2018-01-28

Limity podatkowe w 2018

limity-podatkowe-2018

W 2018 r zmianie ulegają min.:

 • limit określający małego podatnika dla celów PDOF i VAT,
 • limit kwoty jednorazowej amortyzacji / de minimis /
 • limit przychodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego ,
 • i inne wskaźniki ustalane dla celów rachunkowości.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł.

Spowodowało to podwyższenie limitów podatkowych od 1 stycznia 2018 roku.

 1. Jednorazowa amortyzacja
  Podatnicy, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 roku

oraz tzw. ? mali podatnicy? mogą skorzystać z możliwości dokonywania jednorazowych odpisów

amortyzacyjnych , od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8

KŚT, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Limit odliczeń w roku podatkowym 2018 50 tyś Euro.

Limit

2018

50 000 euro

216 000 zł

2017

50 000 euro

215 000 zł

Z tych uprawnień nie mogą skorzystać podmioty będące płatnikami PDOP, rozpoczynające

działalność gospodarczą w roku 2018, których kapitał powstał ze składników majątku

zlikwidowanego przedsiębiorstwa, lub gdy przedsiębiorstwo to zostało wniesione jako składnik

majątku nowego podmiotu, lub jeżeli wartość ta przekracza łącznie 10 tyś. Euro,

a więc w 2018 r. jest to kwota 43 000 zł.

Istotnym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis – to status małego podatnika

w podatku dochodowym.

 1. Mały podatnik dla celów PDOF i VAT
  O tym czy fima posiada status małego podatnika decyduje niewielki obrot roczny.

Podatnik, którego obrót pozwala na uzyskanie statusu małego podatnika, może skorzystać z

kasowej metody rozliczenia VAT .

Metoda ta polega na odprowadzaniu VAT należnego, ale dopiero po uzyskaniu zapłaty od

kontrahenta .Odliczenie VAT naliczonego z faktur zakupu, można dokonać również dopiero po

dokonaniu zapłaty za fakturę.

Mały podatnik może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50 tyś Euro w roku podatkowym.

Limit

Mały podatnik

2018

1,200,000 Euro

5,176,000 zł

2017

1,200,000 Euro

5,157,000 zł

Mały podatnik

Mały podatnik pośrednik

2018

1,200,000 Euro

5,176,000 zł

45,000 Euro

194,000 zł

2017

1,200,000 Euro

5,157,000 zł

45,000 Euro

193,000 zł

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej, lub kontynuacja rozliczeń podatkowych

z zastosowaniem tej formy opodatkowania, jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych

przychodów , oraz od zakresu przedmiotowego prowadzonej działalności.

Wybór tej formy opodatkowania, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do dnia 20 stycznia.

Od 1 stycznia 2018 roku limit ryczałtu zwiększa się i wynosi 250 tyś Euro.

Działalność 1 osobowa

Spółki cywilne

1/ Podmioty utworzone w 2018 r

Brak limitu

Brak limitu

2/ Podmioty kontynuujące dział.gosp.

250,000 Euro

1,078,425 zł

250,000 Euro

1,078,425 zł

Kurs Euro przeliczamy na walutę polską stosując średni kurs Euro ogłaszany przez NBP

na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy,

nie stosując zaokrągleń.

Podatnikom przysługuje prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne.

Limit przychodów w tym przypadku wynosi 25 tyś Euro.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł.

Po przeliczeniu limit pozwalający na kwartalne opłacanie podatku w formie ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych: 107 842,50 zł.

 1. Pełna rachunkowość i uproszczona
  Dla celów ustalenia limitu dotyczącej pełnej lub uproszczonej rachunkowości,

ma zastosowanie kurs euro z pierwszego roboczego dnia października.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r 4,3137 zł.

1 stycznia 2018 roku limit dla pełnej rachunkowości zwiększono z 1,2 mln euro do 2 mln Euro,

co daje w przeliczeniu: 8,627,400 zł

Przychody netto w Euro

Limit (jednostki rok 2017)

Limit (jednostki rok 2018)

1.200.000 EUR

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR

8.595.200 zł

8.627.400 zł

 1. Przedsiębiorstwa mikro
  Jednostkami mikro są m.in. przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki osób fizycznych- cywilne, jawne,partnerskie, jeżeli przychody netto ze sprzedaży materiałów, towarów, produktów, usług oraz przychody z operacji finansowych, wyniosły nie mniej niż 1 200 tyś Euro, ale nie więcej niż 2 mln Euro, za ubiegły rok obrotowy.

