2021-01-04

CIT estoński 2021

cit-estonski-2021

WAŻNE Zmiany w CIT/PIT w 2021 r

Podstawa prawna : Dz.U. z dnia 30,11,2020 poz. 2122

CIT estoński, czyli ryczałt od dochodów spółek kapitałowych

Wybór tej formy rozliczenia podatku dochodowego, oznacza wybór nowej zasady opodatkowania. Dochód do opodatkowania ma ścisły związek z prawem bilansowym. Zmianie ulega podstawa opodatkowania, stawka, moment obowiązku podatkowego.

Fundusz inwestycyjny

Jeżeli podatnik zdecyduje się skorzystać z preferencji, przewidzianych z zastosowania odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz na cele inwestycyjne, to odpisy będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych. Od 2021 r. z tego rozwiązania nie będą mogły skorzystać podmioty dla których rok podatkowy rozpoczął się w trakcie roku 2020, a zakończy 31.12.2021.

Warunki:

posiadanie siedziby, zarządu na terytorium RP,
przychód ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć 100 mln zł brutto
mniej niż 50% przychodu podatnika ,może pochodzić ze źródła w postaci:
odsetki,
wierzytelności,
poręczenia,
gwarancje,
prawa autorskie, przemysłowe, zbycie praw,
przychodów z instrumentów finansowych,
przychody z transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.
Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą w roku podatkowym, będzie traktowany jako podmiot spełniający wymogi.

zatrudnienie:
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę min 3 osób w przeliczeniu na pełne etaty, nie wliczając w to udziałowców, akcjonariuszy podatnika, z zastosowaniem minimalnego okresu zatrudnienia 300 dni w roku podatkowym .W sytuacji niepełnego roku kalendarzowego 82% dni przypadających w roku podatkowym. Podmiot może również zamiennie ponosić wydatki miesięczne w wysokości trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, liczba pracowników to min. 3 osoby.

Na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PDOF oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

podatnik posiadający status ?małego podatnika? może w pierwszym roku podatkowym zatrudnić na podstawie umowy o pracę min 1 osobę w przeliczeniu na pełne etaty, nie wliczając w to udziałowców, akcjonariuszy podatnika, z zastosowaniem minimalnego okresu zatrudnienia 300 dni w roku podatkowym. W sytuacji niepełnego roku kalendarzowego 82% dni przypadających w roku podatkowym. Podmiot może również zamiennie ponosić wydatki miesięczne w wysokości jednokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z tytułu wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę, liczba pracowników to min. 1 osoba, nie wliczając w to udziałowcow, akcjonariuszy.

Na podatniku ciąży obowiązek poboru zaliczek na PDOF oraz składek na ubezpieczenie społeczne.
udziałowcami, akcjonariuszami osoby prawnej będą tylko osoby fizyczne, nieposiadające praw majątkowych uprawniających do otrzymywania świadczeń jako założyciele, fundatorzy, beneficjenci, stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
podatnik nie może posiadać udziałów, akcji w innym podmiocie posiadającym osobowość prawną, praw majątkowych uprawniających do otrzymywania świadczeń jako założyciel, fundator beneficjent, stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
podmioty sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z zasadami MSR (srt. 45 ust. 1A i 1b ustawy o rachunkowości), nie mogą stosować opodatkowania na zasadach CIT estońskiego oraz funduszy inwestycyjnych,
podmioty wyłączone z możliwości skorzystania z nowych rozwiązań podatkowych:
podmioty w likwidacji i upadłości,
podmioty rynku finansowego,
podmioty prowadzące działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych lub Polskiej Strefie Inwestycji,
podmioty dokonujące podziałów, łączenia, wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (czasowe wyłączenie, ale nie krócej niż 24 miesiące).
CIT estoński
Podstawa opodatkowania, terminy powstania obowiązku podatkowego

Podatnik składa zawiadomienie o wyborze formy rozliczenia w postaci ryczałtu, w czterech następujących po sobie latach podatkowych. Po upływie czterech lat podatnik, który nadal spełnia warunki, będzie mógł kontynuować rozliczenie w formie ryczałtu lub zrezygnować.

Informację o rezygnacji wpisze w deklaracji podatkowej za ostatni czwarty rok opodatkowania ryczałtem. Podatnik wybierający opodatkowanie ryczałtem, nie może zastosować ulg i preferencji stosowanych przy klasycznym rozliczeniu CIT, np. odliczenia darowizn,wydatków na działalność badawczo-rozwojową.

