2019-02-07

Ujęcie w księgach zdarzeń gospodarczych ujawnionych po dniu bilansowym

ujecie-w-ksiegach-zdarzen-gospodarczych-ujawnionych-po-dniu-bilansowym

W księgach oraz w sprawozdaniu finansowym, należy ująć wszelkie zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w danym roku obrotowym. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7, tj.:

„Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja”, został opracowany w celu ułatwienia właściwej kwalifikacji i ujęcia w księgach takich zdarzeń gospodarczych. Zgodnie z powyższym standardem „zdarzeniami po dniu bilansowym” są zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, o istnieniu których jednostka dowiedziała się przed dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

To w jaki sposób jednostka powinna ująć zdarzenie w księgach, zależy od:
istotności
daty uzyskania informacji o zdarzeniu

Jeżeli zdarzenia są istotne, a sprawozdanie finansowe nie zostało jeszcze zatwierdzone, należy je ująć w księgach roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdanie. Jeżeli zdarzenia nie są istotne, można ująć je w księgach bieżącego roku obrachunkowego. Jeżeli zdarzenia są istotne, a sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone, to ewidencjonuje się je w bieżącym roku obrachunkowym, na koncie 82 „Rozliczenie wyniku finansowego”. W sprawozdaniu finansowym będą widniały jako zysk lub strata za lata ubiegłe.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!