2021-10-28

POLSKI ŁAD stan na dzień 18.10.2021 r

polski-lad-stan-na-dzien-18-10-2021-r

Proponowane zmiany to:

 • podwyższenie z aktualnie 8.000,00 zł do 30.000,00 z kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej (kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru, tj. nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów, oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama. Kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł będzie stosowana już przy obliczaniu zaliczek na podatek poprzez odliczenie od podatku kwoty w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (1/12 z kwoty 5 100 zł). Dotyczy to zaliczek obliczanych w sposób narastający, czyli z uwzględnieniem dochodów uzyskanych od początku roku. W przypadku zaliczek pobieranych przez płatników od przychodów o których mowa w art. 35 ust. pkt 1 5, 6 i 8, art. 41 ust. 1 ustawy PIT (np. z tytułu umów zlecenia, praktyk absolwenckich lub staży uczniowskich) płatnik będzie mógł nie pobierać zaliczek na podatek na pisemny wniosek podatnika. Prawo do złożenia wniosku przysługiwać będzie podatnikowi po spełnienie dodatkowych warunków. W ten sposób podatnik będzie korzystał w kwoty wolnej już w trakcie roku, a nie dopiero po jego zakończeniu i złożeniu zeznania podatkowego),
 • emerytura i renta bez podatku do kwoty 2.500,00 zł (podwyższenie kwoty wolnej od PIT oznaczać będzie m. in., że od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy, a to oznacza powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Z kolei emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł),
 • zerowy PIT dla pracujących seniorów – osoby pracujące po osiągnięciu wieku emerytalnego nie zapłacą podatku dochodowego (PIT) do kwoty 85 528 zł rocznie – powiększonej o kwotę wolną 30 tys. zł. Zatem pracujący seniorzy, którzy nie pobierają emerytury, będą płacić podatek dochodowy dopiero od nadwyżki ponad 115 528 zł rocznie,
 • podwyższenie z aktualnie 85.528,00 zł do 120.000,00 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
 • zmiana podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz likwidacja możliwości jej odliczenia od podatku dochodowego od osób fizycznych – rozliczający się podatkiem liniowym będą płacić składkę zdrowotną w wysokości 4,9 proc. dochodów, ale nie mniej niż 270 zł – kwota jest uzależniona od minimalnego wynagrodzenia. Także osoby płacące podatek według karty podatkowej będą płacić składkę liczoną od minimalnego wynagrodzenia, a więc będzie ona wynosić 270 zł. Z kolei dla osób rozliczających się podatkiem zryczałtowanym zostaną ustawione progi ? ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł będą płacić składkę w wysokości 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Dla firm o przychodach między 60 tys. zł a 300 tys. zł składka będzie liczona od 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zaś dla firm o przychodach ponad 300 tys. zł ? od 180 proc. przeciętnego wynagrodzenia,
 • podstawa wymiaru składki za dany miesiąc nie będzie mogła być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego e dniu pierwszego stycznia danego roku (roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne nastąpi po zakończeniu roku. W przypadku, gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne przez ubezpieczonego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to ubezpieczonemu będzie przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej różnicę między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy. Zwrot będzie następował na wniosek ubezpieczonego. Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą opłacać miesięcznie składkę od przychodu. W tym przypadku składka będzie obliczana w wysokości 1/3 stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zastosowanej przy opodatkowaniu tych przychodów. Dla pozostałych osób prowadzących działalność pozarolniczą, w tym dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą, podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ?Monitor Polski?),
 • ulga dla kasy średniej ? dla pracowników i dla przedsiębiorców, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (tj. wg skali podatkowej PIT), u których dochody wyniosą od 68.412,00 zł do 133.692,00 zł. Od 2022 r. podstawę obliczenia podatku będzie stanowić dochód po odliczeniu kwot m. in. ulgi dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 26 ust. 1 pkt 2aa ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Ulga ta, jak tłumaczą projektodawcy, ma chronić klasę średnią przed skutkami wprowadzanych w PIT zmian. Kwotę ulgi będzie obliczać się według wzoru:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

 • w którym A oznacza sumę uzyskanych przez podatnika w roku podatkowym i podlegających opodatkowaniu zgodnie z art. 27 (według skali podatkowej) przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a i pkt 2a.

