2020-12-23

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – WAŻNE ZMIANY W 2021 roku

ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-wazne-zmiany-w-2021-roku

Przepisy obowiązujące do 31.12.2020
Podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym, jeżeli:

w poprzednim roku podatkowym z działalności prowadzonej jednoosobowo , osiągneli przychód który nie przekroczył kwoty 250 000 Euro,
w poprzednim roku podatkowym z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki, osiągneli przychód łączny nie przekraczający kwoty 250 000 Euro,
rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym,
nie korzystają z możliwości rozliczenia w formie karty podatkowej.
Limit ryczałtu w roku 2020: 1 093 350 zł

Przepisy obowiązujące od 01.01.2021

Podstawa prawna: Dz.U. z 2020 r poz.1905

Limit ryczałtu w roku 2021: 2 000 000 Euro

2 000 000 * 4,5153 zł/Euro = 9 030 600 zł

Kurs Euro z dnia 01.10.2020: 4,5153 zł, Tabela NBP 192/A/NBP/2020

Podatnicy mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej w 2021 roku, jeżeli:

w poprzednim roku podatkowym z działalności prowadzonej jednoosobowo , osiągneli przychód który nie przekroczył kwoty 2 000 000 Euro,
w poprzednim roku podatkowym z działalności prowadzonej wyłącznie w formie spółki , osiągneli przychód łączny spółki , nie przekraczający kwoty 2 000 000 Euro,
rozpoczynają działalność gospodarczą w danym roku podatkowym .
Wysokość uzyskanych przychodów za 2020 rok ,decyduje również o możliwości skorzystania z kwartalnego sposobu opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Limit na rok 2021 wynosi: 200 000 Euro

200 000 Euro * 4,5153 zł/Euro = 903 060 zł

Kurs Euro z dnia 01.10.2020: 4,5153 zł , Tabela NBP 192/A/NBP/2020

ZMIANA STAWEK RYCZAŁTU OD 01.01.2021

Znowelizowana ustawa przewiduje 8 stawek podatku zryczałtowanego:

17%, 15%, 10%, 12,5%, 8,5%, 5,5%, 3%, 2%

min.:

17% opodatkowanie przychodów uzyskiwanych w ramach wolnych zawodów
Nowa definicja „wolnych zawodów” dla celów ustawy:

Pozarolnicza działalność gospodarcza,wykonywana osobiście przez:

lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, psychologów, fizjoterapeutów, tłumaczy, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, architektów, inżynierów budownictwa, rzeczoznawców budowlanych, biegłych rewidentów, księgowych, agentów ubezpieczeniowych, agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające, brokerów reasekuracyjnych, brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych, maklerów papierów wartościowych, doradców inwestycyjnych, agentów firm inwestycyjnych, rzeczników patentowych, oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Od 01.01.2021 r nie obowiązuje zastrzeżenie, w myśl którego w świetle przepisów podatkowych uznanie prowadzonej działalności gospodarczej za wolny zawód , ogranicza się do usług wykonywanych wyłącznie na rzecz osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Od 2021 roku świadczenie usług na rzecz osób prawnych , w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności gospodarczej , będzie traktowane jako świadczenie przez podatnika usług w ramach wolnego zawodu.

Z zastrzeżeniem wykonywania przez podatnika wolnego zawodu osobiście , bez zatrudniania pracowników i zleceniobiorców.