Podatnika stosującego ryczałt, będą dotyczyć przepisy zawarte w rozdziale 6b ustawy o CIT w zakresie ustalania podstawy opodatkowania. Podatnika stosującego ryczałt ,będą dotyczyć również przepisy zawarte w rozdziale 3a ustawy o CIT ? struktury hybrydowe oraz przepisy dotyczące ustalania odrębnej podstawy opodatkowania np. dla dochodów z niezrealizowanych zysków lub dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej.

Podatnik opodatkowany ryczałtem, zobowiązany jest prowadzić księgi w sposób zapewniający prawidłowe określenie:

podstawy opodatkowania, wysokości zysku /straty/ netto, kwoty podatku do zapłaty,
wartości w kapitale własnym, wypracowanych w latach opodatkowanych ryczałtem:
zysków niepodzielonych,
kwoty podzielonych zysków odniesionych na kapitał,
kwoty strat poniesionych i niepokrytych.
Podatnik będzie wykazywać te wartości w swoich sprawozdaniach finansowych, do roku wypłaty zysków lub pokrycia strat.

Wybór opodatkowania ryczałtem
Termin: do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego,od którego chce być opodatkowany tym podatkiem.

Podatnik składa zawiadomienie dowłaściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Rok podatkowy: rok obrotowy zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Obowiązek nakładów inwestycyjnych

  1. w okresie 2 kolejnych lat podatkowych : 15 %, ale nie mniej niż 20 tyś zł,

lub

  1. w okresie 4 lat podatkowych : 33 %, ale nie mniej niż 50 tyś zł .

W odniesieniu do wartości początkowej środków trwałych z grupy 3-8 KRŚT, z wyjątkiem samochodów osobowych taboru pływającego, transportu lotniczego i innych składników majątku służącym celom osobistym udziałowców.

Jako wydatki inwestycyjne, mogą być potraktowane również wydatki poniesione na wynagrodzenia pracowników (bez udziałowców i akcjonariuszy).

Warunek: wydatki te muszą być wyższe o min. 20%, ale nie mniej niż 30 tys. zł, w porównaniu do wydatków poniesionych w roku podatkowym poprzedzającym okres opodatkowania ryczałtem.

Podatnik rozpoczynający działalność lub mały podatnik

Nakłady na inwestycje muszą stanowić co najmniej 50% ustawowej wysokości w pierwszych dwóch latach opodatkowania ryczałtem.

Przedmiot opodatkowania
Ustawa kwalifikuje sześć kategorii dochodów:

podzielony zysk i zysk przeznaczony na pokrycie strat,
Dochodem będzie zysk przeznaczony na dywidendy dla udziałowców, lub na pokrycie strat w okresie poprzedzającym opodatkowanie ryczałtem.
ukryty zysk
m. in. świadczenia pieniężne, niepieniężne, nieodpłatne, częściowo odpłatne, odpłatne, otrzymane w związku z prawem do udziału w zysku, darowizny, prezenty ,wydatki na reprezentację,wydatki na użytkowanie samochodów osobowych na potrzeby osobiste udziałowców, jeżeli zgodnie z oświadczeniem podatkowym są wykorzystywane wyłącznie do prowadzonej działalności gospodarczej,
wydatki nie dotyczące działalności gospodarczej,
zmiana wartości składników majątku,
Dochód: nadwyżka wartości rynkowej składników majątku, ponad ich wartość podatkową.
zysk netto ? gdy podatnik, kończy opodatkowanie ryczałtem,
Dochód: suma nie podzielonych lub nie przeznaczonych na pokrycie strat, zysków netto osiągniętych w każdym roku podatkowym stosowania opodatkowania ryczałtem.
nieujawnione operacje gospodarcze,
Dochód: przychody i koszty podlegające zaksięgowaniu w danym roku podatkowym, podlegające rozliczeniu w zysku/stracie netto, ale nie rozliczone przez podatnika.
Analogicznie zaliczka na poczet dywidendy podlega opodatkowaniu ryczałtem.
Podstawa opodatkowania

Suma dochodu, na który składa się dochód z tytułu podzielonego zysku i dochód z tytułu zysku przeznaczonego na pokrycie strat.
Dochód ten ustala się w miesiącu podjęcia uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.
Suma dochodu, na który składa się dochód z tytułu ukrytego zysku i dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Dochód ustala się w miesiącu, w którym dokonano wydatku, świadczenia lub wypłaty.
Suma dochodu wynikająca ze zmiany wartości składników majątku na skutek podziału, przekształcenia, łączenia podmiotów lub wniesienia aportu.
Suma dochodu będąca zyskiem netto, osiągniętym w roku podatkowym, kończącym opodatkowanie ryczałtem.

