2018-10-28

Projekt ustawy obniżającej ZUS dla przedsiębiorców działających na mniejszą skalę

projekt-ustawy-obnizajacej-zus-dla-przedsiebiorcow-dzialajacych-na-mniejsza-skale

W dniu 26.06.2018 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mający na celu obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę.
Projekt zakłada, że wysokość składek będzie zależna od wysokości uzyskanego przychodu.

Założenia:
Limit wysokości przychodu ze sprzedaży w 2019 r.
2 100 ,00 zł * 30 ? krotność min. wynagrodzenia = 63 000 zł

Min. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, będzie ustalana na dany rok kalendarzowy i będzie równa iloczynowi przeciętnego miesięcznego przychodu z działalności z poprzedniego roku kalendarzowego, oraz współczynnika ogłaszanego na dany rok kalendarzowy.

Projekt ustawy ma objąć osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie, z wyłączeniem wspólników spółek.
Wymogi jakie muszą być spełnione, aby skorzystać z obniżenia składek ZUS:
osoba fizyczna, która w poprzednim roku podatkowym nie dokonywała rozliczeń na zasadzie zryczałtowanego podatku dochodowego, karty podatkowej, nie korzystała ze zwolnienia z VAT.
brak korzystania równocześnie z preferencyjnych składek ZUS, mały ZUS.
prowadzenie działalności w poprzednim roku kalendarzowym przez co najmniej 60 dni.
nie wykonywanie działalności na rzecz byłego pracodawcy, ten sam zakres co na umowę o pracę.

Projekt zakłada, że przedsiębiorca będzie mógł korzystać z ulgi przez okres 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej.
Regulacje mają wejść w życie od 01.01.2019 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!