15% usługi wymienione w poprzednich przepisach w załączniku nr 2 do ustawy oraz usługi które nie będą kwalifikowane jako:
wykonywane w ramach wolnych zawodów,
reprodukcja komputerowych nośników informacji,
pośrednictwa w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich,
pośrednictwo w sprzedaży hurtowej,
magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów,
magazynowanie i przechowywanie towarów w strefach wolnocłowych,
usługi parkingowe,
obsługi centrali wzywania radiotaxi,
pilotowania na wodach morskich i przybrzeżnych,
pilotowania na wodach śródlądowych,
licencyjnych związanych z nabywaniem praw do książek, broszur, ulotek, map
nabywaniem praw do korzystania z wykazów i list,
nabywaniem praw do czasopism i pozostałych periodyków,
nabywaniem praw do pozostałych wyrobów drukowanych,
nabywaniem praw do korzystania z gier komputerowych,
nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych,
związanych ze sprzedażą miejsca reklamowego w wykazach i listach,
związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych oprócz gier komputerowych w trybie online, pakietów oprogramowania systemowego, pakietów oprogramowania użytkowego, oprogramowania komputerowego pobieranego z Internetu,
związanych z nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego,
związanych z oprogramowaniem, objętych grupowaniem „Oryginały oprogramowania komputerowego”,
związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania,
w zakresie instalowania oprogramowania,
związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi,
przetwarzania danych,
przesyłania strumieni wideo przez Internet,
przesyłania strumieni audio przez Internet,
agencji informacyjnych oraz pozostałych w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych ,
finansowych i ubezpieczeniowych (PKWiU sekcja K), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
związanych z obsługą nieruchomości na zlecenie,
prawnych, rachunkowo-księgowych i doradztwa podatkowego , innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
firm centralnych (head office),
usług doradztwa związanych z zarządzaniem , z wyjątkiem usług doradztwa związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
architektonicznych i inżynierskich,
usług badań i analiz technicznych , innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
reklamowych; usług badania rynku i opinii publicznej ,
w zakresie specjalistycznego projektowania , innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
fotograficznych,
tłumaczeń pisemnych i ustnych , innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
związanych z zatrudnieniem (PKWiU dział 78),
przez organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostałych usług rezerwacji i usług z nią związanych (PKWiU dział 79),
detektywistycznych i ochroniarskich (PKWiU dział 80), z wyjątkiem robót związanych z instalowaniem systemów przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym monitoringiem,
obsługi nieruchomości na zlecenie,
dezynfekcji i tępienia szkodników (PKWiU 81.29.11.0),
związanych ze wspomaganiem prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 82.9),
centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0),
powielania (PKWiU 82.19.11.0),
związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30),
w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
wzakresie pomocy społecznej bez zakwaterowania (PKWiU ex dział 88), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów, z wyłączeniem usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie odwiedzania i pomocy domowej świadczonych osobom niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.14),
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej świadczonych osobom dorosłym niepełnosprawnym (PKWiU 88.10.15),
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi, z wyłączeniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi (PKWiU 88.91.11),
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania w zakresie opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną (PKWiU 88.91.12),
usług pomocy społecznej bez zakwaterowania świadczonych przez opiekunki do dzieci (PKWiU 88.91.13),
pozostałych usług pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 88.99.19), innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
kulturalnych i rozrywkowych (PKWiU dział 90),
związanych ze sportem, rozrywką i rekreacją (PKWiU dział 93)
10% kupno-sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ,
8,5 % do kwoty 100 tys. zł, a następnie 12,5% od przychodów powyżej 100 tys. złotych, z tytułu:
najmu, podnajmu, dzierżawy i umów o podobnym charakterze,
usług zakwaterowania,
najem, obsługa nieruchomości stanowiących własność podatnika lub dzierżawionych,
badania naukowe, prace rozwojowe,
najem, dzierżawa samochodów osobowych, furgonetek ? bez kierowcy,
usługi pomocy społecznej wraz z zakwaterowaniem (inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów),
8,5%:
usługi edukacyjne, inne niż świadczone w ramach wolnych zawodów,
działalność muzeów i innych w zakresie kultury,
działalność bibliotek
5,5%:
usługi budowlane, działalność wytwórcza , usługi transportowe pojazdami o ładowności powyżej 2 ton,
prowizja z tyt. sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów , kart magnetycznych do automatów,
przychody ze zbycia świadectw opisanych w Art.14 ust.2 pkt14 , ustawy o PDOF,
3%:
przychody z działalności gastronomicznej , z wyłączeniem napoi o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %
produkcja zwierzęca ,
usługi w zakresie handlu,
działalność rybaków zalewowych oraz morskich w zakresie sprzedaży ryb z własnych połowów,
zbycie rzeczowych składników majątku w ramach działalności gospodarczej (nieruchomości ? 10%),
2%:
przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych z prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej i sprzedaży produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym .

Jeżeli podatnik nie prowadzi wymaganej przepisami ewidencji, z podziałem na przychody uzyskiwane według poszczególnych stawek ryczałtu , ryzykuje poniesieniem sankcji polegającej na opodatkowaniu całość przychodu przy zastosowaniu np. stawki 8,5% lub 17, 15, 12, 5 ,10, jeżeli uzyskuje przychody opodatkowane którąś z tych stawek podatkowych.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!