Stawki podatku
Stawka podatku jest uzależniona od wielkości podatnika.

15 % mały podatnik, lub podatnik którego średnie przychody przeliczone na ostatni dzień poprzedniego roku podatkowego, nie przekraczają maksymalnych przychodów przewidzianych dla małego podatnika,
25% dla pozostałych podatników.
Przy uwzględnieniu wzrostu na nakłady inwestycyjne, stawka podatkowa może wynosić odpowiednio 10% i 20%.

Domiar zobowiązania podatkowego
Jeżeli przychody podatnika, lub wartość średnich przychodów w jednym z czterech lat opodatkowanych ryczałtem, przekroczą limit uprawniający do stosowania ryczałtu wynoszący 100 mln zł, podatnik będzie mógł kontynuować opodatkowanie z zastosowaniem ryczałtu, ale dochód w kolejnych latach, będzie dodatkowo opodatkowany : 5% od podstawy opodatkowania.

Podstawa będzie ustalana zgodnie z wzorem określonym w ustawie o CIT.

Obowiązki informacyjne
Do dnia 31.03, po zakończeniu roku podatkowego, podatnik zobowiązany będzie złożyć deklarację o wysokości osiągniętego dochodu za rok ubiegły.

Udziałowcy, akcjonariusze, spółki będącej opodatkowanej ryczałtem, mają obowiązek składania oświadczenia o podmiotach w których posiada pośrednio lub bezpośrednio co najmniej 5% w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tutułów uczestnictwa w funduszach lub innych praw majątkowych, w terminie do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego spółki, w czasie gdy będzie ona opodatkowana ryczałtem. W razie zmiany stanu faktycznego, obowiązek ten musi być wykonany w terminie 14 dni od zdarzenia. Wyjątek dotyczy udziałowców/ akcjonariuszy posiadających udziały / akcje w podmiotach z którymi spółka nie dokonuje żadnych transakcji.

Spółka, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego będzie zobowiązana do okazania oświadczeń.

Termin płatności podatku
z tytułu podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat, a także z tytułu domiaru zobowiązania podatkowego:
w terminie do 20- go dnia siódmego miesiąca roku podatkowego,
z tytułu zysku netto, a także z tytułu domiaru zobowiązania podatkowego:
w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po ostatnim roku opodatkowania ryczałtem,
z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych, a także domiaru zobowiązania podatkowego:
w terminie do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego następującego po roku, w którym przychody lub koszty powinny zostać zarachowane,
z tytułu ukrytych zysków, dochodów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, domiaru zobowiązania podatkowego:
w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poniesiono wydatek lub dokonano wypłaty,
z tytułu zmiany wartości składników majątku, domiaru zobowiązania podatkowego:
w terminie do 20-go dnia miesiąca następującego po miesiącu wniesienia aportu przekształcenia dokonania przejęcia.
W przypadku zakończenia opodatkowania w formie ryczałtu, podatnik będzie miał możliwość płatności zobowiązania podatkowego oraz domiaru podatkowego w częściach, ale nie dłużej niż 3 lata ,od daty wymagalności zobowiązania podatkowego.

Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem
Podatnik może zrezygnować z opodatkowania ryczałtem.

Podatnik traci możliwość opodatkowania ryczałtem w sytuacji gdy:

nie ponosi nakładów inwestycyjnych,
narusza warunek dotyczący zatrudnienia pracowników,
nie prowadzi ksiąg rachunkowych zgodnie z wymaganiami ustawy.
Podatnik może ponownie zastosować tą formę rozliczenia po upływie 36 miesięcy, po zakończeniu roku kalendarzowego w którym zrezygnował, lub utracił prawo do opodatkowania ryczałtem.

Wypłata dywidendy z zysku osiągniętego w okresie, gdy podatnik był opodatkowany ryczałtem.

Standardowe opodatkowanie dywidendy: zryczałtowany podatek dochodowy 19%. Płatnikiem podatku jest spółka.

Spółka wypłacając dywidendę za okres opodatkowany ryczałtem, zobowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego i do obniżenia tak wyliczonego podatku poprzez odliczenie podatku zapłaconego przez spółkę od dochodu z zysku podzielonego, proporcionalnie przypadającego na udziałowca.