Kwota ulgi określona według powyższego wzoru będzie stosowana, jeżeli suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł.

Ulga przy zaliczkach na podatek – za miesiące, w których podatnik uzyskał w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5701 zł do 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik pomniejsza dochód (tj. przychód po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów i składek na ubezpieczenie społeczne) o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8 549 zł,

(A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8 549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

 • w którym A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przy czym, jeżeli podatnik złoży sporządzony na piśmie wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników płatnik nie pomniejsza dochodu najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał wniosek. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

 • zmiana wysokości kosztów podatkowych od przychodów otrzymanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne lub obywatelskie (projekt przewiduje zmianę polegającą na objęciu 20% kosztami również przychodów otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich),
 • zmiana regulacji normujących prawo do wspólnego opodatkowania dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci,
 • wprowadzenie zwolnienie z PIT dla rodziców co najmniej czwórki dzieci, którzy zarabiają do 85 528 zł (rodzic mający co najmniej 4 dzieci, rozliczający się wg skali podatkowej PIT będzie korzystał dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. A to oznacza brak PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Małżonkowie – rodzice przynajmniej 4 dzieci, którzy rozliczają się wspólnie, będą mieli kwotę wolną od PIT w wysokości 231 056 zł),
 • nowelizacja przepisów normujących źródła w zakresie działalności wykonywanej osobiście ? art. 13 ustawy PIT,
 • nowelizacja katalogu zwolnień przedmiotowych w ustawie PIT,
 • zmiany w regulacjach normujących tzw. ulgę rehabilitacyjną w ustawie PIT ? rozszerzenie katalogu wydatków i ich modyfikacja, regulacje dotyczące limitu dochodów osób niepełnosprawnych, osoby zaliczone do I grupy inwalidztwa – doprecyzowanie pojęcia,
 • samochód służbowy do celów prywatnych a PIT – (od 2022 roku przy określaniu wysokości ryczałtu określającego wartość świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, zamiast pojemności silnika, będzie brana pod uwagę moc silnika, z podziałem na do i powyżej 60 kW. Zmiana ta skutkuje także objęciem niższym ryczałtem (250 zł) udostępnienia pracownikowi elektrycznego samochodu do celów prywatnych oraz samochodu napędzanego wodorem),
 • wartość początkowa składników majątku używanych wcześniej do celów prywatnych – obecnie w przypadku wprowadzenia do działalności gospodarczej składnika majątku np. samochodu wykorzystywanego pierwotnie do celów prywatnych, wartość początkową przyjmuje się w oparciu o cenę jego nabycia (o ile został on nabyty odpłatnie). Natomiast zgodnie z projektowanymi zmianami, wartość początkowa takiego składnika majątku ustalana będzie według ceny jego nabycia, nie wyższej jednak od jego ceny rynkowej,
 • nowa ulga podatkowa pozwalająca na odliczenie od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych – wysokość odliczenia ma podlegać ograniczeniu. Limit roczny ustalono w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 300,00 zł. Przewiduje się również wprowadzenie warunku, że odliczenia z tego tytułu będzie można dokonać dopiero w zeznaniu podatkowym. Podstawę ustalenia wysokości odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych stanowić będzie dowód ich wpłaty. Z dowodu tego będą musiały wynikać co najmniej:

dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty,

nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,

tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek.

