2018-09-20

JPK od 1 lipca 2018 r na żądanie organów podatkowych

jpk-od-01-07

Od 1 lipca 2018 r. mali przedsiębiorcy zostali objęci obowiązkiem przekazywania ksiąg podatkowych w postaci JPK, na żądanie organów podatkowych. JPK może być wykorzystywane przez organy podatkowe podczas postępowań podatkowych czynności sprawdzających, kontroli krzyżowych, kontroli podatkowych oraz kontroli celno-skarbowych. Duże podmioty zostały objęte tym obowiązkiem już od 01 lipca 2016 r. Za nieudostępnienie JPK w wersji elektronicznej grozi kara do 2800 zł. Termin do przekazania JPK nie może być krótszy niż 3 dni.

Obowiązkiem są objęci ci podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe przy użyciu programu komputerowego. Pojęcie ?program komputerowy? nie zostało zdefiniowane dla celów JPK, lecz przyjmuje się jego bardzo szerokie znaczenie.

Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że:
Nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych z użyciem programów komputerowych.
Nie ma obowiązku wystawiania faktur z użyciem programów komputerowych.
Obowiązkiem podatnika jest prowadzenie w formie elektronicznej ewidencji sprzedaży i zakupów VAT.
Obowiązkiem podatnika jest składanie co miesiąc w formie elektronicznej informacji JPK_VAT.

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi Podatkową księgę przychodów i rozchodów w formie papierowej nie obejmie go obowiązek przekazania na żądanie organu podatkowego JPK z ksiąg podatkowych. Sposób przekazania ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego:
Transfer drogą elektroniczną z użyciem podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego Dostarczenie pliku potwierdzane jest urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO)
Przekazanie ksiąg podatkowych na informatycznych nośnikach danych (CD, pendrivie, karta pamięci itp.) Dane zawarte na nośnikach muszą być czytelnie i jednoznacznie oznakowane. Nośniki muszą być zdatne do odczytania i kopiowania. Nośniki muszą być dostosowane do przechowywania.
Przedsiębiorcy przysługuje zażalenie na postanowienie o nałożeniu kary. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o uchylenie zastosowanej kary porządkowej. Należy pamiętać, że można zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu na udostępnienie ksiąg w formie JPK.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!