Os. Fizyczne

Jesteś tutaj:
Pełna księgowość osób fizycznych

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, obowiązek stosowania zasad rachunkowości, od początku następnego roku obrotowego, jeżeli uzyskane przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln Euro. Osoby fizyczne prowadzące pełną księgowość, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.…

Read article