2019-10-16

Nowe zmiany w VAT! Mechanizm Podzielonej Płatności od 01.11.2019 r

nowe-zmiany-w-vat-mechanizm-podzielonej-platnosci-od-01-11-2019-r

Podstawa prawna:
(Dz.U. poz.1751) Ustawa z dnia 09.08.2019 r.
Z dniem 01 listopada 2019 r. wchodzą w życie znowelizowane zapisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT w zakresie dotyczącym Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP).

Stosowanie MPP odnosi się do faktur, których wartość wynosi lub przekracza kwotę 15 tys. zł, i które dokumentują nabycie usług/towarów wymienionych w zaktualizowanym zał. nr 15 do ustawy o VAT. Sprzedawca zobligowany jest do przyjęcia płatności z zastosowaniem (MPP).

MPP nie stosuje się w przypadku:

uregulowania płatności w drodze kompensaty ? do wysokości kwoty kompensowanej.

faktur związanych z realizacją umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmiany zasad dokumentowania transakcji:

oznaczenie „odwrotne obciążenie? dotyczy tylko faktur dokumentujących transakcje z kontrahentami zagranicznymi,

wprowadza się nowe oznaczenie na fakturach dokumentujących transakcje objęte obligatoryjnym MPP. Faktury te muszą posiadać oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”.

Obowiązek stosowania MPP dotyczy wyłącznie kwoty za towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Jeżeli obowiązek MPP dotyczy części faktury – decyzję o dokonaniu MPP w całości lub części dokonuje podatnik. Jeżeli faktura zawiera nawet jedną pozycję objętą zakresem (MPP) podatnik ma obowiązek zastosowania opisu „mechanizm podzielonej płatności”. Bez znaczenia jest wartość towarów lub usług wykazanych na fakturze.

Płatność faktur (MPP)
Zapłata (MPP) może dotyczyć więcej niż jednej faktury, tzw. przelewy zbiorcze. Warunekiem jest:

wystawienie faktur przez jednego kontrahenta w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc,

przy tak dokonywanych zbiorczych płatnościach (MPP), powstaje obowiązek zapłaty wszystkich faktur wystawionych przez danego kontrahenta w danym okresie, bez względu na to, czy faktury te dokumentować będą transakcje podlegające obowiązkowemu MPP, czy też nie.

Zaliczki (MPP)
Art. 19 a ust. 8 ustawy o VAT – przedpłaty, zaliczki, zadatki, dokonywane w całości lub części przed dokonaniem dostawy towaru / usługi.

(MPP) dotyczy zarówno wersji dobrowolnej, jak i obligatoryjnej. W opisie przelewu, zamiast numeru faktury, należy wpisać „zaliczka”.

Przeznaczenie środków wyodrębnionych na rachunku bankowym VAT

Środki zgromadzonych na rachunku VAT można przeznaczyć na zapłatę podatku VAT, PIT, CIT, podatku akcyzowego, należności celnych oraz składek ZUS. Dotyczy to również zaliczek na poczet podatku CIT i PIT.

Zwrot środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT
Naczelnik Urzędu na wniosek podatnika wydaje postanowienie o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku bankowym VAT na wskazany w tym celu rachunek bankowy, zgodnie z art. 108 b ust. 1 ustawy o VAT. W przypadku odmowy, podatnikowi przysługuje zażalenie na postanowienie.

W przypadku likwidacji spółki osobowej nieposiadającej osobowości prawnej oraz spółki handlowej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby będące wspólnikami spółek mogą złożyć wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku VAT.

Obowiązek posiadania rachunku bankowego
Podatnicy są obowiązani posiadać rachunek rozliczeniowy w banku w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w PLN.

Jest to warunek konieczny do stosowania MPP.

W znowelizowanej ustawie o VAT wprowadzono w art. 108 f zapis umożliwiający występowanie o zwrot kosztów obsługi rachunków bankowych, przysługujący podatnikom, którzy nie posiadają siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium RP.

Sankcje
Znowelizowana ustawa o VAT przewiduje i definiuje sankcje w VAT dla sprzedawcy i nabywcy, którzy nie zastosują się do obligatoryjnego MPP. Jeżeli podatnik nie umieści na fakturze opisu „mechanizm podzielonej płatności”, przewidziana sankcja wynosi 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze.

Sprzedawca może skorygować swój błąd poprzez wystawienie faktury korygującej i przekazanie nabywcy informacji o konieczności zastosowania MPP do tej faktury,przed dokonaniem płatności przez nabywcę. Sprzedawca musi wystawić fakturę korygującą, gdyż bez tego oznaczenia faktura jest wadliwa. Może również w tym celu wystawić notę korygującą.

Jeżeli nabywca, nie dokona płatności z zastosowaniem MPP, naraża się na sankcję w wysokości 30% kwoty podatku, wykazane na fakturze, której będzie dotyczyć płatność.

Ważne terminy
Zmiany w ustawie o VAT mają zastosowanie od dnia 01 listopada 2019 r., ale przepisy przejściowe wyznaczają dodatkowe terminy:
1) towary i usługi wymienione w zał. nr 11 i 14:
jeżeli faktura zostanie wystawiona po dniu 31 października 2019 r., ale obowiązek podatkowy powstanie przed dniem 01 listopada 2019 r.,
dla których faktura zostanie wystawiona przed dniem 01 listopada 2019 r. – do tych transakcji stosuje się przepisy ustawy o VAT dotyczące odwrotnego obciążenia VAT.
2) podatnicy, którzy przed dniem 01 listopada 2019 r. składali deklaracje kwartalne, a od 01 listopada 2019 r. mają obowiązek składania deklaracji miesięcznych, rozpoczynają składanie deklaracji od rozliczenia za styczeń 2020 r.
3) towary i usługi wymienione w zał. nr 13 stosuje się obowiązujące przepisy w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywcy;
4) wyłączenie stosowania MPP w wersji obligatoryjnej dotyczy płatności realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zawartych przed dniem 01 listopada 2019 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!