W sytuacji, gdy składki będą potrącane przez pracodawcę, przyjęto, że podstawę ustalenia kwoty odliczenia stanowić będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości składek pochodzących od podatnika,

 • wprowadzenie preferencji dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 • wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnieniem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowych, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów (uzupełnienie odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością badawczo-rozwojową; zmiany w przepisach dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową polegające na zwiększeniu kwoty przysługującego odliczenia; możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek; stworzeniu zachęty podatkowej dla podmiotów pragnących dokonywać ekspansji gospodarczej na rynkach krajowych i zagranicznych, poprzez nabywanie udziałów (akcji) spółek kapitałowych funkcjonujących na tych rynkach),
 • wprowadzenie ulgi dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę (PIT, CIT) – przedsiębiorcy zyskają możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (PIT i CIT) 50% kosztów poniesionych na wskazane obszary działalności. Podatnik, oprócz zaliczenia poniesionych kosztów w 100% do kosztów uzyskania przychodu, uzyska prawo do dodatkowej preferencji w podatku dochodowym przez odliczenie od podstawy opodatkowania 50% poniesionych kosztów. Łącznie w podatku dochodowym przedsiębiorca rozliczy 150% poniesionego kosztu,
 • wprowadzenie w ustawie PIT ulgi z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków – od 2022 r. będzie wprowadzona nowa ulga podatkowa dla podatników podatku PIT (płacących podatek wg skali podatkowej i 19% stawki podatku) oraz podatników ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, będących właścicielami lub współwłaścicielami zabytków nieruchomych (zabytkowych nieruchomości wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków). Odliczone od dochodu (przychodu – w przypadku ryczałtu) będą mogły być wydatki na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane (także wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej) dotyczące ww. zabytkowej nieruchomości. Odliczeniu będą mogły podlegać także wydatki na odpłatne nabycie ww. zabytkowej nieruchomości – pod warunkiem, że podatnik poniósł na ten zabytek wydatek o charakterze remontowo-konserwatorskim,
 • umożliwienie korzystania w sposób symultaniczny z ulgi na działalność badawczo-rozwojową oraz preferencji IP Box przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP Box,
 • wprowadzenie ulgi w podatku dochodowym dla podatników osiedlających się w Polsce, tzw. ulga na powrót – ulga w PIT przeznaczona jest dla osób, które przez co najmniej trzy lata mieszkały i pracowały za granicą i które zmienią rezydencji podatkowej na polską. Ulga ta spowoduje, że osoby te po powrocie do Polski przez 4 lata będą płacić niższy PIT i niższe składki ZUS. Wysokość odliczenia w pierwszym roku wyniesie 50% podatku należnego za wybrany przez podatnika rok bazowy. W drugim roku będzie to 50% podatku należnego za pierwszy rok stosowania odliczenia, czyli 50% kwoty podatku po odliczeniu ?ulgi na powrót? w pierwszym roku. Z odliczenia będzie można skorzystać niezależnie od tego, czy podatnik opodatkowuje swoje dochody indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba, która samotnie wychowuje dziecko.

Dla pracowników czy zleceniobiorców składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe, na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek, będą finansowane przez budżet państwa przez 4 lata. Podobnie, osoby które zamieszkają w Polsce i tutaj będą prowadzić firmę będą mogły opłacać przez 4 lata jedynie połowę składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie natomiast finansowana w całości przez budżet państwa. Nie wpłynie to na zmniejszenie przyszłych świadczeń emerytalnych. Połowę obciążeń przez okres 4 lat ponosi bowiem budżet państwa,

 • wprowadzenie w ustawie PIT ryczałtu od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Polski, tzw ryczałt dla nowych inwestorów – podatek maksymalny –

Wprowadzone ma zostać korzystne opodatkowanie ryczałtem od przychodów zagranicznych dla nowych inwestorów, którzy przeniosą rezydencję podatkową do Polski. Osoby te skorzystają z ulgi zwanej ?podatkiem maksymalnym?. Będzie polegać na tym, że od dochodów, które powracający do Polski osiągnie poza naszym krajem, nie zapłaci w Polsce wyższego podatku niż 200 tys. zł. W zamian będzie musiał inwestować w Polsce 100 tys. zł rocznie w przedsięwzięcia o szczególnym znaczeniu społecznym, np. w innowacje, naukę, kulturę czy sport. Dochody osiągnięte w Polsce będą opodatkowane na miejscu na normalnych zasadach,