Przychody netto w Euro

Limit (jednostki rok 2017)

Limit (jednostki rok 2018)

1.200.000 EUR

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR

8.595.200 zł

8.627.400 zł

 1. Skala podatkowa 2018 rok
  Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrasta do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł.

Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby, które uzyskują nieduże

dochody np. z emerytur, rent, umów cywilno-prawnych.

Wyższa kwota wolna od podatku jest oczywiście z korzyścią również dla grupy podatników

zarabiających więcej niż 8 tyś. złotych, ale mniej niż 13 tyś. złotych.

MF utrzymało degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów , kwotę

wolną od podatku – dla tych podatników.

Kwota zmniejszająca zobowiązanie z tytułu podatku w tym przedziale:

1440 zł – 556,02 zł.

Zmianie nie ulega kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale:

13 000 zł – 85 528 zł i wynosi nadal 556,02 zł (dochód 3089 zł).

Kwota zmniejszająca podatek będzie się zmniejszać aż do 0 zł, po uzyskaniu przez

podatnika dochodu 127 tysięcy złotych.

Dochód

Stawka podatku

Kwota wolna

1 zł ? 8.000 zł

18% (-) 1.440 zł 1)

8.000 zł

8.001 ? 13.000 zł

18% (-) kwota obniżająca 1)

Degresywna : 8.0001 zł – 3.091 zł

13.001- 85.528 zł

18% (-) 556,02 zł 1)

3.091 zł

85.529 zł ? 127.000 zł

32% (-) kwota obniżająca 1)

Degresywna : 3.091 zł – 0 zł.

od 127.001 zł

32%

Brak kwoty wolnej

1)Kwota tzw. kwota obniżająca podatek. 556,02 zł, 1440 zł

 1. Zwolnienie z obowiązku aktualizującego
  Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy prowadzący księgowość uproszczoną , nie
  mają obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego, o rozpoczęciu w danym roku
  podatkowym ewidencjonowania operacji gospodarczych, z zastosowaniem tych ksiąg.
  Podatnik nie musi zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego również o zawarciu umowy z
  biurem rachunkowym o usługowe prowadzenie KPiR, czy też Ewidencji Przychodów.
 2. Kasy fiskalne
  Projekt rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych, zawiera katalog zwolnień z

obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych.

Podstawowe kryterium tj. wysokości obrotu, zostało utrzymane i wynosi: 20 000 zł.

Limit ten dotyczy podmioty kontynuujące działalność gospodarczą, ale także podmioty

rozpoczynające działalność gospodarczą w 2018 roku.

W Projekcie u trzymano dotychczasowe zwolnienia dla podatników, u których udział wartości

dostaw towarów, materiałów, produktów, usług, opisanych w części I zał. do rozporządzenia,

w przychodach ze sprzedaży z działalności, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi

więcej niż 80%.

Utrzymano wyłączenie z obrotu czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 zał. do projektu

rozporządzenia tj. dostawa nieruchomości oraz dostawa składników zaliczanych przez podatnika do

środków trwałych oraz WNiP.

Rozporządzenie zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia i istnieje

obowiązek ewidencjonowania uzyskanych przychodów przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Rozszerzono obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, bez względu na

poziom osiąganych obrotów o:

a) usługi wymiany walut, z wyłączeniem usług banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo ?

kredytowych .

b) usługi związane z rozrywką i rekreacją ? wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki,

dyskotek, klubów,

c) usługi kulturalne i rozrywkowe – wstęp na przedstawienia cyrkowe,

 1. Nowy podział źródeł dochodów/strat w PDOP
  W ustawie o PDOP zostało wyodrębnione dodatkowe źródło przychodów – zyski kapitałowe.

Wydzielono dochody z tego źródła z całości dochodów uzyskiwanych przez podatnika.

