2022-12-08

Zmiana terminu opłacania składek ZUS na potrzeby ich ujęcia w kosztach podatkowych CIT

zmiana-terminu-oplacania-skladek-zus-na-potrzeby-ich-ujecia-w-kosztach-podatkowych-cit

Zgodnie z obowiązującymi przepisami składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika składek, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu za który są należne,

pod warunkiem że składki zostaną zapłacone:

  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
  • z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Jeżeli składki nie zostaną opłacone terminowo , będą stanowić koszt podatkowy w miesiącu zapłaty

zgodnie z art.15 ust.4h oraz art.16 ust.1 pkt57a i ust.7d ustawy o PDOP.

Planuje się , że składki ZUS finansowane przez płatnika , będą stanowić koszt uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów .

Jeżeli składki nie zostaną opłacone terminowo będą stanowić koszt podatkowy w miesiącu ich opłacenia .

Uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej:

„(?) Zmiana podyktowana jest względami ujednolicenia regulacji w zakresie zachowania terminu opłacenia wskazanych przepisem składek, tj. z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika (należności ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy), jak też składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych(?)

Nowe zasady dotyczące sposobu rozliczania składek ZUS , dotyczą składek należnych od dnia 01styczeń 2023 r

Te same zmiany dokonano już wcześniej do ustawy o PDOF, w ramach zmian przepisów wprowadzonych w Polskim Ładzie 2.0.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!