 • zmiany w zakresie przepisów o cenach transferowych (zmiany w zakresie definicji podmiotów powiązanych; korekty cen transferowych; mechanizm bezpiecznej przystani finansowej in. dla transakcji pożyczek, kredytów oraz emisjo obligacji; zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych; wydłużenie terminu na przedłużenie dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego; oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych; informacja o cenach transferowych);
 • wprowadzenie reżimu holdingowego CIT – definicje; zwolnienie dla zysków kapitałowych; wykazywanie danych w deklaracji. Od 2022 roku spółki holdingowe z siedzibą w Polsce będą miały (pod pewnymi warunkami) następujące korzyści podatkowe:
 • pełne zwolnienie z CIT zysków PSH ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych;
 • zwolnienie z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez PSH od spółek zależnych,
 • modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła ? zmiana brzmienia przepisu – miejsce zamieszkania lub siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

Tak więc planowane jest posługiwanie się kopiami certyfikatów rezydencji, bez ograniczenia do zw. usług niematerialnych i ograniczenia kwotowego oraz uczynienie z tego zasady ogólnej.

 • nowe zasady określania wzorów formularzy PIT i CIT,
 • wprowadzenie prawa do odliczenia od podstawy obliczenia podatku dodatkowych 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację, tzw. ulga na robotyzacje,
 • zmiany w zakresie kosztów Pierwszej Oferty Publicznej (POP) dla inwestora i emitenta – emitent będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu):
 • 150% wydatków na przygotowanie prospektu emisyjnego, opłaty notarialne, sądowe, skarbowe i giełdowe oraz opracowanie i publikację ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
 • 50% wydatków, bez uwzględnienia podatku od towarów i usług, na usługi doradztwa prawnego, w tym doradztwa podatkowego, i finansowego, nie więcej jednak niż 50 000 zł

? poniesionych bezpośrednio na dokonanie pierwszej oferty publicznej dotyczącej akcji.

Inwestor będzie całkowicie (bez limitów) zwolniony z opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia akcji objętych lub nabytych przez podatnika lub spadkodawcę podatnika w wyniku pierwszej oferty publicznej jeżeli:

