2021-12-13

Zmiany 2022 Pracownicy: Wzory oświadczeń składanych płatnikowi przez pracowników i zleceniobiorców w celu stosowania zwolnienia od podatku

zmiany-2022-pracownicy-wzory-oswiadczen-skladanych-platnikowi-przez-pracownikow-i-zleceniobiorcow-w-celu-stosowania-zwolnienia-od-podatku

Od 1 stycznia 2022 r. do ustawy o PIT będą dodane nowe zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, dotyczące m.in. przychodów ze stosunku pracy oraz z umów zlecenia. Wspomniane zwolnienia będzie mógł uwzględniać płatnik już przy poborze zaliczki na podatek, pod warunkiem, że podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, iż spełnia warunki do ich stosowania. Warunki te przesyłamy w załączeniu, aby osoba składająca takie oświadczenie (tj. pracownik/zleceniobiorca) mogła łatwo zweryfikować ich spełnienie. Oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Będą więc musiały zawierać klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (nowy art. 32 ust. 1h updof).

Ulga na powrót
Do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, a także przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof ma mieć zastosowanie zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 152 updof, potocznie nazywane ulgą na powrót. Wolne od podatku dochodowego będą wymienione przychody podatnika, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 2021 r. Zwolnienie będzie miało zastosowanie:

do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł,
w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego.
W oświadczeniu dotyczącym spełnienia warunków do stosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 updof, podatnik będzie musiał wskazać rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

Zwolnienie dla rodziców/opiekunów prawnych/rodzin zastępczych co najmniej czworga dzieci
Kolejne, nowe zwolnienie, które będzie miało zastosowanie m.in. do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz przychodów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof zostało uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 153 updof. Na jego podstawie wolne od podatku dochodowego będą przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Zwolnienie będzie miało zastosowanie do podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Zerowy PIT dla seniorów

Od przyszłego roku wolne od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 updof będą m.in. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof, otrzymane przez podatnika po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety i 65 roku życia w przypadku mężczyzny, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Wspomniane zwolnienie, podobnie jak wcześniej omówione, płatnik będzie uwzględniał przy poborze zaliczki na podatek, pod warunkiem, że podatnik złoży mu sporządzone na piśmie oświadczenie, iż spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia.

Oświadczenie ulga 4+
Oświadczenie ulga dla seniorów
Oświadczenie ulga na powrót
Warunki stosowania przez podatnika ulgi na powrót
Warunki stosowania ulgi dla seniorów
Warunki stosowania zwolnienia dla rodziców

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!