2021-01-18

Spółki osobowe – zmiany w PIT CIT 2021

spolki-osobowe-zmiany-w-pit-cit-2021

Podstawa prawna: Dz.U.poz.2123

 1. Spółka komandytowa
  Od 2021 r. spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, uzyskają status podatnika CIT. Spółki te mogą zdecydować od kiedy będą stosować nowe przepisy. Może to nastąpić z dniem 01.01.2021 lub 01.05.2021.

Wspólnicy spółek komandytowych będą opodatkowywać dochody z tych spółek , jak dochody z udziału w zyskach osób prawnych.

Wspólnik – osoba fizyczna, zapłaci zryczałtowany podatek w wysokości 19% uzyskanego dochodu.

Komplementariusz – będzie mógł odliczyć od swojego podatku dochodowego, zapłacony przez spółkę podatek CIT, proporcjonalnie do posiadanych przez udziałów.

Podstawa prawna:

art. 30a ust. 6a?6e ustawy o PIT (komplementariusze, osoby fizyczne),
art. 22 ust. 1a?1e ustawy CIT (komplementariusze, podatnicy CIT).
Komplementariusz osoba fizyczna, nie będzie musiał zapłacić podatku PIT, jeżeli spółka zapłaciła CIT w wysokości 19%.

Proporcjonalne odliczenie zapłaconego podatku będzie miało zastosowanie przez 5 kolejnych lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego następującego po roku, w którym Spółka osiągnęła zysk.

Komandytariusze mogą skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 51a i ust. 40 ustawy o PIT oraz art. 22 ust. 4e i 4f ustawy o CIT.

Treść art. 21 ust. 1 pkt 51a) ustawy o PIT od 01.01.2021

?Zwalnia się od podatku kwoty stanowiące 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 000 zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.?

Treść art. 21 ust. 40 ustawy o PIT, od 01.01.2021

?zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 51a, nie stosuje się do komandytariusza spółki komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

posiada bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej lub
jest członkiem zarządu:
a) spółki posiadającej osobowość prawną lub spółki kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub

b) spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej, lub
jest podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 z członkiem zarządu lub wspólnikiem spółki posiadającej bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% udziałów (akcji) w spółce posiadającej osobowość prawną lub spółce kapitałowej w organizacji będących komplementariuszem w tej spółce komandytowej.”;
Przepisy art. 22 ust. 4e i 4f ustawy o CIT od 01 stycznia 2021 r w odniesieniu do komandytariuszy, którzy są podatnikami CIT są tożsame do zapisów art. 21 ust. 1 pkt 51a i ust. 40 ustawy o PIT.

 1. Spółka jawna
  Jeżeli wspólnikami spółki jawnej są tylko osoby fizyczne, spółka nie będzie podatnikiem CIT. Od 2021 r. spółka jawna mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, a spółka nie złoży informacji o podatnikach uczestniczących w zyskach i stratach, uzyska status podatnika CIT.

Pierwszy rok podatkowy trwa od dnia uzyskania statusu podatnika CIT , do końca przyjętego przez spółkę roku obrotowego.

Art 2 pkt 1) znowelizowanej ustawy o CIT, wskazuje że od 01 stycznia 2021 r. przepisy ustawy o CIT

?mają zastosowanie także do spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka jawna nie złoży:

a) przed rozpoczęciem roku obrotowego informacji, według ustalonego wzoru, o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób fizycznych, posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku tej spółki, o którym mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 albo o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), lub

b) aktualizacji informacji, o której mowa w lit. a, w terminie 14 dni, licząc od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników – do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę spółki jawnej oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla każdego podatnika osiągającego dochody z takiej spółki.

„4. Informacja, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, zawiera:

imię i nazwisko albo firmę (nazwę), adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz wielkość prawa do udziału w zysku spółki jawnej:
a) wspólnika będącego podatnikiem osiągającym dochody ze spółki jawnej,
b) podatnika niebędącego wspólnikiem spółki jawnej osiągającego dochody z tej spółki;
nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej podmiotu niebędącego podatnikiem podatku dochodowego, za pośrednictwem którego podatnik osiąga dochody ze spółki jawnej, oraz wielkość posiadanego przez podatnika prawa do udziału w zysku tego podmiotu.