 • odpłatne zbycie tych akcji nastąpiło po upływie trzech lat od dnia, w którym akcie te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu oraz
 • podatnik albo spadkodawca podatnika, którzy objęli lub nabyli te akcje, nie byli ze spółką podmiotami powiązanymi w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika albo spadkodawcę podatnika,
 • złagodzenie reguł związanych z powstawaniem i funkcjonowaniem podatkowych grup kapitałowych (PGK) – W tym zakresie nastąpi:
 • obniżenie, z 500000 zł do 250000 zł, przeciętnej wysokości kapitału zakładowego, jaki muszą posiadać spółki tworzące PGK,
 • odejście od wymogu sporządzenia umowy o PGK, w formie aktu notarialnego, przy zachowaniu obowiązku formy pisemnej tej umowy,
 • likwidacja warunku niedopuszczalności wzajemnych powiązań występujących wśród spółek zależnych tworzących PGK
 • uelastycznienie rozliczania strat w ramach PGK;
 • likwidacja warunku rentowności,
 • zmiany w reżimie ?podatku minimalnego? – ?podatek minimalny?, co do zasady płacić mają wszystkie spółki, które wykazują stratę podatkową lub osiągają niski (poniżej 1%) wskaźnik zysków z działalności operacyjnej. W przypadku grup co najmniej dwóch spółek, wskaźnik rentowności obliczany będzie dla całej grupy kapitałowej, a nie poszczególnych podmiotów. Wprowadziło wyłączenie z tej alternatywnej formy opodatkowania m. in. dla spółek zajmujących się eksploatacją w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych czy wydobywaniem kopalin (w których najczęściej partycypuje kapitałowo Skarb Państwa),
 • ryczałt od dochodów spółek,
 • przeciwdziałanie szarej strefie w PIT i CIT (nielegalne zatrudnienie pracowników ? zatrudnienie ?na czarno? oraz nieujawnianie części wynagrodzenia; Planowane jest przypisanie pracodawcy, za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia przychodu w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) na dzień stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia (art. 14 ust. 2 pkt 20 ustawy PIT). Przy czym, przychód ten przypisany będzie niezależnie od tego, czy nieuczciwy pracodawca faktycznie wypłacał nielegalnie zatrudnionemu pracownikowi wynagrodzenie i w jakiej wysokości (art. 14 ust. 2J ustawy PIT). Przychodem z działalności gospodarczej będą również przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit.a ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (art. 14 ust. 2 pkt 21 ustawy PIT). Będzie to przychód odpowiadający przychodowi pracownika zwolnionemu z opodatkowania na podstawie projektowanego art. 21 ust. 1 pkt 151 ustawy PIT. Przepis ten zwalnia od podatku dochodowego przychody z tytułu nielegalnego zatrudnienia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 13 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przychody ze stosunku pracy w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym. W wyniku proponowanej zmiany, pracownik nielegalnie zatrudniony oraz pracownik, który otrzymuje część wynagrodzenia ?pod stołem?, w przypadku ustalenia takich okoliczności nie będzie ponosił obciążeń podatkowych wynikających z tych okoliczności. Konsekwencje w zakresie podatku dochodowego będą obciążały pracodawcę. Kolejnym elementem zmian mających na celu przeciwdziałanie szarej strefie, jest propozycja wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów wypłaconego wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz wynagrodzenia wypłaconego ?pod stołem?. W ten sposób nieuczciwy pracodawca, niejako przejmie ciężar opodatkowania podatkiem dochodowym wynagrodzenia osoby fizycznej. Kosztem podatkowym dla pracodawcy nie będą również składki na ubezpieczenia emerytalne oraz zdrowotne od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, pomimo, że będą finansowane z jego własnych środków jako płatnika składek. W przypadku stwierdzenia nielegalnego zatrudnienia lub zaniżenia podstawy wymiaru składek pracowników, składki należne od wynagrodzenia nielegalnie zatrudnionego pracownika oraz wynagrodzenia wypłacanego ?pod stołem? będą w całości finansowane przez pracodawcę. W ten sposób nielegalnie zatrudniony pracownik zachowa w pełni prawo do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, chociaż nie będzie partycypował w finansowaniu swoich ubezpieczeń. Pracownik nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji nielegalnego zatrudnienia. Planowane regulacje mają mieć zastosowanie do nielegalnego zatrudnienia oraz nieujawniania właściwym organom części wynagrodzenia ze stosunku pracy, zaistniałych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego ? ulga na terminal dla małego biznesu i podatnik bezgotówkowy (w ramach tej ulgi podatnik PIT, CIT lub ryczałtu ewidencjonowanego) uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł od 2022 roku odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku, do wysokości:

1) 2 500 zł w roku podatkowym ? w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług;

2) 1 000 zł w roku podatkowym ? w przypadku podatników innych niż określeni w pkt 1.

Jeżeli przedsiębiorca będzie miał status podatnika bezgotówkowego, to będzie miał prawo do ulgi na terminal w powiększonej wysokości (tj. 200% wydatków na obsługę płatności bezgotówkowych), nie więcej niż 2 000 złotych rocznie. Ulga przysługiwać wtedy będzie tak długo jak podatnik będzie miał status podatnika bezgotówkowego.