Opodatkowaniu PDOP podlegać będzie dochód z dwóch żródeł:

 • dochodów z zysków kapitałowych,
 • pozostałych dochodów podatnika,

z wył. z art. 21, art. 22 i art. 24b ustawy o PDOP.

Podatnik , który uzyska dochód z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę,

opodatkuje PDOP dochód uzyskany z jednego źródła, bez możliwości pomniejszenia tego

dochodu o stratę z drugiego źródła przychodu.

Stratę ze źródła przychodu, poniesioną w danym roku podatkowym, podatnik będzie miał prawo

odliczyć od dochodu uzyskanego z tego samego źródła, w pięciu kolejnych latach podatkowych.

Wysokość obniżenia dochodu w kolejnych z tych lat nie może jednak przekroczyć

50% kwoty straty.

Jeżeli podatnik poniesie stratę z obu źródeł, będzie mógł rozliczyć je w przytoczony powyżej

sposób w następnych pięciu latach podatkowych.

Zyski kapitałowe to min. zyski:

a) udział w zyskach osób prawnych/ faktycznie uzyskane /

Są to głównie dywidendy ale też inne przychody.

b) ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,

c) ze zbycia wierzytelności nabytych przez podatnika, lub takich wierzytelności, które

wynikają z przychodów kwalifikowanych jako zyski kapitałowe,

d) z praw majątkowych – autorskich, praw majątkowych pokrewnych, know-how, praw

wynikających z ustawy o prawie własności przemysłowej, licencji.

 1. Limity kosztów w PDOP – wydatki ponoszone na rzecz podmiotówpowiązanych
  Podatnicy PDOP będą zobowiązani wyłączać z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1)usługi :

 • doradcze,
 • badania rynku,
 • usługi reklamowe,
 • usługi zarządzania,
 • usługi przetwarzania danych,
 • usługi ubezpieczeniowe, gwarancje, poręczenia i inne usługi o o podobnym charakterze,

2)Opłaty za prawo do korzystania, lub za korzystanie z praw opisanych w art.16b ust.1 pkt 4-7 ustawy o PDOP,

3)Koszty przeniesienia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika ,wynikające z

zaciągniętych pożyczek lub z pochodnych instrumentów finansowych lub świadczeń o podobnym

charakterze , które nie zostały udzielone przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo

kredytowe , poniesione na rzecz:

-podmiotów powiązanych/ art.11ustawy o PDOP/

-podmiotów mających siedzibę, lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą

konkurencję podatkową,

jeżeli koszty te w roku podatkowym przekroczą:

 • 5% kwoty, stanowiącej nadwyżkę ogółu przychodów ze wszystkich źródeł, pomniejszonych o

przychody z tytułu odsetek, nad kwotą ogólną kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o

odpisy amortyzacyjne opisane w art. 16a-16m ustawy o PDOP oraz odsetek.

Koszty wyłączone w ten sposób z kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać

w rozliczeniach danego źródła przychodów, proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów.

Limit : 3,000,000 zł.

W sytuacji gdy rok podatkowy podatnika jest albo dłuższy, albo krótszy niż 12 miesięcy,

kwotę limitu stanowi iloczyn kwoty 250,000 zł i liczby rozpoczętych przez podatnika

miesięcy roku podatkowego.

Koszty nieodliczone w danym roku podatkowym, będą podlegać odliczeniu w

pięciu kolejnych latach podatkowych , z zachowaniem obowiązującego limitu w danym roku

podatkowym.

 1. Koszty finansowania dłużnego ? ograniczenia
  W 2018 roku wchodzą w życie – nowe zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu,

kosztów odsetek, jak również innych kosztów wynikających z korzystania przez podatników z

obcych źródeł finansowania.

Podatnicy PDOP będą wyłączać z kosztów uzyskania przychodów, koszty dłużnego finansowania

w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania przekracza 30% nadwyżki przychodów ogółem

pomniejszonej o:

 • przychody z tytułu odsetek, nad ogółem kosztów uzyskania przychodów po odjęciu odpisów

z tytułu amortyzacji / art. 16a-16m ustawy o PDOP/,

 • koszty finansowania, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu wartości początkowej

środków trwałych lub WNiP.

Limit nie będzie stosowany jeżeli opisana powyżej nadwyżka nie przekroczy w roku podatkowym

kwoty 3 mln zł.

