2022-10-08

Zwrot VAT w terminie 15 dni dla podatników bezgotówkowych

zwrot-vat-w-terminie-15-dni-dla-podatnikow-bezgotowkowych

Projekt SLIM VAT 3

Podstawa prawna : art.87 ust.6d-6i ustawy oVAT

Przepisy dotyczące zwrotu VAT w terminie 15 dni obowiązują od 01 stycznia 2022 r

Przygotowywany jest projekt ustawy , zawierający istotne zmiany w ramach pakietu Slim VAT 3.

Obecnie obowiązujące przepisy gwarantują podatnikowi zwrot VAT w terminie 15 dni , jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:

 • łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących w danym okresie rozliczeniowym ,w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80%

UWAGI: Projekt zmian zakłada , że warunek ten będzie spełniony , jeżeli w okresie od 01 stycznia 2023 r do 31 grudnia 2024 r , udział procentowy nie będzie niższy niż 70%.

 • otrzymanych płatności zrealizowanych z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym polecenia przelewu , karty płatniczej, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas fiskalnych w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż 80% z zastrzeżeniem , że w okresie od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2023 r udział ten nie może być niższy niż 65% .

UWAGI: Projekt zmian zakłada , że w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. warunek ten będzie spełniony, jeżeli udział procentowy nie będzie niższy niż 55%.

2) Przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line lub wirtualnych, za każdy okres rozliczeniowy była nie niższa niż 50 000 zł .

UWAGI: Projekt zmian zakłada skrócenie okresy z 12 do 6 miesięcy oraz zmniejszenie kwoty z 50 000 zł do 40 000 zł .

3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

 • kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika do zwrotu nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących on-line lub wirtualnych,
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3 000 zł,
 • podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia .

4) Podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, za który występuje z wnioskiem o zwrot:

 • był podatnikiem VAT czynnym ,
 • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT ,
 • prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących on-line lub wirtualnych,

UWAGI : Projekt zmian zakłada skrócenie okresu z 12 na 6 miesięcy.

 • 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku o zwrot , podatnik posiadał rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK, zawarty w wykazie podatników VAT.

Łączną wartość sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowaną w kasie rejestrującej

ustala się w oparciu o dane gromadzone w Centralnym Repozytorium Kas.

Całkowitą wartość sprzedaży wraz z podatkiem dokonaną przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym ustala się w oparciu o dane zawarte w ewidencji VAT.

UWAGI: Projekt zmian zakłada , że identycznie będzie ustalana całkowita wartość sprzedaży wraz z podatkiem w okresie od 1 stycznia 2023r do 31 grudnia 2024r

Zasady proceduralne
W projekcie zmian zaplanowano doprecyzowanie zasad proceduralnych dotyczących szybkiego zwrotu VAT , tak aby podatnik miał możliwość złożenia ewentualnego zażalenia na postanowienie o przedłużeniu terminu zwrotu lub o odmowie zwrotu.

Projekt zakłada , że :

 • jeżeli postanowienie o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu VAT zostałoby doręczone z zastosowaniem tzw. fikcji doręczenia , to z upływem terminu 4 dni od dnia rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej , podatnik będzie mógł wnieść zażalenie w terminie 17 dni od dnia dokonania doręczenia z upływem terminu tych 4 dni.
 • jeżeli decyzja o odmowie zwrotu VAT w 15-dniowym terminie zostanie doręczona z zastosowaniem fikcji doręczenia , podatnik będzie mógł wnieść odwołanie od decyzji w terminie 24 dni od dnia dokonania doręczenia z upływem terminu tych 4 dni.

W uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej czytamy :

„(?) Przykładowo, jeżeli postanowienie o przedłużeniu 15-dniowego terminu zwrotu nie zostanie odebrane w terminie 4 dni od dnia rozpoczęcia przechowywania pisma w placówce pocztowej, doręczenie uważa się za dokonane z upływem terminu tych 4 dni (?). Termin 17 dni na wniesienie zażalenia byłby liczony od upływu 4 dni od pierwszego awiza (fikcja prawna doręczenia) niezależnie od tego, czy w późniejszym czasie podatnik odbierze postanowienie z placówki pocztowej, czy nieodebrane pismo zostanie zwrócone do organu.

Wydłużenie z 7 do 17 dni terminu na wniesienie zażalenia w przypadku dodatkowej weryfikacji zasadności zwrotu przez organ lub z 14 do 24 dni w przypadku odwołania na decyzję organu, uzasadnione jest szczególnym charakterem tej preferencji podatkowej oraz wyważeniem praw proceduralnych podatnika.

Przyjęte terminy powinny zrównać sytuację proceduralną podatników ubiegających się o zwrot VAT w trybie 15-dniowym z sytuacją podatników wnioskujących o zwrot VAT w innych trybach. Zaproponowane terminy uwzględniają szczególne zasady doręczeń przewidziane dla potrzeb szybkiego zwrotu VAT w kontekście generalnych reguł doręczeń dla pozostałych trybów zwrotu VAT, tak żeby możliwości działania dla podatników były porównywalne niezależnie od procedury zwrotu. (?)”.

Zmiany mają wejść w życie z dniem 01 styczeń 2023 r

Masz pytania? Zostaw nam wiadomość

Wypełnij formularz – odpowiemy najszybciej jak będzie to możliwe!