Status podatnika bezgotówkowego będzie można osiągnąć jeżeli przynajmniej 80% jego klientów stanowią konsumenci (sprzedaż rejestrowana na kasie fiskalnej) i przynajmniej taki sam procent płatności przyjmuje w formie bezgotówkowej. Aby stać się podatnikiem bezgotówkowym trzeba będzie też spełnić kilka innych warunków, w tym być tzw. małym podatnikiem.

Wprowadzenie limitu dla transakcji gotówkowych dla C2B w kwocie 20 tys. zł. Przedsiębiorcy będą musieli zapewnić swoim klientom możliwość dokonywania płatności drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem terminala, telefonu lub przelewu. Obowiązek będzie obejmował tylko tych przedsiębiorców, którzy mają i będą mieli obowiązek instalowania kas fiskalnych czyli takich których roczny przychód przekracza 20 tys. PLN,

 • zniesienie szkodliwości w Polskiej strefie inwestycyjnej (PSI) (zniesienie szkodliwości w zakresie ustawowego obowiązku zatrudnienia; zniesienie szkodliwości w zakresie wskaźnika nexus w IP Box i innych patentów),
 • zmiany o charakterze uszczelniającym system podatku dochodowego (poszerzenie katalogu składników wykorzystywanych w prowadzonej działalności, których sprzedaż po wycofaniu ich z działalności jest kwalifikowana do przychodów z działalności – zaliczenie do przychodów z działalności gospodarczej przychodów z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi wykorzystywanych w działalności na podstawie tzw. leasingu operacyjnego, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat ? obecnie składniki takie nie są traktowane jako składniki firmy i nie są amortyzowane. Do kosztów podatkowych zaliczane są natomiast raty leasingowe. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej, czyli do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlegał opodatkowaniu); amortyzacja składników majątku nabytych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej; regulacje dotyczące opodatkowania 70% zryczałtowanym podatkiem odpraw lub odszkodowań);
 • zmiany w zakresie warunków korzystania ze zwolnienia podatkowego w PSI i SSE,
 • zmiany w zakresie amortyzowania budynków i lokali mieszkalnych od 01 stycznia 2023 r. (wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wybudowanych do końca 2021roku),
 • zmiana zasad opodatkowania przychodów osiąganych z najmu prywatnego od 2023 (jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Wszyscy podatnicy osiągający przychody z tego tytułu będą stosowali takie same zasady opodatkowania tych przychodów. Przychody te będą opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt dla przychodów z tego tytułu nie ulega zmianie i będzie wynosił 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł),
 • zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (obniżenie niektórych stawek ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz wprowadzenie nowych stawek. Przychody osiągane ze świadczenie usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86 ? np. lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci), opodatkowane będą według jednej, 14% stawki ryczałtu niezależnie od tego, czy świadczone będą osobiście, czy też z pomocą osób zatrudnionych. Podobnie, według tej samej stawki opodatkowane będą przychody ze świadczenia usług architektonicznych i inżynierskich; usług badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71), oraz w zakresie specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1). Aktualnie, przychody te mogą być opodatkowane według dwóch stawek ryczałtu, tj. 17%, jeżeli osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli osobiście, bez zatrudniania innych osób, oraz 15%, jeżeli nie są osiągane są w ramach wolnych zawodów, czyli z pomocą osób zatrudnionych),
