2021-10-21

Umorzenie należnych ZUS składek

umorzenie-naleznych-zus-skladek

Podstawa prawna : Dz. U. nr 141, poz. 1365

Składki mogą być częściowo lub w całości umarzane przez ZUS / art.28 ust.1 i 2/ ustawy o SUS/

tylko gdy istnieje przesłanka o ich całkowitej nieściągalności .

Wyjątek : art.28 ust.3 a ustawy o SUS , zezwalający na umorzenie składek płatnikowi będącemu jednocześnie ubezpieczonym .

Umorzeniu podlegają jednocześnie odsetki i koszty z dochodzeniem roszczenia przez ZUS .

Całkowita nieściągalność zgodnie z ustawą to :

  • Śmierć dłużnika , który nie pozostawił majątku lub pozostawił majątek o niskiej wartości przy jednoczesnym braku następców prawnych ,
  • decyzja sądu o oddaleniu wniosku o upadłość dłużnika Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 z późn.zm
  • dłużnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej , brak jest majątku z którego można dokonać egzekucji i nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie ,

*zaległość nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu administracyjnym ,

*czynności podjęte w trakcie postępowania likwidacyjnego nie spowodowały spłaty zobowiązania ,

  • czynności podjęte w trakcie postępowania upadłościowego nie spowodowały spłaty zobowiązania ,
  • organy do tego uprawnione / sąd , komornik/ orzekły brak majątku , z którego można przeprowadzić egzekucję ,
  • w toku postępowania ustalono , że egzekucja spowoduje jedynie pokrycie kosztów administracyjnych .

Nowelizacja przewiduje dodatkowe przesłanki do umorzenia należności wobec ZUS

/ ust. 5c w art. 28 ustawy o sus / :

  • ogłoszenie upadłości przez osobę fizyczną nie prowadzącą działalności / część III w tytule V ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe/ ,
  • nastąpiło wyrejestrowanie płatnika składek oraz ubezpieczonych , a wysokość zadłużenia nie przekracza 10-cio krotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym ,
  • dłużnik zmarł , a wysokość zadłużenia nie przekracza 10 % kwoty miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym datę śmierci dłużnika .

Dodanie w nowelizacji zapisu ust. 5c w art. 28 ustawy o sus , spowoduje uproszczenie ? ZUS nie będzie zobligowany do wydania decyzji o umorzeniu składek .

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!