2022-10-08

Inwentaryzacja

inwentaryzacja

*** spis z natury u osób fizycznych rozliczających się na podstawie PKPiR ***

Podstawa prawna : § 24 Rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR .

Podatnicy są zobowiązani do sporządzenia i wpisania do PKPiR spisu z natury na dzień 01styczeń .

Spis sporządza się również w trakcie roku obrotowego w przypadku :

 • utraty możliwości do prowadzenia rozliczeń podatkowych na podstawie PKPiR ,
 • zmiany wspólników ,
 • zmiany proporcji udziałów wspólników ,
 • likwidacji działalności ,
 • gdy podatnik sporządza inwentaryzację za okresy miesięczne ,
 • na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego .

Celem spisu z natury jest konieczność ustalenia dochodu , będącego podstawą opłacania podatku dochodowego .

Dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodami a kosztami , uzyskiwanymi w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej :

 • powiększona o różnicę pomiędzy remanentem początkowym i końcowym , jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa ,
 • pomniejszona o różnicę pomiędzy remanentem początkowym i końcowym , jeżeli wartość remanentu końcowego jest niższa .

Spisowi z natury podlegają :

 • towary handlowe ,
 • materiały podstawowe i pomocnicze ,
 • produkcja w toku,
 • półwyroby, wyroby gotowe,
 • braki, odpady ,
 • towary i materiały obce na stanie w ujęciu ilościowym,
 • towary i materiały poza przedsiębiorstwem .

Arkusz spisowy powinien zawierać :

 • oznaczenie przedsiębiorcy ,
 • data spisu,
 • numer kolejny pozycji na arkuszu spisowym ,
 • opis towaru ,
 • jednostki miary , ilość stwierdzona podczas spisu , cena jednostkowa , wartość wynikająca z przemnożenia ilości stwierdzonej i ceny jednostkowej ,
 • łączna wartość spisu z natury ,
 • podpisy osób sporządzających spis z natury oraz właściciela firmy.

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób trwały i staranny.

Spis z natury powinien być wyceniony w terminie 14 dni od dnia jego zakończenia .

Podatnicy stosują do wyceny wartościowej spisu z natury :

a/ materiały i towary według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia,

b/ półwyroby/ wyroby/ według kosztów wytworzenia,

c/ produkcja niezakończona przy działalności usługowej i budowlanej, według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej,

d/ odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową

według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania,

e/niesprzedane wartości dewizowe , według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez NBP w dniu kończącym rok podatkowy,

f/ produkcja zwierzęca , według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt

Wyceniając towary i materiały według cen nabycia , ustalamy procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu w relacji do ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów, o który

powiększamy jednostkowy koszt zakupu.

Jeżeli podatnik na koniec roku podatkowego nie posiada składników majątku podlegających wykazaniu w spisie i wartość spisu wynosi 0 zł, zwartość spisu również wpisujemy do księgi .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!