 • zmiany w zakresie opodatkowania w formie karty podatkowej (stosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej będzie dotyczyło wyłącznie podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i będą kontynuować stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nikt nowy nie będzie mógł złożyć wniosku o zastosowanie opodatkowania w tej formie. Podatnik, który z jakichkolwiek przyczyn, zaprzestanie stosowania opodatkowania kartą podatkową, nie będzie mógł powrócić do stosowania tej formy opodatkowania (nie będzie mógł złożyć wniosku o ponowne opodatkowanie kartą podatkową),
 • przesyłanie ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od 01 stycznia 2023 r. (wprowadzenie dla podatników CIT obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych (ewidencji podatkowych) przy użyciu programów komputerowych, a także obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa, w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Analogiczne obowiązki jak w podatku CIT, projekt wprowadza w ustawie PIT. Podmioty, które wprowadzą działalność gospodarczą będą obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (księgi podatkowe), przy użyciu programów komputerowych. Będą również obowiązane do ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązek ich przesyłania będzie w trakcie roku. I po zakończeniu roku. Miesięcznie będą przesyłany księgi podatkowe, w terminie do 20. dnia następnego miesiąca, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane miesięczne zaliczki. Kwartalnie będą przesyłane księgi w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po upływie kwartału, w przypadku, gdy na podstawie ksiąg i ewidencji jest ustalany dochód, od którego są wpłacane kwartalne zaliczki. Po zakończeniu roku księgi będą przesyłane w terminie do upływu terminu dla złożenia zeznania za rok podatkowy. Obowiązkiem tym projekt ustawy obejmuje również podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, z tytułu prowadzenia których dochody są ustalane na podstawie prowadzonych ksiąg. Na takich samych zasadach i w tych samych terminach jak w ustawie PIT, będzie przesyłana ewidencja przychodów a także wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w ustawie o ryczałcie),
 • nowa definicja posiadania Zarządu,
 • amortyzacja w spółkach nieruchomościowych – spółki nieruchomościowe są to podmioty inne niż osoby fizyczne, których głównym źródłem przychodów oraz dochodów są posiadane nieruchomości. Zgodnie z nowymi regulacjami, w przypadku spółek nieruchomościowych, odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 KŚT w danym roku podatkowym nie będą mogły być wyższe niż odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe tytułu zużycia środków trwałych dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki. Jeżeli przykładowo spółka nieruchomościowa obniży stawkę amortyzacyjną dla celów bilansowych, to będzie musiała tak samo postąpić dla celów podatkowych.
 • cienka kapitalizacja,
 • koszty finansowania dłużnego,
 • zmiana w zakresie przepisów dotyczących Zagranicznej Jednostki Kontrolowanej (ZJK),
 • wprowadzenie do opodatkowania nowej koncepcji tzw. przerzucenia dochodów,
 • ulga konsolidacyjna – podatnik (PIT lub CIT) będący przedsiębiorcą, uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych, będzie mógł odliczyć (pod pewnymi warunkami) od podstawy opodatkowania (tj. od dochodu) kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną, do wysokości dochodu uzyskanego w roku podatkowym przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych, nie więcej jednak niż 250 000 zł w roku podatkowym,
 • ulga na Venture Capital – w ramach tej nowej ulgi podatnik (PIT lub CIT) będzie mógł (pod pewnymi warunkami) odliczyć od podstawy obliczenia podatku (tj. od dochodu) kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w:

a) alternatywnej spółce inwestycyjnej lub

b) spółce kapitałowej, w której alternatywna spółka inwestycyjna:

 • posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),
 • będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika
 • do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym.
 • wprowadzenie przepisów ograniczających generowanie sztucznych kosztów uzyskania przychodów w postaci wypłaty tzw. ?ukrytej dywidendy? od 2023 roku ? występują przypadki dystrybucji zysku do wspólników dokonywanej w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika, poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Dochodzi wówczas do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą. Ukryta dywidenda może przybierać różne formy:

płatności niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

transakcje o nierynkowym charakterze,

nadmierne zadłużenie podatnika z różnych tytułów względem podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej,

użytkowanie przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które pierwotnie należały do podatnika.

W przypadku stwierdzenia, iż wypłacane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, wartość tego świadczenia nie będzie kosztem uzyskania przychodu.

 • przejściowy podatek dochodowy od niektórych dochodów osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozwiązania adresowane do podmiotów zainteresowanych ujawnieniem organom podatkowym dochodów wcześniej nieopodatkowanych ale również podmiotów zainteresowanych wycofaniem się z podjętych wcześniej działań optymalizacyjnych, w tym o zasięgu transgranicznym) ,
 • zmiany w zakresie przepisów dotyczących reorganizacji podmiotów, w tym mającej charakter transgraniczny,
 • zmiany w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymania przez wspólnika będącego osobą fizyczną majątku ze spółki niebędącej osoba prawną (dotyczy zmian w ustawie o PIT) (zmiany w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów ze zmniejszenia udziału kapitałowego w niebędącej osobą prawną (czyli niebędącej podatnikiem podatku dochodowego), oraz otrzymania majątku w związku z likwidacją takiej spółki oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki),
 • zmiany dostosowawcze lub doprecyzowujące (nieodpłatne świadczenie polegające na udostępnieniu pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych; ulga na dzieci; pobór podatku przez spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną; pobór podatku przez organy rentowe; koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki powstałej z przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną; właściwość miejscowa organu podatkowego do złożenia zeznani po zmianie miejsca zamieszkania przez podatnika),
 • wprowadzenie Grup VAT – od lipca 2022 roku spółki należące do PGK nie będą musiały w transakcjach między sobą:
 • rozliczać VAT-u,
 • wystawiać sobie wzajemnie faktur i
 • składać oddzielnie JPK.

W zakresie rozliczeń VAT Grupa VAT ma ten skutek, że powstaje nowy podmiot który jako całość uwzględnia w swoich rozliczenia podatek naliczony i należny wszystkich członków.
W przeciwieństwie do grup kapitałowych w CIT, w Grupach VAT nie będzie limitu minimalnej wysokości kapitału zakładowego. Dodatkowo zmniejszone zostanie kryterium udziałowe, które wyniesie 50% a nie tak jak w Grupach CIT 75%.

 • inne zmiany w ustawie o VAT (zmiana w zakresie wiążących informacji stawkowych (WIS); zmiany w postaci opcji opodatkowania usług finansowych; szybki zwrot VAT dla określonych podatników),
 • popularyzacja obrotu bezgotówkowego (szybki zwrot VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych w maksymalnie 15 dni; czasowe ograniczenie niektórych preferencji w VAT w przypadku podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzonego w Prawie przedsiębiorstw obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych ? czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych oraz czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym. Wprowadzenie od 01 lipca 2022 r. kar pieniężnych za niezapewnienie współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym. Jak wynika bowiem ze znowelizowanych przepisów w przypadku stwierdzenia, że podatnik prowadzący ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2021 r. poz. 162), nie zapewni współpracy kasy rejestrującej z terminalem płatniczym, przy użyciu którego zapewnia możliwość przyjmowania płatności, zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących, naczelnik urzędu skarbowego, w drodze decyzji, nałoży na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 5.000 zł),
 • zmiany w ustawie ? ordynacja podatkowa (przepisy w zakresie przeciwdziałania unikaniu opodatkowania; udostępnienie informacji objętych tajemnicą skarbową na podstawie porozumień międzynarodowych; porozumienia inwestycyjne),
 • centrum Obsługi Podatkowej Inwestora – będzie to tzw. jedno okienko dla wielkich inwestorów. Kluczowe inwestycje i kluczowi inwestorzy będą bezpośrednio obsługiwani przez Ministerstwo Finansów,
 • interpretacja 590 – Ministerstwo Finansów będzie wydawać strategicznym inwestorom jedną opinię o wszystkich skutkach podatkowych planowanej inwestycji. Będzie to interpretacja 590. Interpretacja 590 obejmować będzie nie tylko interpretację indywidualną, ale także ekwiwalent wiążącej informacji stawkowej, wiążącej informacji akcyzowej, opinii zabezpieczającej i uprzedniego porozumienia cenowego. Po zawarciu umowy z inwestorem, będzie obowiązywała przez 5 lat od daty jej wydania. Możliwe będą renegocjacje jej treści skutkujące zmianami w porozumieniu, w tym przedłużeniem okresu jego obowiązywania,

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!