Straty do rozliczenia w latach przed zastosowaniem opodatkowania ryczałtem

Podatnik, który poniósł stratę w okresach poprzedzających pierwszy rok stosowania ryczałtu ,traci prawo do jej odliczenia.

Będzie mógł jednak obniżyć dochód o wysokość straty, w dwóch latach podatkowych bezpośrednio poprzedzających pierwszy rok stosowania opodatkowania ryczałtem, pod warunkiem stosowania ryczałtu przez okres co najmniej 4 lat podatkowych.

1.4. Specjalny fundusz inwestycyjny
Odpis na specjalny fundusz inwestycyjny jako koszt
Podatnicy spełniający wymogi wymienione w pkt 1.2 niniejszego opracowania będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, tj. na wytworzenie lub nabycie fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji lub opłat ustalonych w umowie leasingu (z wyłączeniem umowy leasingu operacyjnego), w części stanowiącej spłatę ich wartości początkowej. Za cel inwestycyjny nie będą uznawane wydatki poniesione na wytworzenie, nabycie lub spłatę wartości (w ramach umowy leasingu) samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku służących głównie celom osobistym udziałowców (akcjonariuszy) lub członków ich rodzin.

Odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne będą stanowić koszt podatkowy, jeśli będą spełnione łącznie następujące warunki:

fundusz ten będzie tworzony z zysku osiągniętego za rok poprzedzający rok podatkowy,
równowartość środków pieniężnych odpowiadająca wartości odpisu na ten fundusz zostanie wpłacona, nie później niż w dniu dokonania tego odpisu, na wyodrębniony wyłącznie w tym celu:
rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej albo
rachunek członka spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym w rozumieniu art. 119zg pkt 4 Ordynacji podatkowej,
środki pieniężne wpłacane na wyodrębniony rachunek nie będą pochodzić z pożyczki (kredytu), dotacji, subwencji, dopłat i innych form wsparcia finansowego,
zgromadzone w roku podatkowym środki tego funduszu zostaną wydatkowane na wskazane wcześniej cele inwestycyjne nie później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu, chyba że podatnik:
złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych inwestycjach wskazującą rok wydatkowania środków funduszu na cele inwestycyjne oraz
wydatkowanie tych środków nastąpi nie później niż trzeciego roku podatkowego, następującego po roku, w którym dokonano tego odpisu, przy czym każdy z tych trzech lat nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
Wyłączenie z kosztów
Do kosztów uzyskania przychodów podatnik nie będzie mógł zaliczyć:

wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych lub odpisów z tytułu zużycia środków trwałych (dokonywanych według zasad określonych w art. 16a-16m updop), od tej części ich wartości, która została bezpośrednio sfinansowana środkami funduszu utworzonego na cele inwestycyjne,

odpisów na fundusz utworzony na cele inwestycyjne w części wydatkowanej na opłaty, prowizje i inne koszty związane z prowadzeniem rachunku wyodrębnionego na cele tego funduszu,

wydatków, odpisów, rezerw i innych kosztów poniesionych w okresie opodatkowania ryczałtem i uwzględnionych w wyniku finansowym netto podatnika tego okresu zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Powstanie przychodu
Podatnik będzie zobowiązany ustalić przychód podatkowy, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

kwoty odpisane lub wypłacone z funduszu (zaliczone uprzednio do kosztów) zostaną przez podatnika przeznaczone na cele inne niż preferowane przez ustawodawcę cele inwestycyjne,

kwoty odpisane lub wypłacone z funduszu (zaliczone uprzednio do kosztów) na cele inwestycyjne zostaną podatnikowi sfinansowane lub zwrócone w jakiejkolwiek formie,

w roku podatkowym podatnik nie spełni warunków uprawniających go do korzystania z omawianej preferencji (patrz pkt 1.2 niniejszego opracowania) – przychód ten powstanie w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełni tych warunków,

środki zgromadzone na funduszu (zaliczone uprzednio do kosztów) zostaną wydatkowane na cele inwestycyjne później niż w roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano odpisu, a podatnik:

nie złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informacji o planowanych działaniach inwestycyjnych wskazującej rok wydatkowania środków funduszu na cele inwestycyjne – przychód ten powstanie w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym podatnik nie spełni tych warunków,

podatnik złoży do właściwego naczelnika urzędu skarbowego informację o planowanych działaniach inwestycyjnych wskazującą rok wydatkowania środków funduszu na cele inwestycyjne, lecz środki te zostaną wydatkowane później niż w trzecim roku podatkowym następującym po roku, w którym dokonano tego odpisu – przychód ten powstanie w ostatnim dniu roku podatkowego, w którym środki będą wydatkowane.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono informację (z dnia 30 listopada 2020 r.) dotyczącą tzw. estońskiego CIT. Czytamy w niej:

„(?) Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy chcą skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy wolą rozliczać się na dotychczasowych zasadach. Zgodnie z ustawą, z opodatkowania Estońskim CIT będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne. Próg, poniżej którego firma będzie miała prawo do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów rocznie. (?)”