Limit podatnika w rok podatkowym dłuższym albo krótszym niż 12 miesięcy, stanowi iloczyn

kwoty 250, 000 zł i rozpoczętych miesięcy roku podatkowego.

Limit nie będzie dotyczył przedsiębiorstw finansowych.

Koszty finansowania dłużnego to min.:

 • koszty związane z uzyskaniem środków finansowych,
 • koszty związane z wykorzystaniemtych środków do prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odsetki,
 • opłaty,
 • prowizje,
 • odsetki zawarte w racie leasingowej,
 • kary,
 • opłaty dodatkowe,
 • koszty związane z ubezpieczeniem zobowiązania,

Wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów – koszty finansowania

dłużnego ,podlegają rozliczeniu w następnych 5 latach podatkowych.

Przepisy nie dotyczą podmiotów, które na skutek przekształceń lub podziałów wchodzą w prawa

podatników przekształconych lub dzielonych.

Wyjątek :

-spółki powstające ze spółek,

-spółki wchodzące wcześniej w skład podatkowych grup kapitałowych,w zakresie kosztów

finansowania dłużnego wyłączonego z kup, w czasie istnienia grupy kapitałowej.

Ustawa o PDOP uchyla w 2018 roku, przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji / art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h /.

 1. Jednolity Plik Kontrolny – JPK
  Podatnicy są zobowiązani do przesyłania danych zawartych w ewidencjach VAT,

w formie plików JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. nie obowiązują już żadne limity.

Pozostałe pliki JPK podatnicy mają obowiązek tworzyć i udostępniać organom podatkowym na ich

żądanie . Należą do nich:

 • księgi rachunkowe (JPK_KR),

-wyciąg bankowy (JPK_WB),

 • magazyn(JPK_MAG),
 • ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT),
 • faktury VAT (JPK_FA),
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 • ewidencje przychodów (JPK_EWP).

Przekazywanie danych odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Pliki JPK_VAT podatnicy podatku od towarów i usług wysyłają co miesiąc.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają czas na wdrożenie pełnej struktury JPK w swoich

przedsiębiorstwach do 1 lipca 2018 roku.

Dane w formie plików JPK będą przekazywane do chmury publicznej, a następnie przetwarzane

w Centrum Przetwarzania Danych MF.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)

 • jego głównym zadaniem ma być uzyskiwanie danych do analizy, która powinna umożliwiać

systemowi bankowemu identyfikować rachunki bankowe zakładane przez tzw. słupy

? w celu popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzeniami VAT w tym

wystawianiem pustych faktur.

 1. Rejestr Należności Publicznoprawnych
  Założenia : stworzenie listy dłużników w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP).

W RNP gromadzone mają być informacje o zaległościach w płaceniu :

 • składek ZUS,
 • podatków,
 • mandatów,
 • ceł,

Dostęp do informacji zawartych w RNP, jest planowany poprzez Portal Podatkowy MF.

Rejestr Należności Publicznoprawnych, prowadzony będzie przez Krajową Administrację

Skarbową (KAS).

Informacje o zadłużeniu mają być wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

przez naczelników urzędów skarbowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, po

uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego.

Minimalną kwota zaległości publiczno-prawnych, uzasadniająca wpisanie dłużnika do

Rejestru Należności Publicznoprawnych to 5 tyś złotych.

W 2018 r zmianie ulegają min.:

 • limit określający małego podatnika dla celów PDOF i VAT,
 • limit kwoty jednorazowej amortyzacji / de minimis /
 • limit przychodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego ,
 • i inne wskaźniki ustalane dla celów rachunkowości.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł.

Spowodowało to podwyższenie limitów podatkowych od 1 stycznia 2018 roku.

 1. Jednorazowa amortyzacja
  Podatnicy, rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w 2018 roku

oraz tzw. ? mali podatnicy? mogą skorzystać z możliwości dokonywania jednorazowych odpisów

amortyzacyjnych , od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8

KŚT, za wyjątkiem samochodów osobowych.

Limit odliczeń w roku podatkowym 2018 50 tyś Euro.

