2020-12-23

WIS – WIĄŻĄCA INFORMACJA STAWKOWA

wis-wiazaca-informacja-stawkowa

Podatek VAT – zmiany w 2021 r
WIS jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT transakcji dostawy, importu, WNT, towarów i usług.

Decyzja zawiera:

opis towaru lub usługi,
kwalifikację towaru lub usługi, zgodnie z klasyfikacją PKOB lub CN (Nomenklastura scalona z opisem działu, pozycji, kodu).
Właściwe określenie rodzaju towaru lub usługi zgodnie z tą klasyfikacją , jest niezbędne do prawidłowego ustalenia obowiązującej stawki podatku VAT.

Planuje się szersze wykorzystania WIS przez podatników w zakresie stosowania przepisów VAT, poprzez zmianę art 42a pkt 2 ustawy i poszerzenie zakresu o towary i usługi klasyfikowane również zgodnie z PKWiU.

Podatnik występujący o WIS składa oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku nie toczy się wobec niego postępowanie podatkowe , celno-skarbowe i że nie została w tej sprawie już wcześniej wydana decyzja organu podatkowego.

Planowana jest zmiana przewidująca możliwość odstąpienia przez Dyrektora KIS , od wydania WIS w celu uniemożliwienia wydania rozbieżnych decyzji przez organy podatkowe.

WIS ma zastosowanie dla transakcji dokonanych po dacie jej doręczenia.

Decyzja WIS nie będzie miała zastosowania jeżeli organ podatkowy stwierdzi nadużycie prawa z użyciem przedmiotu objętego WIS.

Nadużycie prawa ? czynności podlegające opodatkowaniu VAT, które spełniają wymogi formalne wynikające z przepisów podatkowych , ale ich zastosowanie ma na celu osiągnięcie korzyści podatkowych, sprzecznych z celem któremu służą te przepisy.

Aby podatnik nie mógł zastosować ochrony podatkowej wynikającej z WIS, organy podatkowe muszą wykazać nadużycie prawa, a podatnik ma możliwość obrony w w postępowaniu podatkowym lub przed sądem administracyjnym.

Wydane decyzje WIS wygasają z chwilą wejścia w życie zmian regulacji przepisów dotyczących VAT lub zmian w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej (CN) . Decyzje WIS mogą zostać również uchylone. Nie zostały sprecyzowane terminy ważności decyzji WIS.

Planuje się dokonanie zmian w przepisach, zgodnie z którymi decyzje WIS będą wiążące przez 3 lata. Co do zasady zmniejszy to ryzyko długotrwałego błędu stosowania WIS. Planując zmianę przepisów uwzględniono również postęp technologiczny, wskutek czego powstają nowe produkty, towary, usługi.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!