1.2. Nowe przepisy uszczelniające system podatkowy
Od przyszłego roku zostaną również wprowadzone przepisy mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Wprowadza je ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2020 r., pod poz. 2123.

Zmiany w CIT/PIT wprowadzone tą nowelizacją polegają m.in. na:

nadaniu spółkom komandytowym statusu podatnika CIT od 1 stycznia 2021 r., przy czym spółki te mogą zdecydować, że uzyskają status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021 r.,

nadaniu statusu podatnika CIT niektórym spółkom jawnym,

podwyższeniu limitu przychodów uprawniających podatników do stosowania 9% CIT (z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro),

uregulowaniu wprost kwestii przychodu podatkowego w przypadku podziału majątku likwidowanej spółki,

zmianach w zakresie amortyzacji środków trwałych, dotyczących możliwości stosowania podwyższonych/obniżonych stawek amortyzacyjnych czy definiowania używanych środków trwałych na potrzeby stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej,

określeniu zasad opodatkowania spółek nieruchomościowych,

wprowadzeniu zmian w zakresie cen transferowych,

wprowadzeniu obowiązku sporządzania i podawania przez podatnika do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej,

przedłużeniu terminów stosowania niektórych preferencji podatkowych w związku z COVID-19, dotyczących m.in. zwolnienia z podatku od przychodów z budynków, podwyższonych limitów niektórych zwolnień z PIT, odliczania darowizn przekazanych podmiotom leczniczym czy darowizn laptopów/tabletów przekazanych na wsparcie oświaty, zwolnienia dłużników z obowiązku stosowania przepisów o zatorach płatniczych, prawa wierzycieli do skorzystania z ulgi na złe długi począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni (zamiast 90) od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, itd.,

wprowadzeniu limitu tzw. ulgi abolicyjnej,

zlikwidowaniu większości przypadków wyłączających możliwość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym,

zwiększeniu limitu przychodów warunkujących wybór opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym i uprawniającego do kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu,

zmianie stawek ryczałtu.

Jak czytamy w ww. informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów:

„(?) Ustawa przewiduje szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m.in. rewolucyjne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny niemal dla każdej działalności i zawodu, a limit przychodów zostaje radykalnie podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej dostępnym w skali Unii Europejskiej.

Podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9 proc. CIT. W kieszeniach przedsiębiorców zostanie ok. 400 mln zł rocznie. Ma to także duże znaczenie dla spółek, które skorzystają z estońskiego CIT.

Ustawa zawiera również szereg przepisów uszczelniających, mających na celu utrudnienie wyprowadzania z Polski środków do rajów podatkowych. Temu celowi służy m.in. nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe i w wyjątkowych przypadkach także spółki jawne. Przesunięcie obowiązku podatkowego ze wspólników na samą spółkę komandytową oznaczać będzie dla większości z nich zmniejszenie całkowitego obciążenia podatkowego (PIT i CIT). Aż 3/4 z nich skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, co będzie miało pozytywny wpływ na ich płynność. Objęcie CIT spółek komandytowych przywróci równe podatkowe warunki działania przedsiębiorstw na rynku krajowym. Wyrównana będzie wysokość opodatkowania spółek z o.o. oraz spółek z o.o. komandytowych, za którymi stoi jeden właściciel.

Ustawa zmienia także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami Polski. Realizując zobowiązania wobec OECD, która ostro sprzeciwia się zjawisku podwójnego nieopodatkowania dochodów, Polska zastąpi zasadę zwolnienia z podatku zagranicznych dochodów (tzw. ulga abolicyjna) zaliczeniem zapłaconego za granicą podatku na poczet kwoty do zapłaty w Polsce. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, których zagraniczne dochody przekraczają wartość 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów osiąganych z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw. (?)”

Zmiany uszczelniające system podatkowy wejdą w życie generalnie w 2021 r., przy czym zmiany związane z pandemią COVID-19 wejdą w życie zasadniczo w 2020 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!