2018-11-01

Lista zmian podatkowych, planowanych na 2019 rok

lista-zmian-podatkowych-planowanych-na-2019-rok

Ministerstwo Finansów podało informację o planowanych zmianach podatkowych na 2019 rok:

 1. Uproszczenia w przekazywaniu do urzędu, rocznego rozliczenia PDOF – PIT
  Dla wielu podatników PDOF, planowane uproszczenia oznaczają brak obowiązku składania deklaracji rocznej PIT, ponieważ suma dochodu podatnika będzie wynikała z deklaracji PIT-11, sporządzonej przez pracodawcę i przekazywanej do organu podatkowego.
 2. Rezygnacja ze stosowania deklaracji VAT od 2019 roku
  Uproszczenie to jest możliwe do realizacji z uwagi na zastosowanie plików JPK_VAT.
  Jest to realizacja założeń Konstytucji Biznesu, o nie pozyskiwaniu przez administrację danych, które są już przedłożone do wiadomości administracji skarbowej poprzez zastosowanie innych formularzy lub druków.
 3. Ujednolicenie formularzy dotyczących podatków lokalnych
  Cel: wyeliminowanie stosowania w urzędach miast i gmin odmiennych druków, mimo załatwiania spraw z tego samego zakresu.
 4. Zbiorcza, miesięczna deklaracja PCC ? podatek od czynności cywilnoprawnych
  Jedna deklaracja zbiorcza do wielu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem PCC w miesiącu.
 5. PDOP – Stawka CIT – 9%
  CIT 9% może być stosowany przez podatników, których przychody w danym roku podatkowym nie przekroczyły 1.200.000 Euro, więc z obniżonej stawki będą mogli skorzystać podatnicy posiadający status ?małego podatnika?. Stawka podatku CIT w wysokości 9% nie będzie mogła być stosowana do zysków kapitałowych.
 6. Samochód – umowy leasingu, najmu, dzierżawy, amortyzacja, eksploatacja
  opłaty wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze w wysokości przekraczającej wskaźnik ustalony po przeliczeniu kwoty 150 tyś zł do wartości samochodu będącego przedmiotem umowy, nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu w myśl ustawy o PIT i CIT.
  limit 150 tyś zł ma dotyczyć również odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej samochodu osobowego (do tej pory 20 tyś EURO)
  ograniczenie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek ubezpieczeniowych samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika, lub używanego na podstawie umowy leasingu. Projekt zakłada zmianę limitu do kwoty 150 tyś zł.
  podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 100% wydatków z tytułu używania samochodu osobowego, w prowadzonej działalności gospodarczej, pod warunkiem, że samochód będzie użytkowany tylko na potrzeby działalności gospodarczej.

W celu udokumentowania sposobu użytkowania samochodu, podatnik zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu
podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 50% poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego na potrzeby działalności gospodarczej, jeżeli nie będzie prowadził ewidencji przebiegu pojazdu. Jeżeli opłaty z tytułu umowy leasingu, najmu, dzierżawy zostały skalkulowane w sposób obejmujący koszty eksploatacji samochodu, wówczas ograniczenie będzie miało zastosowanie do tej części opłaty, która dotyczy kosztów eksploatacji samochodu.

Wyłączenia: umowy zawarte przed dniem 01 stycznia 2019 r., ale nie dłużej niż do 31 grudzień 2020 r.

 1. Koszt kapitału własnego
  Planuje się wprowadzenie możliwości obniżenia przychodu o koszt odsetek, które nie zostały jeszcze faktycznie poniesione. Koszty z tego tytułu będą podlegać limitowi.
 2. Konwersja długu na kapitał
  Wprowadza się możliwość ujęcia zadłużenia w kosztach uzyskania przychodów, przy założeniu wniesienia zadłużenia tytułem wkładu do spółki. Musi dojść do faktycznego otrzymania pożyczki.
 3. Ulga: BADANIA I ROZWÓJ
  Preferencyjne opodatkowanie obniżoną stawką podatkową dochodu podatnika, uzyskanego ze składników własności intelektualnej, chronionej min. patentem, prawem ochronnym, prawem autorskim. Warunek to wymóg prowadzenia ziałalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej składnika własności intelektualnej.
 4. Jednorazowe rozliczenie straty
  Projekt zakłada możliwość całkowitego rozliczenia poniesionej straty w jednym roku podatkowym, ale w kwocie nie większej niż 5 mln zł.
 5. Sukcesja firm
  Planowane zwolnienie z podatku od spadków i darowizn nabycie przedsiębiorstw jednoosobowych w związku ze śmiercią przedsiębiorcy. Warunek: kontynuacja dotychczasowej działalności co najmniej przez 2 lata.
  Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.
 6. Mały podatnik- limit
  Planuje się zwiększenie do 2 mln euro, limitu rocznej sprzedaży netto dla firm posiadających status tzw. małego podatnika.
  Status małego podatnika, uprawnia do korzystania z preferencji i uproszczeń podatkowych.
 7. Wynagrodzenie członków rodziny kosztem podatkowym
  Projekt przewiduje możliwość rozliczenia w kosztach podatkowych wynagrodzeń za pracę członków rodziny, osoby prowadzącej działalność gospodarczą, małżonka, małoletnie dzieci.
 8. Nowa matryca stawek VAT
  Cel: Uporządkowanie przepisów podatkowych
 9. Odpłatne zbycie odziedziczonej nieruchomości
  Według nowego projektu, mieszkanie może być zbyte przez spadkobiercę bez podatku, po upływie pięciu lat od daty nabycia nieruchomości przez spadkodawcę.
  Koszty nabycia lub wybudowania poniesione przez spadkodawcę, będą również kosztem spadkobiercy.
  Kosztem spadkobiercy będą obciążenia spadkowe, w tym zachowek.
 10. Ulga mieszkaniowa
  Planuje się wydłużenie do 3 lat okresu wydatkowania środków pochodzących ze zbycia lokalu mieszkalnego, przeznaczonych na nabycie innego mieszkania lub domu w celach mieszkalnych, aby podatnik mógł skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej.
  Ustawodawca chce rozszerzyć katalog wydatków uznawanych za cele mieszkaniowe o przebudowę, rozbudowę, remont.
 11. Interpretacje ogólne
  W sytuacji wejścia w życie nowych przepisów podatkowych oraz w odniesieniu do tych przepisów, które weszły w życie w okresie poprzednich 12 miesięcy, organizacje branżowe i izby gospodarcze będą mogły składać wnioski o wydanie interpretacji ogólnej.
 12. Zmiany Ordynacji podatkowej
  Trwają prace nad nową Ordynacją podatkową. Cel ? zwięzłość i przejrzystość przepisów.
  Projekt powinien być ukończony i wniesiony do Sejmu do końca roku.
 13. „Ulga na złe długi” w VAT
  Prowadzone są prace nad zmianą przepisów Ordynacji Podatkowej. Projekt ma być ukończony i skierowany do Sejmu do końca roku.
  Planuje się skrócenie terminu „ulgi na złe długi” w podatku VAT ze 150 na 120 dni.
  Wierzyciel uzyska prawo do zmniejszenia podatku VAT należnego wynikającego z niezapłaconych faktur sprzedaży, jeżeli od terminu płatności minęło 120 dni.
  Dłużnik jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego wynikającego z niezapłaconej faktury.
 14. Klasyfikacja towarów i usług dla celów podatkowych
  MF zapowiedziało zmianę, umożliwiającą wystąpienie podatnika z wnioskiem do administracji skarbowej o sklasyfikowanie stawki towarów i usług dla celów podatkowych.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!