2021-01-07

Zmiany podatkowe 2021 r.

zmiany-podatkowe-2021-r

Fundusz na cele inwestycyjne

Podatnik PDOP, ustalający dochód do opodatkowania w sposób „klasyczny”, może skorzystać z preferencji wynikających z utworzenia specjalnego funduszu inwestycyjnego. Istotną korzyścią jest możliwość ujęcia odpisów dokonywanych na fundusz, jako koszt podatkowy.

Specjalny fundusz inwestycyjny może tworzyć:

Spółka z o.o.
Spółka akcyjna

mająca siedzibę lub zarząd na terytorium RP, której udziałowcy/akcjonariusze są osobami fizycznymi i nieposiadają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele.

Udziałowcy/akcjonariusze, nie są beneficjentami fundacji lub innego podmiotu i nie posiadają również stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Wymagania:

próg przychodowy
Przychody z działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie mogą przekroczyć 100 mln złotych, z czego mniej niż 50 % przychodów może pochodzić ze zródeł tj.:

obrót wierzytelnościami,
z odsetek / pożyczki, część odsetkowa raty leasingowej, poręczenia, gwarancje, zbycia instrumentów finansowych i praw /
z praw autorskich, praw własności przemysłowej,
z transakcji z podmiotami powiązanymi (art.11 a ust.1 pkt 4 ustawy o PDOP)

zatrudnienie

co najmniej 3 osoby w przeliczeniu na pełny etat / bez udziałowców i akcjonariuszy/, przez okres min. 300 dni w roku podatkowym, lub
wysokość miesięcznych wydatków z tytułu wynagrodzeń, musi stanowić trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, co najmniej 3 osób zatrudnionych na podstawie innej umowy niż umowa o pracę.
brak możliwości sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR (Art. 45 ust.1a i 1 b ustawy o rachunkowości).

Wyłączenia:

przedsiębiorstwa rynku finansowego oraz pożyczkowe (art.15c ust.16 ustawy o PDOP oraz art.5 pkt 2a ustawy o kredycie konsumenckim),
podatnicy prowadzący działalność w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji,
podatnicy w stanie likwidacji lub upadłości.
podmiot w trakcie podziału, łączenia (czasowo do 24 m-cy).

Odpis na fundusz inwestycyjny jako koszt podatkowy

Podatnicy spełniający powyższe wymogi, będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

odpisy na wyodrębniony w kapitale rezerwowym, fundusz na cele inwestycyjne.

Kwalifikacja wydatków na cele inwestycyjne:

zakup środków trwałych grupa KRŚT 3-8, z wyłączeniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz składników majątku służących celom osobistym udziałowców / akcjonariuszy,
opłat wynikających z zawartych umów leasingu (nie dotyczy leasingu operacyjnego), które stanowią spłatę ich wartości początkowej.

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby odpis mógł stanowić koszt podatkowy (łącznie):

fundusz będzie tworzony z zysku za poprzedni rok podatkowy,
wpłata środków pieniężnych, będących równowartością odpisu na wyodrębniony w tym celu rachunek bankowy. Środki pieniężne nie mogą pochodzić z pożyczki, dotacji i innych form wsparcia finansowego.
zgromadzone w trakcie roku podatkowego środki,zostaną wydatkowane na określone uprzednio cele, najpóżniej w kolejnym roku podatkowym .

Podatnik może złożyć do urzędu skarbowego informację, określającą datę ich wykorzystania lub wydatkowanie środków nastąpi najpóżniej w trzecim roku podatkowym. Każdy rok podatkowy nie może być krótszy niż 12 miesięcy.

W związku z zaliczeniem w koszty podatkowe odpisów na fundusz inwestycyjny, wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega amortyzacja nabytych środków trwałych, w tej wysokości w jakiej zakup został sfinansowany środkami pochodzącymi z utworzonego funduszu inwestycyjnego.

Powstanie przychodu podatkowego

Jeżeli podatnik:

dokona wydatku z funduszu inwestycyjnego na inne cele, niż określono w ustawie,
kwoty odpisane na cele inwestycyjne lub wypłacone, zostaną podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie,
podatnik nie spełni warunków ustawowych uprawniających go do skorzystania z preferencji,
środki zostaną wydatkowane niezgodnie z ustawowymi terminami,

w tej sytuacji podatnik zobowiązany będzie do ustalenia przychodu podatkowego.

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!