 1. Spółka jawna posiada status podatnika odpowiednio od pierwszego dnia roku obrotowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1a lit. a, albo od dnia zaistnienia zmian w składzie podatników, o których mowa w ust. 3 pkt 1a lit. b, do dnia likwidacji spółki lub wykreślenia z właściwego rejestru.
 2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 1a, wraz z objaśnieniami co do sposobu jej wypełniania, terminu i miejsca składania, mając na uwadze identyfikację podatnika i naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest kierowana informacja, określenie wielkości przysługujących podatnikom praw do udziału w zysku w spółce jawnej bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego oraz identyfikację tych podmiotów.”

Jeżeli spółka nie dopełni powyższych czynności stanie się nieodwracalnie podatnikiem CIT.

Spółki jawne, mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne ,składają powyższą informację do 31.01.2021, jeżeli rozpoczęły działalność:

przed 01.01.2021 ? według stanu na ten dzień,

w okresie od 01.01.2021 do 31.01.2021 ? według stanu na dzień rozpoczęcia działalności.

Jeżeli przed złożeniem powyższej informacji , nastąpi zmiana w składzie podatników, należy złożyć pierwszą aktualizację informacji w terminie do 31.01.2021, chyba że ustawowy termin jej złożenia przypada później.

 1. Wzory druków
  MF opublikowało projekt rozporządzenia wprowadzającego wzory formularzy, w związku z nowelizacją ustawy.

Zawiadomienie ZAW-R składa podatnik, który dokonał wyboru opodatkowania w formie tzw. Estońskiego CIT.

Współnicy spółki która dokonała wyboru opodatkowania w formie tzw. Cit Estońskiego , mają obowiązek złożyć oświadczenie OSW-R / art. 28 s ust.1 ustawy o PDOP/ o posiadanych przez nich pośrednio lub bezpośrednio udziałach , prawach i obowiązkach w spółce która nie posiada osobowości prawnej , w terminie do 31.01. każdego roku podatkowego w którym spółka będzie opodatkowana tzw. Cit Estońskim. W przypadku konieczności dokonania aktualizacji , podatnikowi przysługuje termin 14 dni na złożenie nowego oświadczenia.
Formularz CIT/ISN składają spółki nieruchomościowe.
Formularz ma zawierać informację o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych.
Formularz CIT-15J oraz załącznik CIT/JW j- wzór informacji o podatnikach, którzy posiadają bezpośrednio lub za pośrednictwem osób niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej.

 1. Terminy
  Podstawa prawna: (Dz. U z 2020 r, poz. 2123) z dnia 28.11.2020

Ustawa wchodzi w życie z dniem 01.01.2021, z wyjątkiem:

art. 1 pkt 18?30, art. 2 pkt 22?32, art. 3 pkt 9?13, art. 9, art. 10, art. 12, art. 18, art. 19 oraz art. 23 ust. 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

art. 4 i art. 8, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r

Art. 12 ustawy przewiduje , że spółki komandytowe posiadające siedzibę lub zarząd na terytorium RP, które uzyskają status podatnika CIT, mogą zdecydować od kiedy będą stosować nowe przepisy.

Może to nastąpić z dniem 01.01.2021 r lub 01.05.2021 r .

Z dniem poprzedzającym dzień uzyskania przez spółkę komandytową lub spółkę jawną statusu podatnika CIT, spółka ma obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych. Spółka komandytowa, której rok obrotowy kończy się od 31.12.2020 r ? 31,03,2021 r i która dokonała wyboru daty stosowania nowych przepisów na dzień 01.05.2021, może kontynuować rok obrotowy do dnia 30.04.2021

Podatnicy CIT, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy, stosują dotychczasowe brzmienie ustawy o CIT. Zgodnie z art. 6b ustawy o CIT, wyboru opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych, można dokonać począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2020 r.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!