Limit

2018

50 000 euro

216 000 zł

2017

50 000 euro

215 000 zł

Z tych uprawnień nie mogą skorzystać podmioty będące płatnikami PDOP, rozpoczynające

działalność gospodarczą w roku 2018, których kapitał powstał ze składników majątku

zlikwidowanego przedsiębiorstwa, lub gdy przedsiębiorstwo to zostało wniesione jako składnik

majątku nowego podmiotu, lub jeżeli wartość ta przekracza łącznie 10 tyś. Euro,

a więc w 2018 r. jest to kwota 43 000 zł.

Istotnym warunkiem stosowania amortyzacji de minimis – to status małego podatnika

w podatku dochodowym.

 1. Mały podatnik dla celów PDOF i VAT
  O tym czy fima posiada status małego podatnika decyduje niewielki obrot roczny.

Podatnik, którego obrót pozwala na uzyskanie statusu małego podatnika, może skorzystać z

kasowej metody rozliczenia VAT .

Metoda ta polega na odprowadzaniu VAT należnego, ale dopiero po uzyskaniu zapłaty od

kontrahenta .Odliczenie VAT naliczonego z faktur zakupu, można dokonać również dopiero po

dokonaniu zapłaty za fakturę.

Mały podatnik może korzystać z amortyzacji jednorazowej do 50 tyś Euro w roku podatkowym.

Limit

Mały podatnik

2018

1,200,000 Euro

5,176,000 zł

2017

1,200,000 Euro

5,157,000 zł

Mały podatnik

Mały podatnik pośrednik

2018

1,200,000 Euro

5,176,000 zł

45,000 Euro

194,000 zł

2017

1,200,000 Euro

5,157,000 zł

45,000 Euro

193,000 zł

 1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  Opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej, lub kontynuacja rozliczeń podatkowych

z zastosowaniem tej formy opodatkowania, jest uzależniona od wysokości uzyskiwanych

przychodów , oraz od zakresu przedmiotowego prowadzonej działalności.

Wybór tej formy opodatkowania, wymaga złożenia pisemnego oświadczenia do dnia 20 stycznia.

Od 1 stycznia 2018 roku limit ryczałtu zwiększa się i wynosi 250 tyś Euro.

Działalność 1 osobowa

Spółki cywilne

1/ Podmioty utworzone w 2018 r

Brak limitu

Brak limitu

2/ Podmioty kontynuujące dział.gosp.

250,000 Euro

1,078,425 zł

250,000 Euro

1,078,425 zł

Kurs Euro przeliczamy na walutę polską stosując średni kurs Euro ogłaszany przez NBP

na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego dany rok podatkowy,

nie stosując zaokrągleń.

Podatnikom przysługuje prawo do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne.

Limit przychodów w tym przypadku wynosi 25 tyś Euro.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r. wyniósł 4,3137 zł.

Po przeliczeniu limit pozwalający na kwartalne opłacanie podatku w formie ryczałtu od

przychodów ewidencjonowanych: 107 842,50 zł.

 1. Pełna rachunkowość i uproszczona
  Dla celów ustalenia limitu dotyczącej pełnej lub uproszczonej rachunkowości,

ma zastosowanie kurs euro z pierwszego roboczego dnia października.

Średni kurs Euro ustalony przez NBP na dzień 2 października 2017 r 4,3137 zł.

1 stycznia 2018 roku limit dla pełnej rachunkowości zwiększono z 1,2 mln euro do 2 mln Euro,

co daje w przeliczeniu: 8,627,400 zł

Przychody netto w Euro

Limit (jednostki rok 2017)

Limit (jednostki rok 2018)

1.200.000 EUR

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR

8.595.200 zł

8.627.400 zł

 1. Przedsiębiorstwa mikro
  Jednostkami mikro są m.in. przedsiębiorstwa osób fizycznych, spółki osób fizycznych- cywilne, jawne,partnerskie, jeżeli przychody netto ze sprzedaży materiałów, towarów, produktów, usług oraz przychody z operacji finansowych, wyniosły nie mniej niż 1 200 tyś Euro, ale nie więcej niż 2 mln Euro, za ubiegły rok obrotowy.

