2018-10-14

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 01 października 2018 r.

nowe-zasady-sporzadzania-sprawozdan-finansowych

Od 1 października 2018 r przekazywanie do KRS sprawozdań finansowych wraz z dokumentami, o których mowa w art. 69 ustawy o rachunkowości, tj. sprawozdanie zarządu, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, uchwały wspólników w sprawie zatwierdzenia sprawozdania, następuje wyłącznie w wersji elektronicznej. Sprawozdanie podpisuje się podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Art. 20 ust. 1g ustawy o KRS przewiduje zamieszczenie sprawozdania w repozytorium dokumentów finansowych. Sprawozdania finansowe będą przesyłane za pośrednictwem systemu informatycznego do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Od 1 października 2018 r zgodnie z art.45 ust. 1g ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe będą sporządzane w strukturze logicznej i formacie udostępnionym w dniu 3 września w BIP na stronie internetowej MF.

Wejdź na stronę internetową MF z plikami do pobrania tutaj!

Więcej informacji na temat Sporządzania sprawozdań finansowych:
https://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/e-sprawozdania-finansowe

Format plików: XSD /wzorcowy dokument z określoną strukturą danych.
Pliki dotyczą sprawozdań jednostek wskazanych w ustawie o rachunkowości i zawierają zakres informacyjny sprawozdań finansowych:
jednostka inna (załącznik nr 1)
banku (załącznik nr 2) wraz z informacją dodatkową
ubezpieczycieli (załącznik nr 3) wraz z informacją dodatkową
jednostki mikro (załącznik nr 4)
jednostki małe (załącznik nr 5)
organizacje pozarządowe (załącznik nr 6)

Pliki dotyczą również sprawozdań jednostkowych oraz skonsolidowanych, wynikających z rozporządzeń wykonawczych do ustawy:
sprawozdania jednostkowe:
domy maklerskie
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe
spółki inwestycyjne
sprawozdania skonsolidowane:
zakłady ubezpieczeń
zakłady reasekuracji
domy maklerskie
pozostałe jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji

Pliki opracowano w formacie: XSD /wzorcowy dokument z określoną strukturą danych/.
Na razie nie udostępniono oprogramowania, które pozwoliłoby stworzyć w/wym. sprawozdanie finansowe.
Przedsiębiorcy powinni posiadać edytor XML, który umożliwi stworzenie sprawozdania finansowego w pliku XML.
Popularnym, lecz płatnym programem do edycji XML jest Microsoft Excel. Darmową alternatywą może być np. Open Office lub edycja dokumentu w przeglądarce poprzez Google Sheets. Składniki sprawozdań zostały opracowane na podstawie zakresów informacyjnych sprawozdań finansowych określonych w przepisach o rachunkowości. Zgodnie z Art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe powinno być podpisane z datą przez osobę, która prowadzi księgi rachunkowe oraz przez kierownika jednostki, a w przypadku zarządu wieloosobowego, wszyscy członkowie zarządu. Złożenie podpisów musi nastąpić w formie podpisu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP. Z art.45 ust. 1h wynika, że sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, przejściowo nie będą sporządzane w w/wym. strukturze logicznej oraz formacie. Prowadzone są prace związane z ich przygotowaniem. Do tego czasu sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR, w tym skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane zgodnie z MSR będą przesyłane elektronicznie, ale w formacie nieustrukturyzowanymi.

Zmiany w PDOP i PDOF
Od 1 października 2018 r podatnicy PDOP wpisani do KRS, nie będą przekazywać sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego.
Sprawozdania po zamieszczeniu w repozytorium dokumentów finansowych zostaną przesłane elektronicznie do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.
Od 1 października 2018 r, podatnicy PDOF prowadzący księgi rachunkowe będą przekazywać sprawozdania finansowe elektronicznie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w terminie złożenia zeznania rocznego PIT.
KAS będzie udostępniał sprawozdania finansowe naczelnikom urzędów skarbowych, naczelnikom urzędów celno-skarbowych, dyrektorom izb administracji skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Zmiany ustawy o rachunkowości
W skutek w/wym. zmian, wprowadzono nowelizację do ustawy o rachunkowości.
Art. 45 ust. 1f wprowadza obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej.
Sprawozdania nie będą mogły mieć już formy papierowej, lecz tylko formę elektroniczną. Sprawozdania muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!