2022-12-08

Mały podatnik VAT

maly-podatnik-vat

Podstawa prawna : art.2 pkt25 ustawy oVAT

Status małego podatnika VAT przysługuje podatnikowi :

  • gdy wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku , za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 Euro,
  • prowadzącemu działalność maklerską, zarządzania funduszami inwestycyjnymi, zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, agencyjną lub pokrewną , jeżeli kwota prowizji za wykonane usługi wraz z kwotą podatku , nie przekroczyła za poprzedni roku podatkowy wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 Euro.

Przeliczenie : średni kurs Euro NBP z pierwszego dnia roboczego października , poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł .

UWAGI : Planuje się podwyższenie limitu z 1 200 000 Euro do 2 mln Euro.

Limit małego podatnika dla VAT i podatku dochodowego będzie taki sam.

Nowy limit dla statusu małego podatnika VAT będzie obowiązywać od 01 stycznia 2023 r

Mały podatnik VAT , jest uprawniony do stosowania uproszczeń w zakresie podatku VAT :

  • Kwartalne składanie JPK_VAT i rozliczania VAT ,
  • stosowanie kasowej metody rozliczania VAT,

za wyjątkiem :

  • podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni , przed upływem 12 miesięcy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja , lub

*podatników dokonujących w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach , dostawy towarów i usług , wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT , chyba że łączna wartość dostaw towarów i usług bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł , lub

  • podatników , którzy w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust.1 ustawy o VAT / procedura uproszczona/ , lub
  • podatników, którzy nie dopełnili obowiązku zapewnienia możliwości dokonywania zapłaty za dostawę towaru lub usług , przy użyciu instrumentu płatniczego w miejscu, w którym podatnik prowadzi działalność gospodarczą .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!