Przychody netto w Euro

Limit (jednostki rok 2017)

Limit (jednostki rok 2018)

1.200.000 EUR

5.157.120 zł

5.176.440 zł

2.000.000 EUR

8.595.200 zł

8.627.400 zł

 1. Skala podatkowa 2018 rok
  Od 1 stycznia 2018 r. kwota wolna od podatku wzrasta do 8 tys. zł z obecnych 6,6 tys. zł.

Na podwyższeniu kwoty wolnej od podatku skorzystają osoby, które uzyskują nieduże

dochody np. z emerytur, rent, umów cywilno-prawnych.

Wyższa kwota wolna od podatku jest oczywiście z korzyścią również dla grupy podatników

zarabiających więcej niż 8 tyś. złotych, ale mniej niż 13 tyś. złotych.

MF utrzymało degresywną, czyli malejącą wraz ze wzrostem dochodów , kwotę

wolną od podatku – dla tych podatników.

Kwota zmniejszająca zobowiązanie z tytułu podatku w tym przedziale:

1440 zł – 556,02 zł.

Zmianie nie ulega kwota zmniejszająca podatek dla dochodów w przedziale:

13 000 zł – 85 528 zł i wynosi nadal 556,02 zł (dochód 3089 zł).

Kwota zmniejszająca podatek będzie się zmniejszać aż do 0 zł, po uzyskaniu przez

podatnika dochodu 127 tysięcy złotych.

Dochód

Stawka podatku

Kwota wolna

1 zł ? 8.000 zł

18% (-) 1.440 zł 1)

8.000 zł

8.001 ? 13.000 zł

18% (-) kwota obniżająca 1)

Degresywna : 8.0001 zł – 3.091 zł

13.001- 85.528 zł

18% (-) 556,02 zł 1)

3.091 zł

85.529 zł ? 127.000 zł

32% (-) kwota obniżająca 1)

Degresywna : 3.091 zł – 0 zł.

od 127.001 zł

32%

Brak kwoty wolnej

1)Kwota tzw. kwota obniżająca podatek. 556,02 zł, 1440 zł

 1. Zwolnienie z obowiązku aktualizującego
  Od 1 stycznia 2018 roku podatnicy prowadzący księgowość uproszczoną , nie
  mają obowiązku informowania naczelnika urzędu skarbowego, o rozpoczęciu w danym roku
  podatkowym ewidencjonowania operacji gospodarczych, z zastosowaniem tych ksiąg.
  Podatnik nie musi zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego również o zawarciu umowy z
  biurem rachunkowym o usługowe prowadzenie KPiR, czy też Ewidencji Przychodów.
 2. Kasy fiskalne
  Projekt rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych, zawiera katalog zwolnień z

obowiązku ewidencjonowania przychodów za pomocą kas fiskalnych.

Podstawowe kryterium tj. wysokości obrotu, zostało utrzymane i wynosi: 20 000 zł.

Limit ten dotyczy podmioty kontynuujące działalność gospodarczą, ale także podmioty

rozpoczynające działalność gospodarczą w 2018 roku.

W Projekcie u trzymano dotychczasowe zwolnienia dla podatników, u których udział wartości

dostaw towarów, materiałów, produktów, usług, opisanych w części I zał. do rozporządzenia,

w przychodach ze sprzedaży z działalności, zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, stanowi

więcej niż 80%.

Utrzymano wyłączenie z obrotu czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 zał. do projektu

rozporządzenia tj. dostawa nieruchomości oraz dostawa składników zaliczanych przez podatnika do

środków trwałych oraz WNiP.

Rozporządzenie zawiera katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia i istnieje

obowiązek ewidencjonowania uzyskanych przychodów przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Rozszerzono obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, bez względu na

poziom osiąganych obrotów o:

a) usługi wymiany walut, z wyłączeniem usług banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo ?

kredytowych .

b) usługi związane z rozrywką i rekreacją ? wstęp do wesołych miasteczek, parków rozrywki,

dyskotek, klubów,

c) usługi kulturalne i rozrywkowe – wstęp na przedstawienia cyrkowe,

 1. Nowy podział źródeł dochodów/strat w PDOP
  W ustawie o PDOP zostało wyodrębnione dodatkowe źródło przychodów – zyski kapitałowe.

Wydzielono dochody z tego źródła z całości dochodów uzyskiwanych przez podatnika.

