2021-10-20

Odsetki za zwłokę od zaległości w opłacaniu składek ? zmiana

Pln,Polish,Money,And,Calculator,As,Business,And,Exchange,Concept.

stawie z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U.z2020r. poz.1325 z późn. zm.)

z wył. art.56a

Obecnie odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekracza 6,60 zł

Po nowelizacji odsetek za zwłokę nie będzie naliczać się, jeżeli ich wysokość nie przekroczy 1% kwoty minimalnego wynagrodzenia , czyli 30,00 zł od 01,01,2022 r .

Odsetek za zwłokę nie będzie naliczać się również :

  • od nieopłaconych składek w terminie składek, z przyczyn leżących po stronie ZUS,
  • od składek nieopłaconych w terminie składek, jeżeli ich nieopłacenie wynika z:
  • błędnego zawiadomienia ZUS o stanie rozliczeń,
  • zastosowania się płatnika składek do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS,
  • zastosowania się płatnika składek do pisma ZUS w indywidualnej sprawie,
  • zastosowania się do utrwalonej praktyki interpretacyjnej ZUS, która następnie uległa zmianie.

Przepisów o odsetkach za zwłokę nie stosuje się i nie będzie się stosowało do składek opłacanych z FGŚP

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!