2021-10-18

SUS 2022 r ? wybrane zagadnienia

sus-2022-r-wybrane-zagadnienia

1/ Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących działalność gospodarczą oraz współpracujących od 01,01,2022 r

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalnośćgospodarczą / Art.8 ust.6 ustawy o SUS/ , osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą , oraz osób, o których mowa w Art.18 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców,

zgodnie z projektem ma stanowić 100 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego, wraz z wypłatami z zysku .

Art.8 ust.6 ustawy o SUS ( Dz.U.2021.423 )

(?)

6.

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

1)

osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

cyt.?(6a. Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność nie uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy osoby fizycznej, o której mowa w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. ? Prawo przedsiębiorców.? )

2)

twórcę i artystę;

3)

osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a)

w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b)

z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4)

wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

4a) 2

akcjonariusza prostej spółki akcyjnej wnoszącego do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

5)

osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) (?)

Dz.U.2021.0.162 t.j. – Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców

Art.18 , ust.1

(?) ?Wyłączenie z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym

  1. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej (?) ?

2/ Nowe obowiązki płatnika składek

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku :

  • składania przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą informacji o formie opodatkowania stosowanej w ramach prowadzonej działalności .
  • informowania ZUS o wysokości przychodu / dochodu , uzyskanego z pozarolniczej działalności , stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne .

W celu realizacji projektu ustawy , ZUS otrzyma dodatkowe uprawnienie do ;

  • kontroli prawidłowości przekazywanych informacji przez płatnika składek w zakresie zgłoszonej formy opodatkowania ,
  • kontroli wysokości przychodu /dochodu wykazanego przez płatnika składek .

KAS ma za zadanie informować ZUS o rozbieżnościach pomiędzy zgłoszeniem formy opodatkowania w ZUS , a formą opodatkowania zgłoszoną w dokumentacji podatkowej .

Od 2022 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby współpracujące nie będą już zwolnione z obowiązku wysyłania deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych do ZUS , za każdy kolejny miesiąc .

Za każdy miesiąc ubezpieczony będzie opłacać składkę zdrowotną od podstawy wymiaru , którą będzie stanowić uzyskany dochód / przychód z działalności gospodarczej .

Podstawa do rozliczania składki zdrowotnej będzie ustalana narastająco .

Podstawa miesięczna nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca w dniu 01,01,2022 r tj. 3000 zł

W sytuacji gdy suma miesięcznych składek na ubezpieczenie społeczne będzie wyższa od podstawy w wykazanej w rozliczeniu rocznym , płatnikowi przysługiwał będzie zwrot nadwyżki składki zdrowotnej .

Wniosek o zwrot płatnik będzie musiał złożyć w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od daty złożenia zeznania podatkowego za rok poprzedni.

Jeżeli płatnik zloży wniosek po terminie ZUS będzie mógł pozostawić go bez rozpatrzenia .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!