Nasze usługi

01

KsięgowośćZakres usługi prowadzenie pełnej księgowości, min.:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Opracowanie i dostosowanie do potrzeb przedsiębiorstwa, zakładowego planu kont
 • Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, WNiP, ewidencji wyposażenia
 • Tabele amortyzacyjne
 • Bilansowa wycena aktywów i pasywów
 • Sporządzenie rocznych i okresowych sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
 • Sporządzanie innych, przewidzianych prawem sprawozdań
 • Sporządzanie wszystkich wymaganych prawem deklaracji i rozliczeń podatkowych, oraz dokumentacji z tym związanej
 • Współpraca z audytorami i biegłymi rewidentami
 • Przygotowywanie okresowych raportów według wytycznych Klienta
 • Przygotowywanie deklaracji statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego oraz Narodowego Banku Polskiego

Korzyści ze współpracy w zakresie pełnej księgowości

 • Koncentracja na sprawach strategicznych przedsiębiorstwa
 • Redukcja kosztów zatrudnienia pracowników oraz nakładów na wyposażenie i utrzymanie stanowisk pracy
 • Dostęp do bieżącej wiedzy i najnowszych przepisów bez konieczności ponoszenia nakładów na szkolenia
 • Dopasowanie metod i zasad księgowości do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa
 • Opracowanie systemu wspierającego efektywne i skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem


Zakres usługi podatkowa księga przychodów i rozchodów,min.:
 • Dokonywanie wpisów do księgi
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, w tym transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych ,wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • Tabele amortyzacyjne
 • Prowadzenie pozostałych, pomocniczych ewidencji
 • Ustalanie zaliczek na PDOF
 • Przekazanie przedsiębiorcy informacji o wysokości podatków do zapłaty
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, PCC
 • Roczne zeznanie podatkowe PIT
 • Sporządzanie i wysyłka plików JPK (Jednolity Plik Kontrolny)
 • Reprezentowanie przedsiębiorcy przed Urzędem Skarbowym i GUS
 • Informowanie o zmianach w prawie podatkowym w zakresie dotyczącym działalności przedsiębiorcy
 • Konsultacje i porady
Zakres usługi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, min.:
 • Prowadzenie ewidencji przychodów, w celu ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu, dla potrzeb podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowej w podatku od towarów i usług VAT
 • Bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia
 • Roczne rozliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT
Zakres usługi karta podatkowa, min.:
 • Nadzorowanie prowadzenia ewidencji sprzedaży niezbędnej dla celów rozliczeń na podstawie karty podatkowej
 • Sprawdzenie poprawności dokumentacji źródłowej
 • Prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży, dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług VAT
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT
 • Prowadzenie rejestru nabyć i dostaw wewnątrz wspólnotowych VAT-UE
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych VAT-UE
 • Sporządzanie rocznej deklaracji rozliczeniowej PIT
 • Elektroniczne przekazywanie deklaracji do US
 • Informacja o wysokości zaliczek na PDOF
 • Informacja o wysokości należnego podatku VAT, do zapłaty za dany okres rozliczeniowy
 • Pozostałe usługi na podstawie indywidualnych ustaleń
 • Ewidencja środków trwałych, WNiP i wyposażenia
 • Rozliczenia PIT, CIT, VAT
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Sprawozdania do GUS, NBP
 • Okresowe i roczne sprawozdania finansowe
 • Reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i innymi organami
 • Opracowywanie polityki rachunkowości
 • Sporządzanie okresowych raportów księgowych według indywidualnych potrzeb
 • Wyprowadzanie zaległości w ewidencjach za lata ubiegłe
 • Przygotowywanie dokumentacji do wniosków kredytowych, prognozy
 • Doradztwo w zakresie księgowości
 • Analizy finansowe
 • Controlling
 • Pozostałe według indywidualnych ustaleń
 • Odbiór dokumentów od Klienta

Kto wie lepiej niż biuro rachunkowe - jakich ludzi zatrudnić do konkretnych zadań... Księgowość to także specjalizacje... Umiejętności zespołu wynikają z wielu lat pracy i cennego doświadczenia, dzięki któremu działania są bardziej skuteczne i efektywne. Outsourcing usług księgowych to oszczędność czasu, energii, uwagi, pieniędzy... W jednym miejscu można załatwić sprawy z kilku zakresów:

 • Doradztwa podatkowego, prawnego, biznesowego
 • Usług finansowych
 • Doradztwa kadrowo-płacowego i innych

Bo cechą nowoczesnych biur rachunkowych jest ich interdyscyplinarność. Na sprawy zachodzące w firmie patrzy się kompleksowo. Świadczymy outsorcing usług księgowych w pełnym zakresie, obejmującym:

 • Księgowość rachunkową
 • Księgowość finansową
 • Księgowość zarządczą

Rozliczamy firmy o różnych branżach i profilach działalności. Budujemy systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu. Kładziemy duży nacisk nie tylko na rzetelność danych dla potrzeb fiskalnych, ale tworzymy dla naszych Klientów narzędzia, dzięki którym staną się bardziej konkurencyjni na rynku.

Kancelaria Księgowo-Podatkowa Partner

tel/fax: 32 49 66666

e-mail: biuro@kkp-partner.pl


ul. Gliwicka 228

40-860 Katowice

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020

Orły rachunkowości 2019 Orły rachunkowości 2020