2019-10-25

Nowe regulacje w celu ograniczenia zatorów płatności PIT i CIT

nowe-regulacje-w-celu-ograniczenia-zatorow-platnosci-pit-i-cit

Ograniczanie zatorów płatniczych dla celów PIT i CIT
Art. 18 f, Art. 25 ust. 19-26 Ustawy o PDOP, oraz Art. 26, Art 44 ust.17-24 Ustawy o PDOF

Nowe regulacje:
Podstawa opodatkowania:

może ulec zmniejszeniu o należność zaliczoną do przychodów, ale należność ta nie została uregulowana przez nabywcę

może ulec zwiększeniu o wierzytelność zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, ale zobowiązanie nie zostało uregulowane

Strata podatkowa:

może ulec zwiększeniu o należność zaliczaną do przychodów, ale należność ta nie została uregulowana przez nabywcę

może ulec zmniejszeniu o wierzytelność zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, ale zobowiązanie nie zostało uregulowane

Korekta przychodów i kosztów, będzie dokonywana w zeznaniu rocznym, jeżeli w danym roku podatkowym minęło 90 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze i na dzień złożenia deklaracji zobowiązanie nadal nie zostało uregulowane.

90 dni liczymy od daty wymagalności faktury.

Jeżeli wartość zmniejszenia będzie przekraczała podstawę opodatkowania, podatnik będzie mógł rozliczyć różnicę w kolejnych 3 latach podatkowych, licząc od końca tego roku podatkowego, w którym podatnik nabył prawo do obniżenia podstawy, jeżeli wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta.

U dłużnika niezapłacone zobowiązanie zwiększy podstawę opodatkowania lub zmniejszy stratę.

Jeżeli wierzytelność zostanie w całości lub części uregulowana lub zbyta, po roku w którym podatnik skorzysta z prawa zmniejszenia podstawy opodatkowania:

wierzyciel zwiększy podstawę opodatkowania / zmniejsza stratę w tym zeznaniu podatkowym, w którym wierzytelność zostanie opłacona w całości, części lub zostanie zbyta.

dłużnik zmniejszy podstawę opodatkowania / zwiększy stratę w tym zeznaniu podatkowym, w którym wierzytelność zostanie opłacona w całości lub części.

Dłużnik ma prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w kolejnych 3 latach.

Korekta podstawy opodatkowania / straty podatkowej, będzie możliwa jeżeli będą spełnione poniższe warunki:

dłużnik nie będzie w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego.

od daty wystawienia faktury nie minęło 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę

dochody dłużnika i wierzyciela podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium RP.

Wierzytelności odliczone od podstawy opodatkowania, zwiększające stratę, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie innych przepisów ustaw, nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania / nie zwiększają straty. Przepisów ustawy nie stosuje się do transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Zaliczki na PDOF, PDOP
Zmniejszenie / zwiększenie podstawy opodatkowania będzie mogło być dokonywane przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Znowelizowane przepisy dotyczą faktur dla których termin płatności upłynął z dniem 31.12.2019 r.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ryczałtu, będą korygowali przychody o wartość nieuregulowanych należności.

Pozostałe uregulowania ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Nowa nazwa: ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Ustawa wprowadza podwyższenie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych:

podmioty lecznicze, 9,5% w skali roku,

jeżeli dłużnikiem jest podmiot publiczny, będący podmiotem leczniczym – 11,5% w skali roku

Wprowadzono definicje: mikroprzedsiębiorcy, małego, średniego i dużego przedsiębiorcy.

Ustawa ogranicza możliwość narzucania przez dużego przedsiębiorcę, w transakcjach z mikro, małym,średnim przedsiębiorcą, terminów płatności dłuższych niż określonych ustawą.

Strony transakcji nie powinny ustalać terminów płatności dłuższych niż 30 dni.

Ograniczono możliwość stosowania terminów płatności powyżej 60 dni. Art. 7 ust.2 dopuszcza taką możliwość jeżeli strony zawrą takie postanowienia w umowie.

Jeżeli stroną umowy / dłużnikiem / będzie duży przedsiębiorca, a wierzycielem mikro, mały lub średni, ustalanie terminów płatności dłuższych niż 60 dni jest wyłączone.

Wierzyciel ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli w umowie termin zapłaty będzie dłuższy niż 120 dni.

Zmianie ulegają opłaty z tytułu dochodzenia należności:

40 Euro ? do 5.000 zł

70 euro ? 5.000 – 50.000 zł

100 Euro ? pow. 50.000 zł

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!