admin

Jesteś tutaj:
Księgowość dla fundacji i stowarzyszeń

Fundacje i Stowarzyszenia, to podstawowe formy organizacji pozarządowych w Polsce, posiadające osobowość prawną i zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ilość powstających podmiotów i ich rola społeczna stale wzrasta. W celu realizacji swoich zadań statutowych, podmioty te prowadzą wielopłaszczyznową działalność, bazując na darowiznach, zbiórkach, dofinansowaniach, a także prowadząc działalność gospodarczą. Ustawodawca zobowiązał fundacje i stowarzyszenia, do…

Read article
Przydatne linki

Przydatne linki – usługa umożliwiająca sprawdzenie czy podmiot jest czynnym, zwolnionym czy też niezarejestrowanym podatnikiem w VAT. Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT – usługa umożliwiająca sprawdzenie statusu NIP- czy numer identyfikacji podatkowej (NIP) jest poprawny, unieważniony, uchylony, czy też nie istnieje. Sprawdzenie statusu NIP – umożliwia uzyskanie potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z…

Read article
Kadry, płace, ZUS ? dla firm z branży medycznej

Ważnym etapem, ściśle związanym z działalnością firm z branży medycznej, jest proces zatrudniania wykwalifikowanych pracowników. Znamy specyfikę branży i doskonale wiemy na jakie aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.Jest dla nas oczywiste, że jednym z podstawowych problemów branży są ograniczenia w czasie pracy i konieczność zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych. Nasz zespół kadr i płac…

Read article
Księgowość dla branży farmaceutycznej

Rynek farmaceutyczny w Polsce odnotowuje stały wzrost. Jest to szósty co do wielkości rynek w Unii Europejskiej.Z uwagi na minimalny wpływ koncernów międzynarodowych, uważany jest za unikat w skali europejskiej. Rynek farmaceutyczny w Polsce, przeszedł wiele zmian. Zmieniła się struktura własności, z państwowej na prywatną, wprowadzono nowe regulacje prawne. Doszło do zmian strukturalnych, poprzez zwiększenie…

Read article
Księgowość dla firm z branży nieruchomości

W dzisiejszych czasach, każdy biznes wymaga elastyczności w działaniu. Największym problemem jest wysoki poziom niepewności co do sytuacji gospodarczej.Trzeba umieć reagować na te wyzwania. Firmy muszą myśleć strategicznie. Podstawą jest wiedza teoretyczna i praktyczna.Myślenie strategiczne wymaga również wyobraźni i analizy.Firmy powinny mieć przygotowane różne scenariusze działań:pesymistyczny, stabilizujący, optymistyczny, aby dokonać szybkiej korekty działania w zależnościod…

Read article
Pełna księgowość osób fizycznych

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, obowiązek stosowania zasad rachunkowości, od początku następnego roku obrotowego, jeżeli uzyskane przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, usług i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy, są wyższe niż równowartość w walucie polskiej 2 mln Euro. Osoby fizyczne prowadzące pełną księgowość, mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych.…

Read article
Księgowość dla osób fizycznych; Spółki Cywilne Osób Fizycznych

Nasz zespół zapewnia kompleksową obsługę podmiotów, prowadzących działalność na podstawie wpisudo Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Mając na uwadze złożoność przepisów podatkowych, korzystanie z usług profesjonalnego biurarachunkowego, to gwarancja bezpieczeństwa oraz sprawnego i terminowego dopełnienia wymogówfiskalnych.Specjalizujemy się w obsłudze firm w zakresie księgowości, podatków oraz kadr, płac i ZUS dlapodmiotów o różnych profilach działalności gospodarczej.Dobry księgowy…

Read article
Księgowość dla spółki jawnej

Spółka jawna jest spółką osobową prawa handlowego, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Spółka może być powołana przez osoby fizyczne, a także przez osoby prawne. Spółka jawna rozpoczynająca działalność gospodarczą, której przychody za rok obrotowy nie przekraczają 2 mln Euro w…

Read article
Księgowość dla spółki komandytowej

Spółki komandytowe, to forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej, charakterystyczna dlaobszaru Polski. Zazwyczaj podmioty te prowadzą działalność gospodarczą w grupie: spółka komandytowa oraz spółkaz o.o., będąca komplementariuszem. Co najmniej jeden ze wspólników, odpowiada za działalność spółki swoim majątkiem w sposób nieograniczony. Z uwagi na radykalne zmiany w obowiązujących przepisach podatkowych, zainteresowanie prowadzeniem działalności z zastosowaniem tej…

Read article