Opodatkowaniu PDOP podlegać będzie dochód z dwóch żródeł:

 • dochodów z zysków kapitałowych,
 • pozostałych dochodów podatnika,

z wył. z art. 21, art. 22 i art. 24b ustawy o PDOP.

Podatnik , który uzyska dochód z jednego ze źródeł, a w drugim poniesie stratę,

opodatkuje PDOP dochód uzyskany z jednego źródła, bez możliwości pomniejszenia tego

dochodu o stratę z drugiego źródła przychodu.

Stratę ze źródła przychodu, poniesioną w danym roku podatkowym, podatnik będzie miał prawo

odliczyć od dochodu uzyskanego z tego samego źródła, w pięciu kolejnych latach podatkowych.

Wysokość obniżenia dochodu w kolejnych z tych lat nie może jednak przekroczyć

50% kwoty straty.

Jeżeli podatnik poniesie stratę z obu źródeł, będzie mógł rozliczyć je w przytoczony powyżej

sposób w następnych pięciu latach podatkowych.

Zyski kapitałowe to min. zyski:

a) udział w zyskach osób prawnych/ faktycznie uzyskane /

Są to głównie dywidendy ale też inne przychody.

b) ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych,

c) ze zbycia wierzytelności nabytych przez podatnika, lub takich wierzytelności, które

wynikają z przychodów kwalifikowanych jako zyski kapitałowe,

d) z praw majątkowych – autorskich, praw majątkowych pokrewnych, know-how, praw

wynikających z ustawy o prawie własności przemysłowej, licencji.

 1. Limity kosztów w PDOP – wydatki ponoszone na rzecz podmiotówpowiązanych
  Podatnicy PDOP będą zobowiązani wyłączać z kosztów uzyskania przychodów koszty:

1)usługi :

 • doradcze,
 • badania rynku,
 • usługi reklamowe,
 • usługi zarządzania,
 • usługi przetwarzania danych,
 • usługi ubezpieczeniowe, gwarancje, poręczenia i inne usługi o o podobnym charakterze,

2)Opłaty za prawo do korzystania, lub za korzystanie z praw opisanych w art.16b ust.1 pkt 4-7 ustawy o PDOP,

3)Koszty przeniesienia ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika ,wynikające z

zaciągniętych pożyczek lub z pochodnych instrumentów finansowych lub świadczeń o podobnym

charakterze , które nie zostały udzielone przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo

kredytowe , poniesione na rzecz:

-podmiotów powiązanych/ art.11ustawy o PDOP/

-podmiotów mających siedzibę, lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą

konkurencję podatkową,

jeżeli koszty te w roku podatkowym przekroczą:

 • 5% kwoty, stanowiącej nadwyżkę ogółu przychodów ze wszystkich źródeł, pomniejszonych o

przychody z tytułu odsetek, nad kwotą ogólną kosztów uzyskania przychodów pomniejszonych o

odpisy amortyzacyjne opisane w art. 16a-16m ustawy o PDOP oraz odsetek.

Koszty wyłączone w ten sposób z kosztów uzyskania przychodów, należy uwzględniać

w rozliczeniach danego źródła przychodów, proporcjonalnie do wysokości poniesionych kosztów.

Limit : 3,000,000 zł.

W sytuacji gdy rok podatkowy podatnika jest albo dłuższy, albo krótszy niż 12 miesięcy,

kwotę limitu stanowi iloczyn kwoty 250,000 zł i liczby rozpoczętych przez podatnika

miesięcy roku podatkowego.

Koszty nieodliczone w danym roku podatkowym, będą podlegać odliczeniu w

pięciu kolejnych latach podatkowych , z zachowaniem obowiązującego limitu w danym roku

podatkowym.

 1. Koszty finansowania dłużnego ? ograniczenia
  W 2018 roku wchodzą w życie – nowe zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodu,

kosztów odsetek, jak również innych kosztów wynikających z korzystania przez podatników z

obcych źródeł finansowania.

Podatnicy PDOP będą wyłączać z kosztów uzyskania przychodów, koszty dłużnego finansowania

w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania przekracza 30% nadwyżki przychodów ogółem

pomniejszonej o:

 • przychody z tytułu odsetek, nad ogółem kosztów uzyskania przychodów po odjęciu odpisów

z tytułu amortyzacji / art. 16a-16m ustawy o PDOP/,

 • koszty finansowania, które nie zostały uwzględnione przy ustalaniu wartości początkowej

środków trwałych lub WNiP.

