2021-10-25

Kasy fiskalne 2021 i 2022

kasy-fiskalne-2021-i-2022

Kasa fiskalna to :

 • urządzenie technicznie z wbudowaną pamięcią , zawierającą min. opis określonych grup towarów oferowanych przez przedsiębiorcę ,
 • urządzenie umożliwiające rejestrację dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych wg określonych grup towarów ,dokonywanej przez przedsiębiorcę .

Kasy fiskalne różnią się sposobem zapisu kopii , w tym :

 • Kasy fiskalne z zapisem papierowym.

Najstarszy typ kasy fiskalnej dostępnej w sprzedaży do 31 sierpnia 2019 r , dla której charakterystyczne jest zapisywanie drukowanych dokumentów , tj. paragony i raporty , na rolce papieru. Aktualnie korzysta z nich już niewielu przedsiębiorców.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do archiwizowania kopii paragonów i raportów systemowych .

 • Kasy fiskalne z zapisem elektronicznym.

Kopie dokumentów zapisują się na nośnikach danych . W sprzedaży do 31 grudnia 2022 r.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do archiwizowania kopii paragonów i raportów systemowych .

 • Kasy fiskalne online.

Ten rodzaj kas fiskalnych łączy się z Centralnym Repozytorium Kas . Klientowi może otrzymać paragon w formie papierowej lub elektronicznej.

Informacja o wystawionych paragonach i sprzedaży jest przekazywana za pośrednictwem tych kas fiskalnych do KAS.

Przedsiębiorca musi zapewnić urządzeniu stałe połączenie z internetem.

Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii, będzie można kupić do 31,12, 2022 roku .

Od 2023 roku można będzie nabyć wyłącznie kasę fiskalną online.

Od 01,07,2021 r obowiązek stosowania kas fiskalnych on-lina obejmuje usługi :

fryzjerów, kosmetyczne i kosmetologiczne,

budowlane,

opieki medycznej – lekarze i stomatolodzy ,

prawnicze,

związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Przedsiębiorcy nie objęci obowiązkiem wymiany kasy na on-line , będą mogli użytkować kasy

starszego typu , do chwili wyczerpania pamięci lub uszkodzenia kasy .

Planuje się jednak , że od 01 stycznia 2023 roku wymianę kas na kasy fiskalne on- line dokonają pozostali podatnicy , uzyskujący przychód ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych oraz rolników.

 • Wirtualne kasy fiskalne.

Kasy fiskalne mające formę oprogramowania . Ten rodzaj kas fiskalnych łączy się z Centralnym Repozytorium Kas .Informacja o wystawionych paragonach i sprzedaży jest przekazywana za pośrednictwem tych kas fiskalnych do KAS. Przedsiębiorca musi zapewnić urządzeniu stałe połączenie z internetem.

Wirtualne kasy fiskalne mogą stosować przedsiębiorcy świadczący usługi :

 • usługi przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką

(wyjątek: przewóz okazjonalny) ,

 • niedoprecyzowane usługi wynajmu samochodów osobowych z kierowcą 49.32.12.0
 • usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych 49.42.11.0
 • usługi transportu drogowego pasażerskiego:

pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego

rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego

/ 49.39.35.0 ; 49.39.11.0; 49.31.21.0 /

 • usługi transportu kolejowego pasażerskiego:

miejskiego i podmiejskiego

międzymiastowego

/ 49.31.10.0 ; 49.10 /

 • usługi transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi 49.39.20.0
 • usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego 50.10.11.0
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego:

promowego

łodziami wycieczkowymi

pozostałego

/ 50.30.11.0 ; 50.30.13.0 ; 50.30.19.0 /

 • usługi transportu lotniczego:

regularnego krajowego pasażerskiego

nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych

/ 51.10.11.0 , 51.10.12.0 /

 • usługi hotelarskie i podobne związane z zakwaterowaniem 55.10
 • usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania

55.20

 • usługi świadczone przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe 55.30
 • pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem 55.90
 • usługi restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych 56.10
 • pozostałe usługi gastronomiczne 56.29
 • usługi przygotowywania i podawania napojów 56.30
 • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych niedoprecyzowane
 • usługi transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami 50.10.12.0
 • usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami 50.30.12.0
 • usługi przygotowywania i dostarczania żywności (catering) dla odbiorców zewnętrznych 56.21

Producenci proponują różne modele kas fiskalnych , które różnią się między sobą

np. wagą , wielkością , zapisem kopii , mobilnością.

Kasa fiskalna powinna być dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy.

Warto zwrócić uwagę na:

 • pojemność bazy PLU ,
 • możliwość współpracy kasy z innymi urządzeniami ,
 • mobilność .

Ulga na zakup / wymianę / kasy fiskalnej

90 % ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł .

Formalności

Przedsiębiorca musi zakupić kasę posiadającą akceptację GUM . Wybrać serwisanta , zapewnić łącze internetowe i dokonać fiskalizacji kasy .

