2021-01-07

Pozostałe zmiany w CIT od 01.01.2021

pozostale-zmiany-w-cit-od-01-01-2021
 1. Wprowadzenie do prawa podatkowego tzw. spółki nieruchomościowej
  Spółka nieruchomościowa jest to podmiot, inny niż osoba fizyczna. Spółka ma obowiązek sporządzenia Sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości:

Podmioty rozpoczynające działalność: na pierwszy dzień roku podatkowego lub pierwszy dzień roku obrotowego, gdy spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.
Spółka , dla której co najmniej 50% wartości rynkowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium RP , a wartości rynkowa tych nieruchomości ogólem nie przekracza 10 mln złotych.
Podmioty pozostałe: na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy lub na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy , gdy spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.
Spółka, dla której co najmniej 50% wartości bilansowej aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium RP , praw do nieruchomości, a wartość bilansowa tych nieruchomości przekracza 10 mln złotych.
Spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego, ma obowiązek zapłaty zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19 % w sytuacji, gdy jej udziały, akcje, tytuły uczestnictwa ogół praw i obowiązków, będą zbywane.

Termin płatności do 20-go dnia miesiąca, po miesiącu w którym powstał dochód, gdy:

Zbywca nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP,
Zbyciu podlegają udziały, prawa, tytuły uczestnictwa o wartości co najmniej 5% praw głosu, udziału w zysku, tytułów uczestnictwa, w spółce nieruchomościowej.
Podmiot dokona więcej niż jednej transakcji zbycia w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego zbycia, a suma głosów „sprzedanych” wyniosła co najmniej 5%.
Spółka nie posiadająca siedziby na terytorium RP ma obowiązek powołać przedstawiciela podatkowego.

Przedstawiciel podatkowy ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki. Kara za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego: 1 mln złotych.

Obowiązek ten nie dotyczy podmiotów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów w państwie będącym członkiem UE, bez względu na miejsce osiągnięcia tych dochodów.

Spółki nieruchomościowe i podatnicy posiadający co najmniej 5% głosów, praw, udziałów, będą zobowiązani sporządzić i przekazać do KAS informację :

Spółki nieruchomościowe:
o podmiotach, które posiadają w spółce nieruchomościowej bezpośrednio lub pośrednio, udziały prawa i obowiązki, tytuły uczestnictwa lub inne prawa o podobnym charakterze i o ich liczbie.
osoby fizyczne:
o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziałów, praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa i praw o podobnym charakterze.
Informacja ma być sporządzona według stanu na ostatni dzień roku podatkowego lub ostatni dzień roku obrotowego, jeżeli spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.

Termin przekazania informacji do KAS:

Do 31.03 po zakończonym roku podatkowym,
Do końca trzeciego miesiąca po zakończonym roku obrotowym, jeżeli spółka nie jest płatnikiem podatku dochodowego.
W grupach kapitałowych obowiązek informacyjny dotyczy wszystkich spółek będących w składzie grupy.

 1. Wyższy limit do stosowania w PDOP stawki 9% – do 2 mln euro

Średni Kurs Euro : Tabela nr 192 / A/ NBP/ 2020 z dnia 01,10,2020 r 4,5153 zł/Euro

Limit 2 000 000 Euro * 4,5153 zł/Euro = 9 031 000 zł

Podatnik, u którego przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług wraz z podatkiem VAT, nie przekraczają w poprzednim roku podatkowym równowartości 2 mln Euro, przeliczone na PLN zgodnie ze średnim kursem Euro,ogłaszanym przez NBP w dniu 01 października poprzedniego roku podatkowego.

Status Małego podatnika w 2020 roku, ma podatnik u którego przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług wraz z podatkiem VAT, nie przekroczyły w 2019 roku kwoty 8 747 000 zł.

Korzyści z posiadania statusu Małego Podatnika dla celów CIT:

jednorazowa amortyzacja,
możliwości wyboru opłacania zaliczek na podatek dochodowy kwartalnie,
opodatkowanie 9% stawka CIT.

 1. Wydłużenie okresu stosowania preferencji podatkowych związanych z epidemią COVID-19

Darowizny dla podmiotów medycznych i oświaty
Podatnicy CIT i PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania,darowizny przekazane na przeciwdziałanie pandemii i wsparcie oświaty w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020r. Zgodnie z nowelizacją ustawy odliczeniu podlegają darowizny przekazane do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii.

Odliczeniu podlegają również darowizny przekazane na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, wysokość odliczenia:

200% kwoty darowizny przekazanej w okresie 01.10.2020 r ? 31.12.2020 r
150% kwoty darowizny przekazanej w okresie 01.01.2021 r ? 31.03.2021 r
100% kwoty darowizny przekazanej w okresie od 01.04.2021 r do końca miesiąca, w którym odwołany zostanie stan epidemii.
Poszerzenie katalogu i limitu dochodów wolnych od podatku
Zwolnieniu bez określenia terminu podlegają:

świadczenia postojowe (art.15 zq ustawy o COVID-19),
świadczenia dotyczące zakwaterowania i wyżywienia (Art. 15x ust.3 pkt 1 ustawy o COVID-19),
zasiłki (Art.31zy ustawy o COVID-19),
dodatkowe świadczenia postojowe (Art.15 zs ustawy o COVID i art.23 ust.3 nowelizacja ustawy)
Zwolnienie od podatku min. z tytułu zapomóg, świadczeń z ZFŚS, dopłat do wypoczynku obejmie okres od 2020 r do końca:

Roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID
zwolnienia wymienione w art.21 ust.1 pkt 9a oraz pkt 26 lit. b ustawy o PDOF,
roku podatkowego następującego po roku, w którym odwołano stan epidemii z powodu COVID
zwolnienia wymienione w art. 21 ust.1 pkt 67 i pkt 78 lit.b, ustawy o PDOF.
Ulga na złe długi
Podstawa prawna : PDOP ? art. 18f, art. 25, ust. 19-26, PDOF ? art.26, art. 44, ust.17-24

Na podstawie powyższych przepisów:

wierzyciele korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do przychodów wartość nieuregulowanej wierzytelności. Wierzyciele opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zmniejszają przychody o wartość nieuregulowanej wierzytelności.