Limit nie będzie stosowany jeżeli opisana powyżej nadwyżka nie przekroczy w roku podatkowym

kwoty 3 mln zł.

Limit podatnika w rok podatkowym dłuższym albo krótszym niż 12 miesięcy, stanowi iloczyn

kwoty 250, 000 zł i rozpoczętych miesięcy roku podatkowego.

Limit nie będzie dotyczył przedsiębiorstw finansowych.

Koszty finansowania dłużnego to min.:

 • koszty związane z uzyskaniem środków finansowych,
 • koszty związane z wykorzystaniemtych środków do prowadzonej działalności gospodarczej,
 • odsetki,
 • opłaty,
 • prowizje,
 • odsetki zawarte w racie leasingowej,
 • kary,
 • opłaty dodatkowe,
 • koszty związane z ubezpieczeniem zobowiązania,

Wyłączone w danym roku podatkowym z kosztów uzyskania przychodów – koszty finansowania

dłużnego ,podlegają rozliczeniu w następnych 5 latach podatkowych.

Przepisy nie dotyczą podmiotów, które na skutek przekształceń lub podziałów wchodzą w prawa

podatników przekształconych lub dzielonych.

Wyjątek :

-spółki powstające ze spółek,

-spółki wchodzące wcześniej w skład podatkowych grup kapitałowych,w zakresie kosztów

finansowania dłużnego wyłączonego z kup, w czasie istnienia grupy kapitałowej.

Ustawa o PDOP uchyla w 2018 roku, przepisy dotyczące cienkiej kapitalizacji / art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 oraz ust. 6, 7b, 7g i 7h /.

 1. Jednolity Plik Kontrolny – JPK
  Podatnicy są zobowiązani do przesyłania danych zawartych w ewidencjach VAT,

w formie plików JPK_VAT.

Od 1 stycznia 2018 r. nie obowiązują już żadne limity.

Pozostałe pliki JPK podatnicy mają obowiązek tworzyć i udostępniać organom podatkowym na ich

żądanie . Należą do nich:

 • księgi rachunkowe (JPK_KR),

-wyciąg bankowy (JPK_WB),

 • magazyn(JPK_MAG),
 • ewidencje zakupu i sprzedaży (JPK_VAT),
 • faktury VAT (JPK_FA),
 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR)
 • ewidencje przychodów (JPK_EWP).

Przekazywanie danych odbywać się będzie drogą elektroniczną.

Pliki JPK_VAT podatnicy podatku od towarów i usług wysyłają co miesiąc.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają czas na wdrożenie pełnej struktury JPK w swoich

przedsiębiorstwach do 1 lipca 2018 roku.

Dane w formie plików JPK będą przekazywane do chmury publicznej, a następnie przetwarzane

w Centrum Przetwarzania Danych MF.

System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR)

 • jego głównym zadaniem ma być uzyskiwanie danych do analizy, która powinna umożliwiać

systemowi bankowemu identyfikować rachunki bankowe zakładane przez tzw. słupy

? w celu popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzeniami VAT w tym

wystawianiem pustych faktur.

 1. Rejestr Należności Publicznoprawnych
  Założenia : stworzenie listy dłużników w Rejestrze Należności Publicznoprawnych (RNP).

W RNP gromadzone mają być informacje o zaległościach w płaceniu :

 • składek ZUS,
 • podatków,
 • mandatów,
 • ceł,

Dostęp do informacji zawartych w RNP, jest planowany poprzez Portal Podatkowy MF.

Rejestr Należności Publicznoprawnych, prowadzony będzie przez Krajową Administrację

Skarbową (KAS).

Informacje o zadłużeniu mają być wpisywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych

przez naczelników urzędów skarbowych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, po

uprawomocnieniu się decyzji lub wyroku sądu administracyjnego.

Minimalną kwota zaległości publiczno-prawnych, uzasadniająca wpisanie dłużnika do

Rejestru Należności Publicznoprawnych to 5 tyś złotych.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!