W przypadku wymiany kasy fiskalnej na on-line , należy poprzednią kasę wyrejestrować , składając w Urzędzie Skarbowym wniosek o wyrejestrowanie z ewidencji kas , w terminie 7 dni od zakończenia ewidencji z uźyciem kasy .

Naleźy dokonać odczytu pamięci z kasy fiskalnej . Odczyt kasy dokonuje serwisant w obecności pracownika Urzędu Skarbowego .

Po dopełnieniu formalności przedsiębiorca nie musi przechowywać urządzenia , które może np. zutylizowac lub sprzedać na części .

1/ Podmioty zobowiązane do stosowania kas fiskalnych

Podatnicy dokunujący sprzedaży towarów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej / art.111 ust.1 ustawy o VAT/ .

2/ Rodzaje zwolnień

/ Rozporządzenie MF Dz.U. poz.2519 z póżn. zm. okres obowiązywania do 31,12,2021 r /
a/ zwolnienia podmiotowe / zwolnieniu podlega całość działalności podatnika/

b/ zwolnienia przedmiotowe / zwolnieniu podlega część działalności podatnika/

c/ zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe/ zwolnienie z uwagi na udział czynności zwolnionych do całości sprzedaży / .

3/ Zwolnienia z uwagi na wysokość sprzedaży

Limit na rok : 20 tyś zł dla kontynuujących działalność gospodarczą .

Limit dla rozpoczynających działalność gospodarczą : 20 tyś zł na rok , ale liczony w proporcji do okresu wykonywania działalności / Rozporządzenie MF §3 ust.1 pkt1 /

Podatnik , który rozpoczął ewidencję sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej , nie może już skorzystać ze zwolnienia z tytułu osiąganych obrotów .

Przeliczając obrót uprawniający do zastosowania zwolnienia , nie doliczamy :

 • dostaw nieruchomości ,
 • sprzedaży środków trwałych , WNiP ,

jeżeli sprzedaż udokumentowano fakturą / Rozporządzenie MF poz.35 ipoz.47 załącznik/

4/ Zwolnienie z uwagi na strukturę sprzedaży

Rozporządzenie MF §3 ust.1 pkt 3 zwolnienie obowiązujące do 31,12,2021 r .

Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania zawiera załącznik do rozporządzenia

MF z dnia 28,12,2018 poz.2519 :

Poz. Symbol PKWiU1) Czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania

I. Dostawa towarów lub świadczenie usług, których przedmiotem są następujące towary lub usługi:

1 ex 01.6 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych ?z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0)

2 35 Energia elektryczna, paliwa gazowe, para wodna, gorąca woda i powietrze do układów klimatyzacyjnych

3 36 Woda w postaci naturalnej; usługi związane z uzdatnianiem i dostarczaniem wody

4 37 Usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych

5 38.11.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu

6 38.11.2 Usługi związane ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne nienadających się do recyklingu

7 38.11.6 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów innych niż niebezpieczne

8 38.12.1 Usługi związane ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych

9 38.12.30.0 Usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przemieszczania odpadów niebezpiecznych nadających się do recyklingu

10 38.21.10.0 Usługi związane z obróbką odpadów innych niż niebezpieczne w celu ich ostatecznego usunięcia

11 38.22.19.0 Usługi związane z przetwarzaniem pozostałych odpadów niebezpiecznych

12 ex 38.22.2 Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych odpadów niebezpiecznych z wyłączeniem:

? usług zagospodarowania odpadów promieniotwórczych

(ponownego przetwarzania paliw i odpadów) (PKWiU ex 38.22.21.0)

13 39 Usługi związane z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

14 ex 49.31.10.0 Transport kolejowy pasażerski, miejski i podmiejski

? dotyczy wyłącznie przewozów metrem rozkładowych pasażerskich, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

15 ex 49.31.2 Pozostały transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

? dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych

pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny Dziennik Ustaw ? 6 ? Poz. 2519

16 ex 49.39.1 Transport lądowy pasażerski, rozkładowy: międzymiastowy i specjalizowany

? dotyczy wyłącznie przewozów miejskich rozkładowych pasażerskich, innych niż kolejowe, za które są pobierane ceny ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny

17 ex 53 Usługi pocztowe i kurierskie ? z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie

18 ex 55.10.10.0 Usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe

? dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

19 ex 55.20.19.0 Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi

? dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez obozowiska dla dzieci

20 ex 55.90.1 Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem z wyłączeniem PKWiU 55.90.13.0

? dotyczy wyłącznie: usług krótkotrwałego zakwaterowania pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych),

jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

21 bez względu na symbol PKWiU Usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a

ustawy

22 bez względu na symbol PKWiU Usługi nadawcze, o których mowa w art. 2 pkt 25b ustawy,

pod warunkiem że podatnik świadczy usługi, o których mowa w poz. 21

23 bez względu na symbol PKWiU Usługi elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt 26

ustawy, pod warunkiem że podatnik świadczy usługi,o których mowa w poz. 21

24 ex 64?66 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

25 ex 68.20.1 Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą lub świadczący usługę

otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

26 ex 68.3 Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą

27 bez względu na symbol PKWiU Czynności notarialne Dziennik Ustaw ? 7 ? Poz. 2519

