2021-10-21

Przedawnienie składek ZUS

przedawnienie-skladek-zus

Zobowiązanie z tytułu składek ulega przedawnieniu po upływie 5 lat , licząc od dnia wymagalności .

Okoliczności zawieszające bieg przedawnienia :

  • w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego od chwili zawiadomienia dłużnika , do dnia zakończenia postępowania ,
  • od pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło potrącenie składek ze świadczeń wypłacanych przez ZUS , do ostatniego dnia miesiąca, w którym zakończono potrącenia.
  • ogłoszenie upadłości , uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania ,
  • od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania sprawie wydania decyzji określającej podstawę oskładkowania , ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym ,
  • postępowanie restrukturyzacyjne należności z tytułu składek , do dnia zapłaty ostatniej raty lub dnia zapłaty w sytuacji odroczenia terminu .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!