętrzne nośniki.

 • W przypadku kas rejestrujących z kopią papierową, konieczna jest możliwość wykonywania wydruków papierowych kopii.


Kasy on-line

Podstawa prawna: (Dz.U. Poz.675)(Dz.U. poz.816)

Ustawa dnia 15.03.2019 r  O zmianie ustawy o podatku o VAT oraz ustawy - Prawo o miarach 

MF Rozporządzenie z dnia 29.04.2019 r. w sprawie kas rejestrujących 

Nowe pojęcia:

 • dokument fiskalny -  dokument wystawiany przy użyciu kasy zawierający min.logo fiskalne numer unikatowy

 • kasa online – kasa opisana w Art. 111 ust.6 a Ustawy
  numer ewidencyjny / kasy online/  - indywidualny numer nadany kasie podczas fiskalizacji

 • po którym następuje identyfikacja kasy w CRK

 • dokument w postaci elektronicznej -  zbiór  danych zapisywany w pamięci kasy i przesyłany do CRKas
  program do odczytu pamięci -  program  zewnętrzny umożliwiający odczyt i weryfikację danych z pamięci fiskalnej

 • fiskalizacja – jednokrotne uruchomienie pamięci fiskalnej
  pamięć operacyjna – to pamięć wielokrotnego zapisu zawarta w kasie, niedostępna dla użytkownika kasy

 • raport fiskalny fiskalizacji -raport fiskalny potwierdzający dokonanie fiskalizacji

Podatnicy nie mają obowiązku zgłaszania kas on-lin do urzędu skarbowego.

Zgłoszenie kasy on-line odbywa się w sposób automatyczny. 

Jeżeli podatnik nie ma możliwości połączenia przez sieć telekomunikacyjną z CRKas należy złożyć  wniosek do naczelnika urzędu skarbowego, o zgodę na przesył danych z kasy w odstępach czasowych. Wzór  wniosku -  zał. nr 2 do rozporządzenia. 

Podatnik  przed rozpoczęciem obsługi kasy fiskalnej  składa pisemne oświadczenie że zapoznał się z zasadami ewidencji przychodu na kasie fiskalnej – wzór  załącznik nr 1 do rozporządzenia. 

Podatnik prowadząc ewidencję za pomocą kasy fiskalnej jest zobowiązany  do wystawienia paragonu fiskalnego do dokonanej sprzedaży, nie później niż w chwili przyjęcia należności. Zgodnie z §6 ust.1 pkt1, 8 i 9, wyświetlacz kasy musi być widoczny dla nabywcy.

Stan techniczny kasy musi gwarantować czytelny wydruk paragonu fiskalnego i faktur. 

Odrębnie uregulowano natomiast obowiązki podatnika związane z wystawieniem i wydaniem paragonu w stosunku do otrzymanych zaliczek przed dokonaniem sprzedaży.

Rozporządzenie w §6 ust.1 pkt 2 reguluje obowiązek i termin wystawienia i przekazania nabywcy paragonu fiskalnego: 

 • płatność gotówką (w tym kartą płatniczą) – w chwili otrzymania

 • płatność za zaliczeniem pocztowym, wpływ środków na rachunek bankowy - niezwłocznie z datą otrzymania, ale nie później niź do ostatniego dnia miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce. Zmiana podmiotu prowadzącego serwis 

Zgodnie z §9 ust.3 Rozporządzenia, zmiana może nastąpić bez zgody dotychczasowego serwisu kas, ale musi to być podmiot który jest zarejestrowany w publicznym wykazie serwisantów prowadzonym przez KAS, oraz posiadający stosowne upoważnienie do serwisowania kas. 

Przegląd techniczny 

Zgodnie z § 54 i 55  Rozporządzenia, nie rzadziej niż co 2 lata, z wyłączeniem okresu zawieszenia, o ile podatnik nie ewidencjonuje w tym czasie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. 

Przeglądu należy dokonać przed wznowieniem działalności gospodarczej. Termin przeglądu w kasach on-line zapisany jest w pamięci fiskalnej kasy.  

Terminy wymiany kas „starego„ typu na kasy on-line.

od 01. 01.2020 r 

 • podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych, motorowerów, naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, wymiany opon, kół dla pojazdów

 • podatnicy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych

 • od 01.07.2020 r
  podatnicy świadczący usługi związane gastronomiczne, krótkotrwałego zakwaterowania - w tym również sezonowo

 • podatnicy dokonujących sprzedaży węgla, brykietu, paliw stałych wytwarzanych z węgla, koksu i półkoksu do celów opałowych

od 01.01.2021 r.

podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, obiektów służących poprawie kondycji fizycznej / w zakresie wstępu.

OGRANICZENIA:

 • Ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z elektronicznym zapisem kopii do dnia 31.12.2022 r

 • Ograniczono termin wydawania potwierdzeń o spełnieniu funkcji i warunków technicznych dla kas z kopią papierową do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Kasy z papierowym zapisem kopii, nie będą podlegały wymianie pamięci fiskalnej po jej zapełnieniu.

Ulga na zakup kas on-line 

Zgodnie z Rozporządzeniem wysokość ulgi na zapup kasy on-line wynosi 90%, ale nie więcej niż 700 zł 

Odliczenie przysługuje na zakup kasy, uruchomionej w terminie max 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia ewidencji sprzedaży. Podatnik ma prawo odliczyć ulgę od podatku należnego. 

Gdyby kwota ulgi była wyższa można wystąpić o zwrot nadwyżki na wskazany w tym celu

rachunek bankowy lub do odliczenia w następnych okresach rozliczeniowych. Gdy podatnik dokonuje sprzedaży zwolnionej, urząd skarbowy dokona zwrotu kwoty ulgi na rachunek bankowy, w terminie 25 dni od daty złożenia wniosku. 

Rozporządzenie nie nakłada na podatnika obowiązku składania oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i adresie ich używania.24.10.2019

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020