Dłużnicy zostali zwolnieni ze stosowania ulgi za złe długi. Tarcza 4.0. wprowadziła zmiany umożliwiające podatnikom, którzy na 2020 r wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, zmniejszenie zaliczki w miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od terminu zapłaty określonego w fakturze.

dłużnicy korygują podstawę opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania, które nie zostało uregulowane. Dłużnicy opodatkowani ryczałtem odpowiednio zwiększają przychody o wartość nieuregulowanego zobowiązania. Korekty podstawy opodatkowania, podatnik dokonuje po upływie 90 dni od dnia terminu zapłaty określonego na fakturze. Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19 przepisy te zostały zmienione.

Dłużnicy mogą skorzystać z „ulgi” w okresie epidemii.

W tym okresie dłużnicy zostali zwolnieni z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w 2020 r, jeżeli spełnione są łącznie warunki:

podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID,
uzyskane przez podatnika przychody są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego.

Powyższego warunku nie stosuje jeżeli :

podatnik rozpoczął działalność w 2020 r,
podatnik rozpoczął działalność w ostatnim kwartale 2019 r i nie uzyskał przychodu,
podatnik stosował formę opodatkowania dla której nie ustala się przychodu.

Regulacje obowiązują również podatników opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ustawie o PDOP określono, że ww. preferencje stosuje się nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Limit jednorazowej amortyzacji
MP oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych zaliczanych do grup KŚT 3-8, za wyjątkiem samochodów osobowych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w roku wprowadzenia środków trwałych do ewidencji.

Limit jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym: 50 tys. Euro

Przeliczenie limitu dokonuje się zgodnie ze średnim kursem Euro, ogłaszanym przez NBP z dnia 01 październik poprzedniego roku podatkowego.

Limit jednorazowej amortyzacji w 2021 roku: 226 000 zł

50 000 * 4,5153 zł / Euro = 226 000 zł

Limit obowiązujący na rok 2020: 219 000 zł

ULGA BADANIA + ROZWÓJ
Podatnikom prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prac badawczo-rozwojowych, których celem jest opracowanie środków niezbędnych do przeciwdziałaniu pandemii COVID-19, przedłużono prawo do odliczania kosztów kwalifikowanych bezpośrednio od dochodu do opodatkowania, w terminie do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii.

ULGA IP BOX
Art 52 u Ustawy o PDOF, Art. 38 m Ustawy o PDOP

Ulga IP BOX ? czyli preferencyjna 5% stawka podatkowa od dochodów z praw własności intelektualnej, służącej przeciwdziałaniu COVID-19.

Podatnicy mogą korzystać z ulgi do końca roku podatkowego, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19.

 1. Zmiana systemu szacowania wartości transakcji
  Kurs walut do przeliczania faktur

2020 rok

średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, lub
ostatni kurs wymiany opublikowany przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego

2021 rok

średni kurs NBP ogłoszony na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, lub
ostatni kurs wymiany opublikowany przez EBC na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego
kurs walut stosowany dla potrzeb podatku dochodowego

 1. Rozszerzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji cen transferowych oraz treści dokumentacji cen transferowych o transakcje z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. „raju podatkowym”
  Uproszczenia w okresie epidemii COVID-19:

zwolnienie podatnika, który dokonuje korekty cen transferowych, z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego, o dokonaniu korekty cen transferowych w tej samej wysokości, w sytuacji gdy korekta dokonywana jest za rok podatkowy lub w trakcie trwania epidemii COVID-19.
zwolnienia transakcji krajowych z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych / art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. Ustawa o PDOP/. Zwolnienie dotyczy podmiotów, u których przychody ze sprzedaży na skutek epidemii COVID-19, spadły min. o 50 % w porównaniu do przychodów roku poprzedniego.
podpisywaniu oświadczeń o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.
Oświadczenie za rok podatkowy, podczas epidemii COVID-19 może podpisać:

osoba fizyczna, będąca podmiotem powiązanym,
osoba upoważniona przez podatnika zagranicznego do reprezentacji oddziału na terenie RP,
osoba upoważniona do reprezentacji / pozostałe podmioty powiązane.
Uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.

Obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, dla transakcji z podmiotami z tzw. raju podatkowego, Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczy podatników dokonujących transakcji innych niż transakcja kontrolowana, a podmiot transakcji ma miejsce zamieszkania, siedzibę, zarząd na terytorium kraju stosującego szkodliwą konkurencję podatkową. Wartość transakcji za rok podatkowy przekracza 500 tyś zł – przy transakcjach? pośrednich? i 100 tyś zł przy transakcjach „bezpośrednich”.
Dokumentacja musi zawierać uzasadnienie gospodarcze.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!