28 bez względu na symbol PKWiU Usługi wykonywane przez komornika sądowego w ramach

czynności egzekucyjnych lub innych czynności przekazanych do kompetencji komornika sądowego na podstawie odrębnych przepisów

29 84 Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych

30 ex 85 Usługi w zakresie edukacji ? z wyłączeniem:

? usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU85.51.10.0),

? usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0),

? usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11)

31 ex 91.01.12.0 Usługi archiwów, wyłącznie usługi administracji publicznej pomocnicze ogólne

32 94 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie

33 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne

II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności :

34 Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez

spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu lub które są właścicielami lokali położonych w budynkach

administrowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe, jak również przez wspólnoty mieszkaniowe

na rzecz właścicieli lokali

35 Dostawa nieruchomości

36 Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli

dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty,

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy

podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której

jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej

konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego

adres)

37 Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz

rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną

czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

(odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie

oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących

zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła

38 Dzierżawa gruntów oraz oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste

39 Dostawa produktów (rzeczy) ? dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej

sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar

40 Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w:

1) bilonie lub banknotach, lub

2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję

jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła

Dziennik Ustaw ? 8 ? Poz. 2519

41 Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo

dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych

z wykonywaniem usług przewozu osób oraz przewożonych przez nie rzeczy i zwierząt,

a w przypadkach tego wymagających ? również opłat dodatkowych (w transporcie kolejowym

dotyczy to również należności pobieranych na pokładzie pociągu przez osoby uprawnione do ich

poboru na rzecz przewoźnika kolejowego, a w szczególności przez drużyny konduktorskie)

42 Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów

43 Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz w art. 8 ust. 2 ustawy

44 Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te

placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz

nauczycieli i personelu

45 Dostawa towarów i świadczenie usług, do których ma zastosowanie zwolnienie od podatku

wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy

 1. Dokonywane przez rolników ryczałtowych dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczących usługi rolnicze, korzystających ze zwolnienia od

podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy

47 Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są

zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą

48 Usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub

umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność

gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego

orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

49 Dostawa towarów i świadczenie usług przez koła gospodyń wiejskich w rozumieniu

ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. poz. 2212), w przypadku

gdy koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na

podstawie art. 24 ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Objaśnienie:

ex ? dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.

5/Rodzaje sprzedaży wyłączonej ze zwolnienia

Część podatników ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z użyciem kasy fiskalnej z chwilą uzyskania pierwszego przychodu .

Dotyczy to podatników dokonujących sprzedaży :

Do 31 grudnia 2020 r.

Od 1 stycznia 2021 r.

1) dostawy:

a) gazu płynnego

b) części do silników (PKWiU 28.11.4)

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00)

c) silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów (PKWiU 29.10.1)

c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20)

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (PKWiU 29.20.1)

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707)

e) przyczep i naczep; kontenerów (PKWiU 29.20.2)

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00)

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (PKWiU 29.20.30.0)

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90)

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 29.32.30.0),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych)

h) silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach (PKWiU 30.91.3)

i) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (PKWiU ex 26 i ex 27.90)

i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11)

j) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (PKWiU ex 26.70.1)

k) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

l) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych

m) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU

n) wyrobów tytoniowych (PKWiU 12.00), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na symbol PKWiU, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

o) perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia,

b) przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia,Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, jeżeli usługi świadczone są osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU 56), wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy świadczenia usług związanych z wyżywieniem na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 44 załącznika do rozporządzenia, tj. w stołówkach dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 56.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie:

świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)

Obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy świadczenia usług związanych z wyżywieniem na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 44 załącznika do rozporządzenia, tj. w stołówkach dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu.

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne.

Dodatkowo obowiązku ewidencyjnego nie stosuje się :

 • pkt 1 lit.b-l dostawa towarów przez podatnika na rzecz pracowników/ poz.34 załącznika rozporządzenia/ , spółdzielni na rzecz członków , współnot na rzecz właścicieli ,
 • odsprzedaż usług przez podatnika-pracodawcę na rzecz pracownika / poz.34 załącznika/ ,
 • świadczenie usług na odległość / pkt 2 lit.f-h/ opieka medyczna , usługi prawne, doradztwa podatkowego, wymiana walut . Warunkiem jest świadczenie tych usług przy wykorzystaniu

środków porozumiewania się na odległość lub rezultat tych usług jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków .

Warunki, określono w poz. 37 załącznika :

 • płatność za usługę w całości na rachunek bankowy lub za pośrednictwem poczty ,
 • z ewidencji i innych dokumentów wynika czego dotyczy zapłata , jakich czynności , usług.

Utrata zwolnienia

Zasada generalna : po upływie 2 miesięcy od daty utraty zwolnienia , spowodowanej przekroczeniem limitu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej .

Jednak na skutek wykonania czynności wyłączonych ze zwolnień przedmiotowych , podmiotowych utrata zwolnienia następuje z chwilą wykonania tych czynności .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!